Want to make creations as awesome as this one?

יואל קרצ'מר-רזיאל כנס פנים אחרות אוגוסט 2020

Transcript

הוראת הסיפור הקצרהאדונית והרוכל

כנס פנים אחרות - אוגוסט 2020 יואל קרצ'מר-רזיאל - מטח

למידה סינכרונית וא-סינכרונית

צורת ההוראה

ניהול הלמידה

זמן ומקום

שלוש שאלות

שלוש שאלות ועוד אחת

סינכרוני

לימוד פרונטלי או שיתופי המתנהל בסביבה משותפת בזמן אחד

משלב

א-סינכרוני

יחידות למידה מרחוק

לימוד עצמאי או שיתופי המתנהל בסביבה משותפת או פרטנית בזמנים שונים

א-סינכרוני

סינכרוני

סינכרוני

א-סינכרוני

סינכרוני

א-סינכרוני

סינכרוני

א-סינכרוני

סינכרוני

א-סינכרוני

א-סינכרוני

רצפי למידה

א-סינכרוני

גירוי

גיוון

שיתוף אקטיבי

נראות

מפורשות

קיצור

עקרונות להוראה סינכרונית

גירוי

גיוון במדיה

ביטוי אישי

מסגרתיות וגמישות

נוחות ובהירות

קיצור

עקרונות להוראה א-סינכרונית

https://www.menti.com/qfagd5gcke

דירוג העקרונות

התלמידה בוחרת את רצף הלמידה

התלמידה עוברת בין היחידות עם בחירה מסוימת

ניווט חופשי

חצי מובנית

סוגים של יחידות א-סינכרונית

התלמידה עוברת בין חלקי היחידה בסדר מוכתב

מובנית

פתיחה

סיכום

כתיבה שיתופית

העלאת סרטון רפלקציה

השוואה לטקסט אחר

שאלות חשיבה

ניתוח טקסט מרכזי

סרטון

טקסט ראשוני ללימוד

יחידה מובנית - מבנה להמחשה

חדר שינה

מחסן

מרפסת

מטבח

סלון

ספריה

חדרי הבית - מוזמנות.ים לשוטט

חשיבה מוקדמת

עם איזו צורת למידה להתחיל? עם איזו לסיים?

היכן תהיה תרומה סגולית לכל סוג של למידה?

הצעת רצפי למידה על הסיפור: האדונית והרוכל

מחסומים אפשריים בפני למידה עצמאית

ההיבט האלגוריביצוע הבנה

יחידה סינכרונית

קישורים ליצירות אחרותדיון+ משימה

יחידה סינכרונית

הדגמה ואיתורהעמקת הבנההעלאת שאלותגירוי להמשך

יחידה א-סינכרונית

הקדמה מעוררת ענייןקריאה בקבוצותמשימת רפלקציהאסיף קצר

יחידה סינכרונית

רצף א

עבודה בקבוצותהצגה תחרותיתסיכום מפורש

יחידה סינכרונית

צפיה מונחיתפרשנויותבחירת פרשנות

יחידה א-סינכרונית

קריאת קטעיםוידוא הבנהמאפיינים ומוטיבים

יחידה סינכרונית

קריאה מונחיתשאלות רפלקציה

יחידה א-סינכרונית

רצף ב

למידה עצמאית

למידה אקטיבית שיתופית

למידה מונחית בקבוצה קטנה

שיטת הסבב

האדונית והרוכל

רצפי למידה

  1. Genial.ly
  2. Mentimeter
  3. Google Forms
  4. Google Slides

כלים שהשתמשנו בהם

שילוב כל חלקי היחידה בתוך מצגת הסתפקות בביצועי הבנה קצרים - כגון שאלות הבנה בודדות לאחר קריאת טקסט - בעזרת אחת מפלטפורמות הסקרים, כך שיקל עליכן.ם לבדוקעידוד השיתופיות - למשל על ידי פסיפס של ידע שכל תלמיד.ה מוסיפ.ה בו את הנדבך שלה.ו, אך על התלמידים לראות את התמונה הכוללת בכדי להתקדםיצירתיות וניצול מדיה - משימות של הכנת סרטונים קצרים או הקלטות קצרות שיכולות לשמש את כלל הקבוצה

טיפים נוספים להוראה א-סינכרונית

https://bit.ly/3aSHTGx

יחידה א-סינכרונית להדגמה

THANKS!

בהצלחה!