Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

CEIP GERMANS OCHANDO

Organització Curs 2020-2021

2

1

4

Organització Curs 2020-2021

Entrades i eixides

Desplaçaments pel centre

3

4

Activitats extraescolars i complementàries

Zones comunes

Informació Variada

Menjador Escolar

5

6

8

7

Reorganització grups i espais

Compromís famílies

1

2

1

Compromís Famílies

Compromís Famílies

Serà responsabilitat de la família comprovar diàriament la temperatura corporal de les seues filles/fills. No és compatible subministrar antipirètics a casa i assistir al centre.No podrà acudir l'alumnat al centre:--> Si presenta a casa qualsevol simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.). Com actuar en aquesta situació?--> Quan es trobe en situació d'aïllament per haver sigut positiu per a la COVID-19.--> En cas que s'estiga esperant el resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. --> En cas d'estar en quarentena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.​

En aquest cas s'haurà de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga i/o mitjançant l'app GVA Coronavirus per a mòbils. També es pot demanar consulta a través de citaweb: http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.htmlNo s'haurà d'acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l'absència de risc per a la pròpia persona i la resta de persones de la comunitat educativa

2

Reorganització dels espais i grups educatius del centre

Reorganització dels espais i grups educatius del centre

Aquest curs cal establir una organització extraordinària en la confecció de grups d'alumnat per adaptar-la a les mesures de protecció, prevenció i promoció de la salut enfront de la COVID-19.D'aquesta manera hi trobarem:1. Grups de convivència estable (GCE).2. Grups no configurats com a GCE

Grups no configurats com a GCE

Grups de convivència estable (GCE).

Els grups no configurats com a GCE seran els següents:- 2 grups de 4t de Primària- 2 grups de 5é de Primària- 2 grups de 6é de Primària

S'organitzaran com a GCE els següents grups:- 3 grups d'Infantil 3 anys- 3 grups d'Infantil 4 anys- 2 grups d'Infantil 5 anys- 3 grups de 1r de Primària- 3 grups de 2n de Primària- 3 grups de 3r de Primària

VS

+info

+info

Les xiquetes i xiquets membres dels grups de convivència estable podran socialitzar i jugar entre sí, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta. A partir de 6 anys serà obligatori l'ús de mascareta.Aquests GCE hauran d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, i limitar al màxim el nombre de contactes.Serà obligatori que el personal docent i no docent que noformen part dels GCE i interaccione amb aquests hauran de mantindre la distància interpersonal (1,5 m).

Aquests utilitzaran les aules més grans del centre.Els grups de 4t de Primària s'organitzaran emprant taules individuals separades de manera que respecten la distància mínima interpersonal de seguretat d'1,5 metres.Els grups de 5é i 6é de Primària empraran taules grupals amb separació de metacrilat, on podran seure fins 4 alumnes. Aquestes permetran seguir treballant de forma cooperativa a la vegada que es garanteix la separació de seguretat dels i les alumnes.El personal docent i no docent que interaccione amb aquests grups també haurà de portar mascareta higiènica i mantindrà la distància interpersonal.

3

Entrades i eixidesdel centre

Entrades i Eixides del centre

Zones diferenciades

Normes higièniquesentrades

Fes click a lesimatges!

Horari apertura portes

Hi trobarem zones d'entrada i eixida al centrediferenciades per cursos i escalonades per aevitar aglomeracions.

Educació InfantilHi trobarem 3 zones:Zona A ( 3 anys i 5 anys A): C/ Canyisset porta centralZona B ( 4 anys): C/ Canyisset porta propera al menjador.Zona C ( 5 anys B): C/ Vila-Roja porta entrada pati infantil.Educació PrimàriaTambé hi trobarem 3 zones:Zona A (1r i 2n de Primària): C/ Vila-Roja entrada pati Primària.Zona B (3r i 6è de Primària): C / Séquia Parra entrada consergeriaZona C (4t i 5è de Primària): C / Séquia Parra entrada porta del pàrquing

És obligatori rentar-se les mans amb hidrogela l’entrada a l’edifici (trobareu dispensadors en totes les entrades).També és obligatori utilizar les estoreshigièniques per a netejar les sabates.Serà obligatori per a l’alumnat a partir de 6 anys l’accés al centre amb mascaretahigiènica.De manera general els adults acompanyantsno podran accedir al centre a les hores d’entrades i eixides i romandran a les voreres de les respectives entrades mantenint les mesures higièniques de seguretat ( mascaretes i distància de seguretat).

HORARI PERÍODE EXTRAORDINARI DE SETEMBRE I JUNY:Aquests mesos la jornada serà intensiva i l'horari d'apertura de portes serà el següent:Entradade 8:55h a 9:05h.Eixidade 12:55h a 13:05h.A les 12:55h eixirà l'alumnat de 2n, 5é i 6é.A les 13:00h eixirà l'alumnat de 1r, 3r i 4t.L’alumnat usuari de menjador entrarà de 8:55h a 09:05h. Eixirà en un període més ample de 14:00h a 14:55h per la mateixa porta d'accés.HORARI D'OCTUBRE A MAIG:Amb caràcter general l'horari d'apertura de portes serà el següent:Matí:Entrada de 8:55h a 09:05hEixida de 12:25h a 12:35hA les 12:25h eixirà l'alumnat de 2n, 5é i 6é.A les 12:30h eixirà l'alumnat de 1r, 3r i 4t.Vesprada:Entrada de 14:55h a 15:05hEixida de 16:25h a 16:35hA les 16:25h eixirà l'alumnat de 2n, 5é i 6é.A les 16:30h eixirà l'alumnat de 1r, 3r i 4t.

4

Desplaçaments pel centre educatiu

+info

Desplaçaments pel centre educatiu

Es reduirà al mínim els desplaçaments de grups d'escolars pel centre facilitant que siguen els docents els qui acudisquen a l'aula de referència o realitzen les seues sessions de manera telemàtica. El trànsit de l'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat. En els desplaçaments pel centre (entrades i eixides, accés al bany...), la mascareta higiènicatambé serà d’ús obligatori en l'alumnat de Primària.Cada curs de Primàriatindrà assignada una escala d’accés a les seues aules i només podran emprar aquestes per accedir a les aules i baixar al pati.

Escales assignades a cada curs de Primària:1r i 2n de Primària: escala exterior del pati3r i 6é de Primària: escala al costat de l’ascensor.4t de Primària: escala de música.5é de Primàriaescala davant banys de mestres.

5

Zones Comunes

Zones Comunes

Es prioritzarà, en la mesura de les possibilitats, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats educatives i d'oci.

Activitats Educatives

Hora del Pati

Fes click a lesimatges!

Les/els mestres especialistes d’anglés, música, EF i religió, tindran assignades una zona del pati per a portar a terme les seues assignatures, sobretot quan tinguen sessions amb els GCE. Les zones assignades seran les següents:EF: camps de futbol/handbol.Anglés:camps de bàsquet.Música:casa i corralet conserge.Religió:zona moreres.La resta de zones que queden lliures podran ser emprades per la resta de docents, sempre i quan hi haja disponibilitat d’aquestes. Hi haurà una graellaon podran apuntar-se.Caldrà garantir la distancia de seguretat a l’accedir a aquestes zones i al tornar a l’aula, evitant que entren en contacte amb altres grups.

L'esmorzar es realitzarà a les pròpies aules, abans o després de l'eixida al pati.A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati:S’escalonaran els horarisde descans a Infantil (es faran 3 torns d'eixida al pati: 10:30h , 11:00h i 11:30h) i a Primària (10:40h torn per a 4t, 5é i 6éi 11:05h torn per alsGCE).S’accedirà al pati per l'escala o zona assignada, de forma escalonada i respectant la distància de seguretat a l’eixida i al retorn a l’aula.Els GCE d'Infantil hi trobaran zones diferenciades al pati (tres zones per las grups de 3 i 4 anys i dos zones per las grups de 5 anys). Els GCE de Primària també tindran assignada una zonaper al temps de pati que serà rotativa. Aquestes zones, tant a Infantil com a Primària, estaran senyalitzades i delimitades per evitar el contacte entre els diferents grups.L'ús de la mascareta seguirà sent obligatòria en els alumnes de Primària a l'hora del pati.Si les condicions meteorològiques no ho permeten, l’alumnat es quedarà a la seua aula

6

Activitats extraescolars i complementàries

Activitats extraescolars i complementàries

Aquest curs 2020/2021 no es realitzaran activitats extraescolars i complementàries (no hi haurà escola matinera, vespertina ni altres activitats al centre).

7

Menjador Escolar

Menjador Escolar

Utilització de les aules per a menjar (els GCE) . El menjar calent es servirà mitjançant la utilització de carros amb safates.Utilització del menjador escolar (4t a 6é) S’organitzarà l'espai del menjador i els horaris de tal forma que es possibilite el compliment de la distància interpersonal d’1,5 m.Neteja i ventilació en el menjador escolar: Es seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre i es posarà especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.

8

Informació Variada

Informació Variada

Com a norma general es mantindrà una distància interpersonal d’almenys 1,5metres en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar.Ús de mascaretes higièniques.Ventilació de les aulesDesinfecció dels patisComunicació escola-famíliesQuan no s'ha d'acudir al centre ?Com es gestionarà la sospita de casos al centre? Fes click a les icones!

Alumnat:- Educació Infantil: la mascareta no és obligatòria.- Educació Primària: la mascareta serà d'ús obligatori, tot i que es puga mantindre la distància de seguretat.Professorat:En Educació Infantil i Primària tot el professorat haurà d'emprar de forma obligatòria les mascaretes.El centre comptarà amb mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie símptomes, mentre s'activa el seu aïllament i aplicació de protocol de gestió de casos.

Serà responsabilitat de la família comprovar diàriament la temperatura corporal de les seves filles/fills. No és compatible subministrar antipirètics a casa i acudir al centre. No podrà acudir l'alumnat al centre:Si presenta a casa qualsevol simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.).Quan es trobe en situació d'aïllament per haver sigut positiu per a la COVID-19.En cas que s'estiga esperant el resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.En cas d'estar en quarentena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.En aquest cas s'haurà de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga i/o mitjançant l'app GVA Coronavirus per a mòbils. També es pot demanar consulta a través de citaweb: http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.htmlNo s'haurà d'acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l'absència de risc per a la pròpia persona i la resta de persones de la comunitat educativa.

La comunicació amb les famílies i responsables legals de l’alumnat o d’aquests amb el professorat o l’equip directiu es realitzarà, preferentment, de forma telemàtica fent ús de Web Família, correus corporatius i/o Telegramper part del centre i Web Família o correus corporatius per part de les famílies.Per tal de sol·licitar reunions de tutoriaamb l’equip docent, es substituiran les safates de secretaria per l’aplicació Calendly, on es podrà organitzar i gestionar les dates de les reunions.L'horari d'accés per a les famílies, per temes administratius, serà de 9:30h a 10:30h. Les famílies hauran de respectar les mesures d'higiene i seguretat (llavat de mans amb hidrogel, ús d'estores higièniques i mantindre la distància de seguretat). Per qualsevol altra gestió administrativa i/o acadèmica, caldrà demanar cita prèvia via telefònica (964 73 87 90 ) o per correu electrònic (12004369@gva.es).

En totes les sessions les finestres de les aules s'obriran per tal d'assegurar la correcta ventilació.A l'hora del pati romandran obertes.

Salut Pública serà l'encarregada de la identificació i seguiment dels contactes segons elprotocol de vigilància i control corresponent.

El/la docent que detecta el cas es quedarà amb el grup de l'alumna/e.

Gestió de la sospita de casos al centre

1

2

3

4

5

Donar avís al responsable Covid del centre que avisarà a la família, que contacta amb centre de salut.

Col·locar mascareta quirúrgica.

1. Creació ESPAI COVID-19 al centre (despatx anglés).2. Quan considerarem un cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2?3. Actuació en el supòsit de sospita:

El responsable Covid condueix a l'alumna/e a l'espai Covid-19 i es queda amb ell/a fins que arribe la família.

Fes click a les icones!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Espai separat, d'ús individual, per a possibilitar l'aïllament de qualsevol persona que inicie símptomescompatibles amb COVID-19 i estiga a l'espera del seu trasllat i informació a la família.

Quan apareix simptomatologia d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada que cursa amb els símptomes següents:- Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d'aire.- En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits.

3

Gràcies per la vostra col·laboració!

2

1

4

Ceip Germans Ochando