Want to make creations as awesome as this one?

http://www.edu.xunta.gal/centros/eoivilagarcia/?q=node/548

More creations to inspire you

BITCOIN TIMELINE

Video Presentation

BLOOD PRESSURE

Video Presentation

WELCOME!

Video Presentation

IPHONE MODELS VIDEO PRESENTATION

Video Presentation

RESTYLING OF GENIALLY VIDEOPRESENTATION

Video Presentation

Transcript

Protocolo de Medidas Hixiénico SanitariasALUMNADO,Exames de Certificación e Promoción Setembro e Outubro 2020,Segundo as medidas establecidas pola Xunta de Galicia,Protocolo de Adaptación ao Covid 19 nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 2020-2021,MEDIDAS,1. Antes de acudir ó centro2. Acceso ó centro3. Protección colectiva4. Protección individual5. Probas escritas6. Probas orais7. Alumnado con necesidade específica de apoio educativo8. Uso dos espazos comúns e aseos,Auto-enquisa do estado de saúde,1. Antes de acudir ó centro,Dificultade respiratoria,Diarrea,Tose seca,Non poderá vir ó centro se presenta unha temperatura de 37,5 ºC ou máis,Febre maior de 37,5ºC,Anexo I DO PROTOCOLO,OUTROS SÍNTOMAS:- Fatiga severa- Dor muscular- Falta de olfacto- Falta de gusto,1. ANTES DE ACUDIR Ó CENTRO,AUTO-ENQUISA DO ESTADO DE SAÚDE,Algunha persoa COVID-19 confirmado?,NAS últimas 2 semanas,Algunha persoa en illamento por sospeita de infección pola COVID-19?,Anexo I DO PROTOCOLO,Tivo contacto ou conviviu con,1. ANTES DE ACUDIR Ó CENTRO,03,Recoméndase que veña provisto de auga ou líquidos para beber dada a longa duración dasprobas escritas. Non se poderá abandonar a aula durante toda a proba, salvo caso deabandono.,Deberá comprobar a súa aula de exame ou de agarda. Así mesmo, deberá ter en conta ashoras de acceso graduado ás instalacións en función da aula para evitar aglomeraciónsinnecesarias.,Deberá vir provisto do material necesario para a realización das probas escritas, dado quenon é recomendábel partillar material e o profesorado non partillará o seu.,02,01,ACCESO Ó CENTRO DE FORMA GRADUAL para evitar na medida do posible as aglomeracións,2. ACCESO Ó CENTRO,Para asegurar o mantemento da distancia de seguridade nos accesos ás aulas, empregarase aescaleira norte, entrando á dereita, (xunto ao ascensor) para a subida ás aulas e a escaleiracentral para a baixada e saír do centro., O tránsito de persoas no centro está claramente sinalizado para facilitar os desprazamentos:- Como norma xeral, mantéñase á dereita do espazo que está a empregar. - As marcas azuis identifican traxectos interiores no edificio. - As marcas laranxas identifican rutas de saída. ,Aulas 00, 01 e 02Salón de ActosBiblioteca,Lembre a distribución de aulas: ,2. ACCESO Ó CENTRO,Aulas 11, 12, 13,14, 15 e 16,Aulas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e 27,baixo,primeiro andar,segundoandar,0,1,2,chamamento graduado,2. ACCESO Ó CENTRO,Para facilitar o mantemento da distancia de seguridade no acceso e saída ao centro, establecerase un chamamento graduado no hall exterior do acceso principal en función do andar no que realice o seu exame:Aulas no baixo: 09:55 e 15:55Aulas no primeiro andar: 09:50 e 15:50Aulas no segundo andar: 09:45 e 15:45,*Teña en conta que estas medidas poderán ampliar os tempos totais das probas.,3. PROTECCIÓN COLECTIVA,1,5,MÁSCARA,XEL,DISTANCIA,PAPELEIRA,ASCENSOR,VENTILACIÓN,Tal e como se establece na Resolución do 17 de xullo de 2020, o uso da máscara é obrigatorio en todo momento, excepto cando se estea sentado realizando o exame, seguindo as instrucións doantedito protocolo. Polo tanto, o alumnado deberá vir ao centro provisto de máscara. No casode non poder levala por algunha patoloxía específica, deberá aportar unha certificación nominativa de dita exención.,MÁSCARA,No acceso de cada andar e nas aulas están dispostos dispensadores de xel hidroalcólico, que permitirán realizar unha hixiene de mans adecuada.,xel hidroalcólico,Establécese unha distancia mínima de seguridade de 1,5 metros nos espazos de atención ao público, nas probas orais e escritas, sempre que a capacidade da aula o permita. De non ser así, garantirase a distancia de seguridade indicada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: un metro entre pupitres para probas escritas.,distancia de seguridade,1,5,Deben empregarse as papeleiras con tapa para a xestión dos residuos de especial risco: panos desbotábeis, mascarillas, luvas. ,papeleiras,O emprego do ascensor está limitado aos casos xustificados e co límite de aforo indicado: un 50% da súa capacidade. Existirán carteis indicativos para lembrar o aforo.,ascensor,Reforzarase a limpeza do centro con ventilación de aulas durante a proba, se é posible, e nos descansos entre proba e proba,ventilación,4. PROTECCIÓN INDIVIDUAL,Deberá acudir ao centro provisto dun documento de identificación persoal. Non poderán entrar no centro persoas alleas á proba, excepto os acompañantes do alumnado con necesidade específica de apoio educativo que o teña xustificado previamente. Asegúrese de chegar no tempo asignado á súa franxa horaria.,Deberá levar máscara que cubra dende o nariz ata o queixo. Lembre: se é unha persoa dispensada desta obrigatoriedade deberá aportar unha certificación nominativa de dita exención.,Deberá manter a distancia de seguridade de 1,5 metros no acceso ao centro, respectando as vías de subida e baixada sinaladas.,Non se permitirá agardar no vestíbulo ou corredores do edificio: asegúrese de coñecer a súa aula de antemán.,Extreme as medidas de hixiene persoal durante a súa estadía no mesmo: tusa ou esbirre no cóbado, empregue panos desbotábeis e deposíteos nas papeleiras con tapa sinalizadas tras o seu uso.,Durante a proba, non poderá partillar material con outras persoas e non poderá saír da aula excepto en casos excepcionais.,Cando remate a proba, deberá saír ordenadamente do centro, seguindo as instrucións do persoal e mantendo sempre a distancia de seguridade. Poderá empregar os aseos, se o desexa.,5. PROBAS ESCRITAS,Chegue con antelación, nos horarios previstos para a súa aula asignada,Ao entrar na aula, desinfecte as mans,Sente no pupitre indicado, mantendo a orde establecida e poña o documento de identificación na esquina dereita.,Poderá retirar a máscara, sempre e cando estea sentado sen circular pola aulaou espazos comúns. Esta deberá levarse en todo momento durante a circulación polo centroou tempos de agarda, así como se, estando sentado, desexa dirixirse ao profesor vixilantepara calquera consulta,Non poderá sair da aula salvo abandono. Traia suficiente líquido para manterse hidratado/a.,Durante os descansos poderá levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exerciciosposturais que non impliquen moverse do pupitre ou reducir a distancia interpersoal. En casos excepcionais, durante os descansos entre as distintas partes das probas, poderasesaír ao baño co permiso do profesorado encargado ou coordinador da proba.,wc,6. PROBAS ORAIS,Chegue con antelación, nos horarios previstos na convocatoria publicada na web. Comprobe o espazo de agarda.,Ao entrar na aula, desinfecte as mans,Sente no pupitre indicado, mantendo a orde establecida e facilítelle ó documento de identidade ó profesorado,Durante a realización das probas, seguindo instrucións publicadas, non será necesario que os candidatos empreguen máscara. A disposición dos pupitres garante a distancia de seguridade entre o profesorado administrador e as persoas candidatas. Se algunha persoa candidata tiver problemas de audición que requirisen reducir distancias, debe empregarse a máscara.,Durante os intervalos de espera, deberá manter a distancia de seguridade coas demaispersoas candidatas, levando a máscara en todo momento,Unha vez rematada a proba, as persoas candidatas deben abandonar o centro sen permanecer nos corredores, empregando as rutas de saída e escaleiras sinaladas para tal fin.,1,5,SAÍDA,6. PROBAS ORAIS,7. ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO,O alumnado que teña unha adaptación para a realización das probas con auriculares deberá, na medida do posible, traer os seus propios auriculares da casa, coa finalidade de garantir unha máxima hixiene.Con todo, de non dispoñer de auriculares propios, a escola facilitaralle uns procurando unhas condicións de hixiene óptimas. Recoméndase desinfectar as mans despois da súa utilización.As persoas con mobilidade reducida poden empregar o ascensor, coa única restrición da capacidade deste.,8. USO DOS ESPAZOS COMÚNS E BAÑOS,Como normal xeral, non estará permitido o uso dos baños durante a realización dasprobas para evitar a circulación de persoas polos corredores. No caso de empregalos,deberá realizarse un uso acorde ao seu aforo. Serán desinfectados con frecuencia e osusuarios contribuirán á súa conservación en estado óptimo.Comprobe previamente na convocatoria publicada na web a aula ou espazo de agardaasignado para as probas, empregue a descrición de espazos máis arriba nestedocumento. Evite aglomeracións innecesarias no vestíbulo.Na circulación no interior do centro, sempre que o espazo dispoñible o permita, circulexunto á parede á dereita no sentido da marcha, deixando o lado esquerdo para o sentidocontrario. Non se deberá circular en paralelo, senón en fila e mantendo unhadistancia de 1,5 metros.A cafetaría estará, previsiblemente, pechada polo que deberá traer consigo os líquidos necesarios para beber durante a proba.,wc,1,5,Exames de Certificación e Promoción Setembro e Outubro 2020,Protocolo de Medidas Hixiénico SanitariasALUMNADO,consúlteo na nosa web,www.eoivga.org,eoi.vilagarcia@edu.xunta.es,986 56 64 40,GRACIAS,@EOIVilagarcia,eoivilagarcia