Want to make creations as awesome as this one?

Resumo da adaptación do protocolo Covid ao CEIP P "Condesa de Fenosa"

Transcript

O Barco de Valdeorras

reutilizar

CEIP PLURILINGÜE CONDESA DE FENOSA

IDEA ORIXINAL @CRISTI_JP DEL CEIP ANTONIO GALA (El Cuervo de Sevilla) ADAPTADO por CEIP P Condesa de Fenosa

Protocolocovid-19

ÍNDICE

HIXIENE RESPIRATORIA

ENFERMIDADE

HIXIENE DE MANS

DESPRAZAMENTOS POLO CENTRO

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS XERAIS BÁSICAS

DISTANCIA SOCIAL. USO DE MÁSCARAS

PROTOCOLO DE ENTRADAS E SAÍDAS

USO DE AULAS. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA

ASEOS ALUMNADO

RECREO

USOS DOUTROS ESPAZOS

MATERIAIS DE USO COMÚN E INDIVIDUAL

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS XERAIS

1º.- Lavar frecuentemente as mans (Cando menos cinco veces ao día)

2º.-Cubrirse o nariz e a boca cun pano ao tusir e esbirrar.Se non se dispón de pano, utilizar o cóbado para non contaminar as mans.

3º.-Despois de soarse, tirar opano ao lixo e desinfectar as mans.

4º.- Evitar tocarse os ollos, o nariz e a boca coas mans.

5º.- Manter o distanciamiento físico.

6º.- Usar a máscara de protección (Obrigatorio para o alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria e recomendábel para Educación Infantil.

CANCIÓN CON NORMAS PARA FACER FRONTE AO CORONAVIRUS

COMIC COVID -19 AO SAÍR DA CASA

PROTOCOLO DE ENTRADAS e SAíDAS

Temos tres entradas ao centro.

Entrada Primaria

Entrada Infantil

Estas portas serán as empregadas polo alumnado transportado (cancela amarela) e o alumnado de 1º e 2º de primaria (porta pavillón) e máis o de 3º e 4º de primaria (porta peonil).

3 PORTAS DA RÚA cALABAGUEIROS

PORTA Rúa DAS AREAS

Esta é a que empregará o alumnado de Ensino Infantil non transportado para acceder e saír ao centro.

PORTA DA RÚA coruña

Esta Porta será a que empregue o alumnado de 5º e 6º de primaria para acceder ao patio e dirixirse en fila ao pavillón.

ONDE FACEMOS A FILA PARA ENTRAR AO COLEXIO?

O alumnado de Primaria entrará por Quendas, a Quenda A estará composta por todo o alumnado dos grupos A, e a Quenda B polo alumnado dos grupos B.A Quenda A entrará co primeiro timbre (9:15 h) na porta que lle corresponda e se dirixirá á súa zona do pavillón, respectando nas filas a distancia de seguridade.A Quenda B entrará co segundo timbre (9:30h) e do mesmo xeito se dirixirá ao pavillón facendo as filas na zona asignada ao seu curso.

Alumnado de Primaria

ONDE FACEMOS A FILA PARA ENTRAR NO COLEXIO?

A entrada farase por Quendas, a Quenda A co alumnado dos grupos A e a Quenda B co alumnado dos grupos B.A Quenda A entrará co primeiro timbre (9:15 h) e farán as filas nos lugares habituais respectando a distancia de seguridade.A Quenda B entrará co segundo timbre (9:30 h), unha vez que entre no centro a primeira quenda, e farán as filas nos lugares habituais respectando, así mesmo, a distancia de seguridade.As nais e pais non poderán entrar no recinto escolar neste espazo de tempo.

Alumnado de Infantil

SAÍDAS DO CENTRO PRIMARIA

O profesorado que imparta na última hora acompañará ao alumnado á saída na hora indicada á súa quenda.Cómpre a maior puntualidade para recollelos.

quenda A14:50

quenda B15:00

14:5015:00

As familias de 1º a 4º deprimaria esperarán na beirarrúa do Martaguisela ata que saia o seu curso. Unha vez recollido @ nen@ non se quedarán facendo faladoiros senón que deixaremos a zona libre para a saída dos cursos restantes.

SAÍDAS DO CENTRO INFANTIL

@s alumn@s sairán en filas e serán entregados ás familias polo profesorado.Cómpre a maior puntualidade.

14:5015:00

quenda A14:50

quenda B15:00

As familias esperarán na beirarrúa ao outro lado do paso de peóns ata que saia o seu curso. Unha vez recollido @ nen@ non se quedarán facendo faladoiros senón que deixaremos a zona libre para a saída dos cursos restantes

DISTANCIA SOCIAL. USO DE MÁSCARA

DISTANCIA SOCIAL

Non se relacionarán co@s nen@s doutros grupos, cos que manterán unha distancia de seguridade de 1,5m.

Se queres ser unha superheroína ou un superheroe, cumpre as normas

Dentro dos GRUPOS DE CONVIVENCIA @s alumn@s poderán xogar e socializar entre eles sen necesidade degarantir a distancia de seguridade.

Como usar a mascarilla de xeito seguro

USO DE MáSCArAS

O Uso da máscara é obrigado para todo o alumnado de ensino primario e recomendábel para o alumnado de infantil.

o alumnado usará máscaras hixiénicas no acceso e saída do centro, no transporte, nos desprazamentos polo centro e en calquera espazo pechado e ao ar libre.

Haberá que ter unha máscara de reposto GARDAda nun sobre ou bolsa de tea ou papel identificada co seu nome.

A máscara terá que estar ben colocada, cubrindo boca e nariz.Non se deben reutilizar máscaras dun só uso. A limpeza de mans é necesaria para que a Máscara sexa efectiva

HIXIENE DE MANS

Como se lavan as mans?

Cando lavar as mans?

LAVA AS MANS!

É imprescindible para evitar o contaxio.

HIXIENE RESPIRATORIA

OLLO Ao tUsIr ou ao esbirrar!

Ao tusir ou esbirrar hai que cubrir a boca e o nariz cun pano desbotable e tiralo á papeleira de restosSe non tes pano, emprega a parte interna do cóbado para no contaminar as mans e evitar posibles contaxios.

Ver

USO DE AULAS.GRUPOS estables de CONVIVENCIA

@s alumn@s de cada grupo estable de convivencia poderán relacionarse entre eles/as, socializar e xogar sen ter que garantir necesariamente a distancia de seguridade.

GRUPOS estables DE CONVIVENCIA

Os grupos estables de convivencia utilizarán a súa aula de referencia para realizar a actividade lectiva. No caso de ter que acudir a outra aula, farano en filas, respectando as medidas de seguridade, circulando pola dereita e seguindo o sentido de circulación marcado.Nos tempos de recreo estarán na zona asignada ao seu grupo sen relacionarse cos outros grupos.

USO DE AULAS

Permanececen na súa aula.

Supervisan os desprazamentos cando sexan imprescindibles.

Os grupos estables de convivencia non se relacionarán cos outros grupos do centro e cando isto suceda terán que cumprirse as medidas de seguridade.

GRUPOS estables DE CONVIVENCIA

USO DE AULAS

A distribución do alumnado será:

Individual mirando cara á pizarra.Coa maior distancia de seguridade que permita o recinto,Cada alumn@ terá unpupitre e unha cadeira asiganados, que podenindentificarseco seu nome.Non se permitirán cambios de sitio.Limitaranse ao máximo os desprazamentos na aula e só se realizarán os que sexan estritamente necesarios.Ao rematar a xornada escolar, as mesas e cadeiras quedarán recollidas para facilitar a limpeza das mesmas.

USO DoUTROS ESPAZOS

Manterase a distancia de seguridade recomendada entre os usuarios de comedor, salvo entre os integrantes do grupo estable de convivencia.Cada nen@ manterá un sitio fixo durante todo o curso.Evitarase sentar ao alumnado fronte por fronte a outr@s nen@s.

COMEDOR

Este espazo empregarase nos recreos por quendas dos grupos estables de convivencia de 2ºa 6º.As clases disporán dunha hora semanal para investigación e empréstamo. Todas as clases disporán dunha biblioteca de aula con libros adaptados ás súas necesidades. En infantil e primeiro de primaria o alumnado disporá de Dinochilas de luns a venres para ler na casa.Os libros devoltos pasarán unha corentena para a súa desinfección.

BIBLIOTECA

DESPrAZAMENTOS POlo CENTRO

A circulación realizarase polas zonas habilitadas.En todos os andares imos atopar sinais nas escaleiras, corredores e paredes, que indicarán por onde hai que circular e lembrarán a necesidade de manter a distancia de seguridade

O alumnado nunca se desprazará solo polo centro, agás para ir ao servizo. No resto de desprazamentos sempre irá acompañado dun mestre/a.

Para saír e volver do RECREO, os grupos de convivencia irán en fila e gardando a distancia de seguridade.Cada grupo terá asignado un espazo no patio do que non poderá saír para evitar a interacción con outros grupos.

Na súa zona de recreo o alumnado poderase mover libremente, gardando sempre as medidas xerais de seguridade para evitar posibles contaxios.Os grupos A e B terá quendas diferenciadas para o seu recreo.

ASEOS alumnado

uso dos baños

Utilizarase o baño que a aula teña asignado.Na entrada haberá un cartel cos cursos que o poden usar

Unicamente pode ir un só alumn@ por clase ao servizo ao mesmo tempo.

uso dos baños

.

Lembra tirar da cisterna ao rematar, pero OLLO! sempre coa tapa do váter baixada.

Hai que desinfectar as mans antes de ir ao baño e lavalas correctamente ao rematar .

RECREOS

Zona 2

Zona 1

Zona 3

Zona 8

Zona 7

Zona 6

Zona 5

Zona 4

Zona 4

No periodo establecido para o recreo, cada un dos grupos de convivencia da quenda A desprazarase co profesorado á zona que teñen asignada. Alí poderanse mover libremente pero mantendo as medidas de seguridade para evitar contaxios.Para a volta á clase tamén se formarán filas que se dirixirán as clases polas zonas sinaladas, mentres o alumnado da quenda B estará simultaneamente saíndo polas zonas determinadas ao efecto.

ONDE SERÁ O RECREO?

COMO SERÁ O RECREO?

É obrigatorio o uso de máscara en todo momento para o alumnado de primaria, e para infantil nos tempos de espera, filas e desprazamentos ás zonas de recreo. Nos recreos cada grupo de convivencia ten asignada unha zona e non se relacionará co resto do alumnado.Cando chova o alumnado permanecerá na aula

Ao ser os servizos do recreo de uso común, teremos que ir ao baño antes de baixar ao recreo e ao subir do mesmo.Os aseos comúns usaranse unicamente en casos excepcionais e sempre baixo supervisión.

USO DO WC NO RECREO

MATERIAIS DE USO COMÚN E INDIVIDUAL

No presente curso todo o material que teña que utilizar o alumnado será de uso individual e atoparase identificado co seu nome.

María

María

Non poderá compartirse e cada alumn@ utilizará o seu propio estoxoe mochila para gardalo.

O profesorado pode prestar algún material cando un alumn@ o esqueza, procedendo á desinfección do mesmo antes e despois do seu uso. Informarase ás familias para que o repoñan .

Con respecto aos libros da biblioteca de aula, asignarase un libro a cada alumn@ e cando o teña rematado terá que pasar un período de corentena antes de o asignarllo a outr@ compañeir@.

º

Primaria

Os materiais comúns da aula, como proxectores, pizarras, PDI, ordenadores... só serán manipulados baixo supervisión do mestre e tras ser desinfectados.Os rotuladores da pizarra serán individuais.Tanto as TABLETS como os ULTRAPORTÁTILES serán de uso exclusivo do alumnado dun aula. Empregaranse de xeito individual. O profesorado será o encargado da entrega destes recursos e da desinfección correcta dos mesmos.

ENFERMIDADE

Antes de saír da casa farase unha "enquisa de síntomas"para comprobar que non temos ningún compatible coa COVID-19, ou tomarase a temperatura dos neno@s.Deberán detectar e avisar ao colexio se @s nen@s presentan síntomas e evitarán que acudan ao centro neses casos.

No colexio poderán facerse controis da temperatura. O alumnado debe avisar ao profesorado cando se atope mal.