Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COM AJUDAR A PARTICIPAR ALS ALUMNES AMB PÈRDUA AUDITIVA.

controla el soroll

facilita la lectura labial

CRIDA LA SEVA ATENCIÓ

PARLA NATURAL

GESTIONA LA CONVERSAEN GRUP

SIGUES EXPRESSIU

1

2

3

4

5

6

Estratègies per la comunicació

Controla les situacions de conversa en grup: la ubicació de les persones i el ritme de les intervencions li ha de permetre poder seguir-les fent lectura labial

Parla-li de cara, necessita fer lectura labial per compensar la informació auditiva que percep amb dificultats

Crida la seva atenció abans de començar a parlar i asseguratque està atent durant la conversa

Controla el soroll ambiental per tal que l’alumne pugui treure el màxim rendiment de les seves pròtesis (implant i/o audífon)

Parla de forma natural, sense cridar i amb un ritme normal, vocalitzant sense exagerar

Utilitza un llenguatge correcte però adaptat al seu nivell lingüísticSigues expressiu, amb la cara i gestos naturals

COM AJUDAR A PARTICIPAR ALS ALUMNES AMB PÈRDUA AUDITIVA.

utilitza recursos visuals

utilitza l'escriptura

situa i anticipa

vigila l'Atenció dividida

utilitza ajudes tècniques

organitza l'espai

1

2

3

4

5

6

Estratègies per l'aprenentatge

Facilita l’ús de l’equip de freqüència modulada, als alumnes que la utilitzin, en situacions d’explicació oral en grup

Utilitza l’escriptura durant les explicacions orals per remarcar i estructurar els continguts: paraules clau, esquemes, mapes conceptuals...

Facilita referents escrits per situar i anticipar el tema

Explota l’ús dels recursos visuals per completar i referenciar la informació

Respecta les situacions d'atenció dividida i vigila les situacions d’explicació simultània amb observació i/o realització d’alguna tasca: dictat, explicació i treball amb l’ordinador, explicació i observació al laboratori o taller o pissarra...

Organitza l’espai pensant com es realitzarà cada activitat per tal que els alumnes sords puguin participar

COM AJUDAR A PARTICIPAR ALS ALUMNES AMB PÈRDUA AUDITIVA.

informa i sensibilitza

relació amb altres sords

habilitats socials

interacció i participació

evita sobreprotecció

explicita normes

1

2

3

4

5

6

Estratègies socials

Cal valorar l’esforç, però no sobreprotegir. Cal amonestar-los, posar-los notes a l’agenda, etc igual que als altres, l’únic que caldrà assegurar-se que entènen el perquè i hem d’esbrinar què és el que ha passat (a vegades caldrà representar la situació…). És necessari per ell/a i que els altres vegin que ells també són tractats iguals

Potencia la relació entre companys amb pèrdua auditiva. És imprescindible per l'elaboració del autoconcepte.

Si cal, utilitza programes específics d'habilitats socials on s'explicitin situacions i pautes de comportament social

Realitza activitats que afavoreixin l’acceptació dels aspectes diferencials dels altres. Parlar sobre la diversitat de tots els components del grup i com tots ens adaptem a les “característiques”, necessitats, dificultats… de tots. De les ajudes que reben,que rebem tots i perquè

Planteja les activitats i l’organtizació de l’aula que propicii la interacció. Facilita la informació incidental que passa a l’aula encara que ell/a no la demani.

Explicitar per escrit o verbalment les normes i actituds. Posar-los exemples i situacions

COM AJUDAR A PARTICIPAR ALS ALUMNES AMB PÈRDUA AUDITIVA.

interacció i participació

evita sobreprotecció

explicita normes