Want to make creations as awesome as this one?

Knights and Knaves Hebrew

Transcript

Knights and Knaves

המשימה

פתיחה

התחל

(חדר בריחה)

באי נידח באוקיינוס השקט חיים זה לצד זה שני שבטים.שבט דוברי האמת, שתמיד דוברים אמתושבט השקרנים, שתמיד תמיד משקרים.תייר שהסתובב באי הגיע לשביל המתפצל לשניים והיה עליו להחליט איזה שביל מוביל חזרה למלונו. הדרך השנייה מובילה לשבט אוכלי אדם.... לעזרתו באו שני מקומיים, אחד משבט דוברי האמת והשני משבט השקרנים. הוא חייב להפנות רק שאלה אחת, רק לאחד מהם. לפי התשובה ידע לאן לפנות. מה עליו לשאול ואת מי?

תודותמבוסס על מסמך של המרכז הישראלי למצויינות בחינוך שנמצא פה בקישור

Knights and Knaves

המשימה

פתיחה

התחל

כמו שהבנתם, נכנסתם לעולם שבו חלק מהאנשים דוברי אמת, וחלקם שקרנים.דובר אמת - לא יוציא דבר שקר מפיו.שקרן - לא יוציא דבר אמת מפיו.באנגלית נקראים האנשים האלה Knights and KnavesKnights הם האבירים , דוברי האמתKnaves הם המנוולים, השקרנים

Knights and Knaves

המשימה

פתיחה

התחל

המשימה שלכם היא להגיע למטמון ולפתוח אותו, בתוך המטמון תמתין השאלה שתציל את חייו של התייר ותחזיר אותו למלון שלו.שימו לב!רק אם תפתחו את המטמון - תוכלו למצוא את התשובה בניסוחה המדוייקלשם כך תצטרכו ללמוד להבדיל בין האבירים למנוולים, ולצבור ספרות שיאפשרו לכם לפתוח את המטמון!

Knights and Knaves

המשך

לא נורא, נסו שוב!!!

משימה 1

בחר ביעד הבא שלך

משימה 2

משימה 4

משימה 5

משימה 3

מקבץ ראשון - למתחילים

נתחיל ממשהו קליל...

המשך

מקבץ ראשון - למתחילים

נתחיל ממשהו קליל...

שאלה 1

מה יענה שקרן לשאלה "האם 1+1=2"?

לא נכון

לא יודע

נכון

מקבץ ראשון - למתחילים

נתחיל ממשהו קליל...

לא נכון

לא יודע

נכון

יפה! ועכשיו שאלה 2

מה יענה דובר אמת לשאלה "האם 1+1=2"?

מקבץ ראשון - למתחילים

כל הכבוד!!קבלו את הספרה 2

מקבץ שני- קצת יותר מאתגר

המשך

שאלה 1

השמאלי שקרן והימני דובר אמת

השמאלי דובר אמת והימני שקרן

שני האנשים דוברי אמת או ששניהם שקרנים

מקבץ שני- קצת יותר מאתגר

יפה! ועכשיו שאלה 2

השמאלי שקרן

השמאלי דובר אמת

אי אפשר לדעת

מקבץ שני- קצת יותר מאתגר

יפה! ועכשיו שאלה 3

אי אפשר לדעת

שניהם דוברי אמת

שניהם שקרנים

מקבץ שני- קצת יותר מאתגר

כל הכבוד!!קבלו את הספרה 7

מקבץ שני- קצת יותר מאתגר

המשך

מקבץ שלישי- אפילו עוד יותר מאתגר

שאלה 1

איש ב' יאמר שאיש א' ענה: נכון

איש ב' יאמר שאיש א' ענה: לא נכון

לא ניתן לדעת

מקבץ שלישי- אפילו עוד יותר מאתגר

יפה! ועכשיו שאלה 2

איש ב' יאמרשאיש א' ענה: נכון

איש ב' יאמר שאיש א' ענה: לא נכון

לא ניתן לדעת

מקבץ שלישי- אפילו עוד יותר מאתגר

כל הכבוד!!קבלו את הספרה 1

מקבץ שלישי- אפילו עוד יותר מאתגר

מקבץ רביעי - ממשיכים להתקדם

המשך

לא נכון

לא יודע

נכון

מקבץ רביעי - ממשיכים להתקדם שאלה 1

לא נכון

לא יודע

נכון

מקבץ רביעי - ממשיכים להתקדםיפה! ועכשיו שאלה 2

כל הכבוד!!קבלו את הספרה 9

המשך

מקבץ רביעי - ממשיכים להתקדם

המשך

מקבץ אחרון- לאמיצים ולנועזים בלבד!

שאלה 1

לא

כן

לא ניתן לדעת

מקבץ אחרון- לאמיצים ולנועזים בלבד!

יפה! ועכשיו שאלה 2

ארבעה משפטים

משפט אחד

לא ניתן לדעת

מקבץ אחרון- לאמיצים ולנועזים בלבד

כל הכבוד!!קבלו את הספרה 3

מקבץ אחרון- לאמיצים ולנועזים בלבד!

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PRESS OK

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PRESS OK

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECT

2

!אין כמוכם, הצלחתם

:על התייר לשאול? "באיזה שביל יאמר לי ללכת חברך"בלי תלות בשבט אליו משתייך הנשאל, הוא יצביע על השביל הלא נכוןומובן שעל התייר להמשיך בשביל האחר

פרט מוכמן חולצה כחולה