Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CLIL - Content and Language Integrated Learning

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe

Adrian Kowalczyk

Rozwój z CILI -
metodą skutecznej nauki

Projekt jest realizowany w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna

O czym będziemy rozmawiać?

CO TO JEST TEN CLIL?

STRATEGIE UCZENIA SIĘ

SUGESTiE DLA N-LI

EFEKT CLIL

3 WYMIARY CLIL

4C

TYPY CLIL

PRACA ZE SŁOWNICTWEM

PLANOWANIE LEKCJI Z CLIL

JĘZYK LEKCYJNY NAUCZYCIELA

I POZA TYM...– dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.


Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning)


- równoległa nauka języka i treści
-język jako medium, narzędzie do kontentu, treści
- omawianie i ocenianie wiedzy i umiejętności, nauka języka, struktur gramatycznych odbywa się "automatycznie" - ten sam proces, jak w nauce języka polskiego
- wprowadzamy niezbędne słownictwo w trakcie wstępu do zagadnienia - dajemy uczniom narzędzie
- metoda często wykorzystywana jako szybki kurs "np. w biznesie"
- Wysoce zalecany przez Komisję Europejską, zwłaszcza dlatego, że generuje możliwości używania języka przez uczniów teraz a nie uczenie się go do przyszłych, potencjalnych potrzeb, sytuacji
- przygotowuje uczniów do zglobalizowanego świata
- poznanie języka akademickiego, specjalistyczneg
- zalecane korzystanie z materiałów autentycznych
- Flipped classroom
- praca projektem
- wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych
- stosowanie stałych elementów podczas lekcji
A WIĘC? MOŻE NIE TAKI STRASZNY TEN CLIL?

C

Treści (content) - treść tematyczna zachęca do aktywnej nauki przedmiotu. Skupienie na nabywaniu języka w rzeczywistym kontekście.
Język = narzędzie.

Komunikacja (communication) - natychmiastowe użycie języka w celu komunikacji. Język jako medium do wykonywania zadań, rozwiązywania problemów, opracowywania projektów, wyrażania pomysłów.
Natychmiastowe użycie języka.

Myślenie (cognition), umiejętności poznawcze - język obcy używany jako język, w którym uczeń myśli równolegle z językiem ojczystym.
Język obcy gra dużą rolę w procesach myślowych, wzbogaca rozumienie pojęć i procesów z zakresu uczonych treści przedmiotowych.

Kultura (culture) - poznawanie kultury używających danego języka obcego i konfrontacja ich z kulturą własnego kraju. Używanie języka angielskiego służy do komunikacji i myślenia jest kluczową kompetencją niezbędną do funkcjonowania w wielojęzycznych, zglobalizowanych przestrzeniach.

Twardy CLIL

Zajęcia prowadzone przez nauczyciela języka obcego, który wplata wybrane treści przedmiotowe do swojej lekcji, Miękki CLIL wspiera uczenie się treści przedmiotowych na lekcjach języków obcych.

Miękki CLIL

Zajęcia prowadzone
w języku obcym przez nauczyciela przedmiotu.

Twardy CLIL wspiera edukację językową na lekcjach przedmiotów niejęzykowych.

TYPY CLIL

CLIL Modułowy

Nauczyciel przedmiotu decyduje się na nauczanie w języku obcym tylko wybranych partii materiału.

3 wymiary clil

JĘZYK

KONCEPT

PROCEDURA

Jakie dylematy niosą one za sobą???

EFEKT CLIL

Strategie uczenia się wspierające CLIL

 • podejście holistyczne - integrowanie wszystkich obszarów i celów w procesie wspierania dziecka
 • podejście konstruktywistyczne - poznawanie rzeczywistości i nabywanie wiedzy poprzez interakcje z otoczeniem; poszukiwanie, modyfikowanie i interpretowanie i sprawdzanie wiedzy przez uczącego się
 • model uczenia przed doświadczenie - wiedza zdobywana głównie przez praktykę
 • podejście aktywizujące - nauka poprzez odkrywanie rzeczy dla siebie przy użyciu różnych mediów, rozwiązywanie problemów i planowanie własnej pracy i nauki, a nie tylko poprzez słuchanie czy czytanie
 • model uczenia się przez eksperyment - zdobywanie wiedzy poprzez eksperymentowanie, tworzenie hipotez, sprawdzanie ich i wyciąganie wniosków, zamiast podawanie gotowych rozwiązań
 • kontektywizm - umiejętność selekcji informacji, wykorzystanie technologii, bycie w społ. sieciowych, umiejętność dostrzegania związków między ideami oraz zdolność zastosowania wiedzy w praktyce
 • uczenie się współpracy - zachęcanie uczniów do pracy w zespole (oraz ich monitorowanie)
 • uczenie się przez odkrywanie wiedzy - przeprowadzenie doświadczenia w nauce pozwalającego rozwinąć własne zrozumienie i znajomość pojęć a nie opieranie się tylko na z góry założonych danych
 • metoda oparta na wykonywaniu konkretnych zadań - język w zależności od potrzeb; przygotowanie do zadania, realizacja zadania, planowanie oraz raportowanie poprzez analizowanie i działanie
 • metoda reagowania całym ciałem - nauka połączona z działaniami całego ciała

sugestie dla n-li nauczania
początkowego oraz przedmiotowego

 • Spisz zwroty językowe, które wykorzystujesz w trakcie lekcji i sprawdź ich angielskie odpowiedniki
 • Zidentyfikuj formy (zwroty, słownictwo) w języku angielskim, których uczniowie mają się nauczyć i używać
  (np, poprzez gry, rymowanki, TPR)
 • Naucz swoich uczniów zwrotów i strategi komunikacji
 • Określ typ pytań, które zazwyczaj zadajesz i oczekiwania (język i treść) dotyczące potencjalnych odpowiedzi uczniów
 • Nie ucz zapamiętywania faktów, a rozumienia, utrwalania wiedzy i jej stosowania w praktyce
 • Pamiętaj, że osiągnięcie znajomości treści przez uczniów jest równie ważne jak ich rozwój językowy
 • Używaj języka dostosowanego do poziomu biegłości uczniów w obcym języku - pamiętaj jednak o ekspozycji językowej
 • Stosuj wielokrotne powtórzenia poprzez parafrazę oraz używanie synonimów
 • Podawaj modele i przykłady użycia struktur językowych
 • Ożywiaj użycie języka
 • Używaj języka ojczystego z rozwagą

Zasady planowania lekcji CLIL

Pamiętaj o elementach 4c

Wsparcie i wyzwanie

Różne style uczenia się

Słownictwo i etapy

Badaj i wykorzystuj dotychczasową wiedzę

Zadania i brakujące informacje

Informacja zwrotna

Elicytacja

Stosuj realia, materiały wizualne i autentyczne

Płynność vs poprawność językowa

Título 1

6 etapów pracy ze słownictwem

 1. Wyjaśnianie nowych terminów = wyjaśnianie nowych terminów poprzez opisy, wyjaśnienia czy przykłady.
  Pamiętaj o kontekście, przykładach, odnieś się do bieżących wydarzeń, zadbaj o poprawną (!) wymowę.

2. Personalizacja w formie pisemnej lub ustnej = powtórzenie przez uczniów opisów, wujaśnień czy przykładów, podanych wcześniej przez nauczyciela, własnym językiem, w formie ustnej lub pisemnej.

3. Personalizacja w formie wizualnej = Konstruowanie rysunku, symbolu czy innego rodzaju graficznej reprezentacji terminu przez uczniów.

4. Dyskusja = uczniowie powinni być angażowani w dyskusję z użyciem kluczowej terminologii, w celu przypomnienia, a także rozszerzenia wiedzy z nią związanej - analiza składki słownictwa, synonimy, antonimy, kategoryzowanie.

5. Przypomnienie i refleksja = poproś uczniów o przejrzenie notatek w parach czy małych grupach, porównianie, zdefiniowanie terminów, naniesienie poprawek czy dopisnaie informacji.

6. Użycie słów w grach językowych = gry podtrzymają zainteresowanie tematem, osadzą słownictwo w kontekście i pomogą ćwiczyć wszystkie sprawności językowe.

Według badań strategia ta sprawdza się na każdym etapie nauczania - od przedszkola do szkoły średniej - a najlepsze efekty daje przejście wszystkich etapów w podanej sekwencji, w przeciwieństwie do korzystania tylko z jego elementów.

POZA TYM (w źródłach):

- podawanie instrukcji oraz ich podział na etapy

- techniki wyjaśniania treści przedmiotowych oraz strategie kompensacyjne
-wzmocnienie komunikacji oraz poszczególnych umiejętności
- język obcy a język polski
- sprawdzanie wcześniejszej wiedzy
- strony internetowe
- organizatory graficzne
- sprawdzenie zrozumienia
- gotowe materiały i scenariusze lekcji
- Q&A; najczęściej zadawane pytania
- zasady pracy z małym dzieckiem w podejściu CLIL
- planowanie i przeprowadzenie lekcji CLIL krok po kroku
- wybór materiałów
- techniki i przykłady wsparcia rozwoju języka oraz treści przedmiotowych
- przykładowe plany lekcji

ŹRÓDŁA:

 • https://www.theteachers.pl/metody/metoda-clil-content-and-language-integrated-learning-nauczanie-poprzez-tresc
 • Aleksandra Zaparucha "Teoria w pigułce", Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Autor główny: Instituto Politécnico de Castelo Branco. Prawa autorskie: C4C-CLIL for Children, 2018 "Podręcznik dla nauczycieli CLIL
  w szkołach podstawowych Część 1"

Dziękuję! ;)