Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

reutilizar

CEIP CABANAS

Protocolo

covid-19

(Salcedo-Pontevedra)

ÍNDICE

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS xerais BÁSICAS

PROTOCOLO DE ENTRADAS e saíDAS

DISTANCIA SOCIAL. USO DE MASCARILLAS

HIxiene RESPIRATORIA

USO DOuTROS ESPAzos

ASEOS ALUMNOS/AS

RECREO

ÚTILES Ou ELEMENTOS DE USO COMÚN E INDIVIDUAL

ENFERMiDADe

DESPrAZAMENTOS Polo CENTRO

USO DE AULAS. GRUPOS burbulla

HIxiene de máns

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS xerais

1º.- Hixiene frecuente de mans (polo menos 5 veces) xa que é a principal medida de prevención e control da infección.

2º.- Hixiene respiratoria:

• Cubrirse o nariz e a boca cun pano ao tusir e espirrar, e botalo nun cubo de pedal con tapa . Se non tes pano emprega o cóbado para non contaminar as mans.
• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca coas mans.

3º.- Manter un distanciamento físico de 1,5 metros e cando non poda garantizarse o mesmo usaránse medidas de protección axeitadas.

4º.- Uso de mascarilla obrigatorio para todo o alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria dentro da aula, e para todo o alumnado nos espazos comúns: corredores, patios, aseos...

En Educación infantil aínda que non é obrigatoria intentarase que a usen o máximo posible.

5º.- Non acudir ao centro se te atopas en aillamento ou cuarentena, ou se presentas síntomas compatibles co COVID-19.

6º.-VENTILACIÓN

Considérase moi importante a ventilación polo que teranse as fiestras abertas o maior tempo posible. Se pola meteroloxía non fose posible, entón como mínimo ventilarase antes de entrar, cinco minutos durante os cambios de clase e durante todo o recreo.

7º.-LIMPEZA

O centro conta cunha persoa de limpeza todas as mañás durante catro horas para desinfectar as zonas comúns así como os baños de alumnado e profesorado. Ao largo da mañá tamén acude ao pavillón a limpar os servicios empregados polo alumnado de EF.

PROTOCOLO DE ENTRADAS e SAíDAS

ENTRADAS

AS ENTRADAS SERÁN ESCALONADAS E DESPOIS DAS ÚLTIMAS MODIFICACIÓNS QUEDARÍAN ASÍ:


6º, 5º E 4º: 09.30 HORAS

3º,2º E 1º: 09.35 HORAS

INFANTIL: 09.40 HORAS

O ALUMNADO QUE TEÑA IRMÁNS MAIORES PODE ENTRAR CO SEU IRMÁN E NON ESPERAR O SEU TURNO.
9:30

14:15

SAÍDAS

AS SAÍDAS TAMÉN SERÁN ESCALONADAS E CO SEGUINTE PROCEDEMENTO: PRIMEIRO SAEN OS DO COMEDOR(NO CASO DE QUE HAXA), LOGO OS QUE VAN COAS FAMILIAS E EN ÚLTIMO LUGAR OS QUE VAN NO AUTOBUS.OS HORARIOS DE RECOLLIDA PARA OS ALUMN@S É O SEGUINTE:

INFANTIL: 14.15 HORAS
1º E 2º: 14.20 HORAS
3º E 4º : 14.25 HORAS
5º E 6º: 14.30 HORAS
CADA AULA TERÁ ASIGNADO UN ESPAZO DE RECOLLIDA. PRÉGASE NON QUEDAR FACENDO CORRILLO E NO CASO QUE TEÑA QUE ESPERAR PARA RECOLLER A OUTRO FILL@, RECOMÉNDASE ESPERAR NA ZONA TRASEIRA PEGADA AO MURO.DISTANCIA SOCIAL. USO DE MASCARILLAS.

DISTANCIA SOCIAL

Relacionarse o mínimo posible con outros grupos do centro mantendo un DISTANCIAMENTO FÍSICO de 1'5 m.

sé un héroe ou unha heroína. cumpre as normas e axudarás a salvar vidas.

Dentro dos GRUPOS DE CONVIVENCIA os alumnos/as podrán xogar e socializar entre sí sen ter que garantizar a distancia de seguridade.

USO DE MASCARILLAS

Uso de mascarilla obligatorio para todo o alumnado de primeiro a SEXTO de Educación Primaria.

o alumnado usará mascarillas hixiénicas no acceso e saída do centro, nos desprazamentos polo mesmo, en espazos ao aire libre e en calquer lugar cerrado de uso común.

CanDO AS MASCARILLAS NOn SE USEN DEBERÁN GaRDARSE en sobres , bolsas de tea ou papel transpirable identificadas co seu nome.

PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL O USO DA MASCARILLA NON É OBRIGATORIO, AÍNDA ASÍ INTENTARASE QUE A USEN O MAIOR TEMPO POSIBLE.

¿Como empregar a mascarilla de forma segura?

HIxIENE DE MANS

¡LÁVATE AS MANS!

Recorda que o lavado continuo de mans é imprescindible para evitar o contaxio.

¿Como teño que lavarme as mans?

¿Cando debo lavarme as mans?

Ao entra e saír do centro educativo

En cada entrada ou saída da clase

Antes de saír ao patio para o recreo e ao regresar do mesmo

Cando se visite o aseo e se empregue o inodoro ou se produzca una secreción.

Antes de comer

Despois de limparse o nariz, tusir ou espirrar sobre as mans.

Antes e despois de tocarse a cara.

Despois de xogar cos xoguetes ou tocar obxectos compartidos con outros neños/as.

Despois de xogar no chan, area, céspede ou outras superficies que poidan estar sucias.

HIxIENE RESPIRATORIA

¡CoIDADO CANDO TuSAS Ou ESpirrES!

Deberase cubrir a boca e o nariz ao tusir ou espirrar, usando panos desechables que se eliminarán nun cubo de tapa-pedal. Se non se dispón del , empregar a parte interna do cóbado para non contaminar as mans e evitar posibles contaxios.

USO DE AULAS. GRUPOS burbulla

Os alumnos e alumnas do grupo (correspondente a cada curso escolar) relacionaranse entre eles de modo estable, podendo socializar e xogar entre sí, sen ter que garantizar a distancia de seguridade.

GRUPOS burbulla

Cada grupo de convivencia relacionarase o mínimo posible cos outros grupos do centro e cando esto suceda terán que cumprirse as medidas de seguridade.

GRUPOS burbulla

Los grupos de convivencia utilizarán su aula de referencia para realizar su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. En los tiempos de recreo no se relacionarán con otros grupos.

USO DE AULAS

Permanececen en su aula.

Son los que se desplazan por las diferentes aulas.

A distribución do alumnado será:

USO DE AULAS

  • De maneira individual mirando á pizarra.
  • Coa mayor distancia de seguridade que permita o recinto,
  • Será asignado un pupitre e cadeira para cada un dos alumnos/as que estarán indentificados co seu nome, o cal utilizarán durante toda a xornada escolar sen que se produzan cambios de sitio.
  • Limitaranse ao máximo os desprazamentos na aula, Únicamente realizaranse os que sexan estrictamente necesarios.
  • Ao finalizar a xornada escolar, os pupitres quedarán recollidos para facilitar a limpieza dos mesmos.

USO DOuTROS ESPAzOS

A BIBLIOTECA PODERÁ USARSE CUN AFORO DO 50%.

O ALUMNADO DESINFECTARÁ AS MÁNS AO ENTRAR E AO SAÍR.
OS LIBROS DE PRÉSTAMO ESTARÁN EN COARENTENA DURANTE 24 HORAS

O PAVILLÓN SERÁ EMPREGADO NA ASIGNATURA DE EF SEMPRE QUE O TEMPO NON ACOMPAÑE PARA DAR AS SESIÓNS NO EXTERIOR.

NON SE EMPREGARÁN OS VESTIARIOS PERO SI OS SERVIZOS QUE SERÁN DESINFECTADOS AO LARGO DA MAÑÁ.
O MATERIAL EMPREGADO SERÁ DESINFECTADO AO REMATAR CADA SESIÓN.

  • AS AULAS DE MÚSICA E INGLÉS PODERÁN USARSE A PARTIR DE 3º DE PRIMARIA. O ALUMNADO DEBE DESINFECTAR AS MÁNS AO ENTRAR E AO SAÍR. ADEMÁIS DE DESINFECTAR A MESA E A CADEIRA AO CHEGAR Á AULA

  • A AULA DE INFORMÁTICA PODERÁ USARSE POR TODO O ALUMNADO DE PRIMARIA. O ALUMNADO DEBE DESINFECTAR AS MÁNS AO ENTRAR E AO SAÍR. ADEMÁIS DE DESINFECTAR A MESA E A CADEIRA AO CHEGAR Á AULA, ASÍ COMO O TECLADO E O RATO.

DESPrAZAMENTOS POlo CENTRO

Os fluxos de circulación no edificio realizaranse polas zonas habilitadas, para iso haberá unhas escaleiras de subida e outras de baixada.

En todas as plantas encontraremos sinalizacións nas escaleiras, nos corredores e paredes que especifiquen por que lugar temos que circular e recorden que é necesario gardar a distancia de seguridade.

O alumnado nunca se desprazará só polo centro, salvo para ir ao baño. Para o resto de desprazamentos sempre debe ir acompañado dun mestre.

Tanto para acudir como para voltar do RECREO, cada un dos grupos burbulla desprazaranse en fila gardando a distancia de seguridade acompañado por un mestre.

No patio de recreo cada aula terá asignado un espazo acotado no que podrá moverse de maneira libre e empregando sempre a mascarilla.

ASEOS alumnos/as

Se QUERO IR ao BAÑO...

Utilizo os servizos de casa antes de acudir ao centro.

Se QUERO IR Ao BAÑO...

Vou só xa que soamente pode estar un alumno/a dentro dos servizos, para iso fixarémonos no semáforo que estará na porta.

Se está o baño ocupado podo esperar na marca que atoparei no chan gardando a distancia de seguridade.

SE QUERO IR AO BAÑO...

Utilizo o baño que teño asignado.

CADA AULA TERÁ UN LAVABO E UN VÁTER ASIGNADO CUN LETREIRO, ASÍ CONSEGUIRASE QUE SOAMENTE SEXA USADO POLO ALUMNADO DO MESMO GRUPO BURBULLA

EN TODOS OS BAÑOS HABERÁ PAPEL PARA SECAR AS MÁNS E UNHA PAPELERA DE PEDAL PARA TIRALOS

Se QUERO IR Ao BAÑO...

Uso a cisterna ao acabar sempre coa tapa do inodoro pechada.

Se QUERO IR Ao BAÑO...

Desinféctome as mans antes de acudir ao baño e lávome as mans de maneira correcta ao rematar .

RECREOS

Zona 2

Zona 1

Zona 3

Zona 8

Zona 7

Zona 6

Zona 5

Zona 5

Zona 4

Zona 4

¿CÓMO SERÁ O RECREO?

O recreo realizarase en dous turnos: 12.00-12.25 horas(infantil,1ºe 2º) e 12.30-12.55 horas(3º, 4º, 5º e 6º).
Cada grupo burbulla sairá co seu profe a zona designada.
As zonas de recreo serán rotatorias mensualmente.
  • É OBRIGATORIO o uso de mascarilla nos tempos de espera, filas e desprazamentos ás zonas de recreo. ASÍ COMO DURANTE TODO O TIEMPO DE RECREO.

¿CÓMO SERÁ O RECREO?

ÚTILES Ou ELEMENTOS DE USO COMÚN E INDIVIDUAL

No presente curso todo o material que teña que utilizar o alumnado será de uso individual e estará identificado co seu nome. Será gardado polo alumn@ nun lugar que só sexa manipulado polos mesmos.

María

María

As pertenzas de uso persoal do alumnado de primaria non deben compartirse, polo que cada alumno/a traerá ao centro su propio material e o deixará na súa mochila ou estoxo.

Se algún alumno/a non dispón de material, informarase ás familias para que o repoñan e mentres se lle prestará por parte do profesorado procedendo á desinfección do mesmo antes e despois da súa utilización.

Os materiais comúns da aula, tales como proxectores, pizarras, PDI, ordenadores, teclados… únicamente serán manipulados polo profesorado. Se nalgún momento ten que ser empregado polo alumnado será desinfectado antes e despois do seu uso.

ENFERMiDADe

Se nos atopamos mal antes de vir ao cole debemos informar aos nosos familiares.

Se nos atopamos mal no cole debemos informar aos nosos mestres.

NO CASO DE TER ALGÚN CASO POSITIVO EN COVID, SERÁN AS AUTORIDADES SANITARIAS AS QUE DECIDAN O NÚMERO DE ALUMNADO A CONFINAR ASÍ COMO A COMUNICACIÓN DAS INSTRUCCIÓNS A SEGUIR. SEMPRE COORDINÁNDOSE CO EQUIPO COVID DO CENTRO.

PASOS A SEGUIR

CASO SOSPEITOSO FÓRA DO CENTRO EDUCATIVO

CASO SOSPEITOSO DENTRO DO CENTRO EDUCATIVO