Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Powodzenia :)

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Określa poziom wykształcenia uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia informację zwrotną na temat ich poziomu oraz zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych (kryterium w procesie rekrutacji).

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Egzamin odbywa się w maju. Jest obowiązkowy - każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

2. matematyki

3. języka obcego nowożytnego

W roku szkolnym 2020/2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

TITLE 2

1. języka polskiego

Do 30 września Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu. Uczniowi przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut):1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (upoważnieni uczniowie 180 minut)2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (upoważnieni uczniowie 150 minut)3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (upoważnieni uczniowie 135 minut)

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni.

WAŻNE

 Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy).‎

 Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory (pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijka).

 Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.

 Złamanie zasad będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Trzymamy

za

Title 5

kciuki

Was