Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Exposició itinerant i interactiva sobre energia i canvi climàtic

La natura,l'origen

Totes les formes d’energia que coneixem provenen de la natura

"L’energia no es crea ni es destrueix, només canvia de forma"

L’energia hidràulica prové de laforça de l’aigua que, per mitjàdel Sol, es mou en un cicletancat: s’evapora i torna aprecipitar.

L’energia del vent prové de lesdiferències de temperatura queprovoca el Sol en l’atmosferaterrestre.

L’energia del carbó, del gasnatural i del petroli prové del’acumulació d’energia solar enorganismes vius que van quedarsoterrats fa milions d’anys

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

De vegadespodem utilitzardirectament els recursos energèticsque ens ofereix la natura:el vent, per moure veles i molinsles radiacions del Sol, per escalfar l’aiguala força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el correntPerò, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehiclel’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

Existeix elrecurs perfecte?

DEPENDÈNCIA D’ALTRES PAÏSOS

L’Estat espanyol importa el99% del petrolide països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

GENERACIÓ DERESIDUSPERILLOSOS

Una central nuclear pot generar anualment 30 tones de residus nuclears, que són potencialment perillosos si no es gestionen correctament.

RENOVABLE

Hi ha fonts d'energia inesgotables i altres que, amb una planificació adequada, poden durar molts segles.

RECURS DESCENTRALITZAT

Podem utilitzar-lo allà on vulguem i no cal transportar-lo i embalar-lo.

DEPENDÈNCIA DELACLIMATOLOGIA

Les velocitats mitjanes anuals del vent a Catalunya es troben entre 1 m/s, a Viella, i 10 m/s, a Portbou. Per a la construcció de parcs eòlics, es tenen en compte els espais on hi ha una velocitat mitjana anual superior a 6 m/s.

TRANSPORTABLE

El gas utilitzat a les calderes dels habitatges de Catalunya prové del gas liquat que arriba en vaixell a la planta de regasificació del port de Barcelona.

IMPACTES AMBIENTALS EN L’EXTRACCIÓ O L’ÚS

Quan extraiem recursos de la natura es pot fer malbé el terreny, contaminar l’aigua de l’entorn...

NO RENOVABLE A ESCALAHUMANA

El petroli que consumim al món en un any va tardar 1.000.000 d’anys a formar-se.

Petroli

Carbó

GasNatural

Urani

Aigua

Biomassa

Vent

Mar i marees

Sol

Calor de la Terra

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

De l'energiaprimària...

LA TRANSFORMACIÓ

L'energia que contenenels recursos naturals, comara el carbó, el gas, elvent o un salt d’aigua, esconeix amb el nomd’energia primària.

L'EMMAGATZEMATGE

La generació elèctricapresenta un gran problema:l’electricitat no es potemmagatzemar si no és enquantitats molt petites.

FORÇA DIRECTA DELS SALTS D’AIGUA

FORÇA DIRECTA DEL VENT

FORÇA DEL VAPOR D’AIGUA

Cables elèctrics

Turbina

Generador

Combustió del carbó, gas natural i fueloil i fissió de l’urani

Calor

Aigua

Com s'obté l'electricitat?

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

Per tant, cal activar, augmentar o disminuir la producció de les centrals elèctriques en funció de la demanda, de si és de dia o de nit, de si fa fred o fa calor... Però aturar o posar en marxa una central és un procés extremament complex i costós.

Aquesta energia es pot utilitzar directament, però sovint resulta més pràctictransformar-la en energia elèctrica.La transformació es realitza a les centrals tèrmiques, eòliques, hidràuliques, nuclears, etc. Per generar-hi electricitat es necessita una turbina i un generador.

Unaturbina és una màquina formada per un eix i unes aspes que giren quan reben un fluid, com ara l’aigua d’una cascada, l’aire empès pel vent o el vapor a pressió de l’aigua escalfada amb carbó o amb la radioactivitat de l’urani.L’eix de la turbina es comunica directament ambel generadorque transforma el moviment de gir en electricitat.Podeu veure una turbina hidroelèctrica al Museu Industrial del Ter, a Manlleu, al Museu Hidroelèctric de Capdella i a la Central Hidroelèctrica de Tavascan.

...a l'energiafinal

EL RENDIMENT

Per tenir una bombeta encesa es necessita molta més energia que la que realment consumeix.

EL TRANSPORT

L’energia es genera a molta distància dels llocson es consumeix, peraixò calen xarxes perdistribuir-la.

Per què és més alt elrendiment de lescentrals tèrmiques de cicle combinat de gasnatural?

Per què?

Saps quines són lespèrdues en el transportd’energia eléctrica aCatalunya?

Passa per sobre cada icona per conèixer quin és el rediment de la producció d’energia:

35%rendiment de les centralstèrmiques de gas natural

20%rendiment de lesplaques solars

30%rendiment de les centralsnuclears o tèrmiquesde carbó o fueloil

55%rendiment de les centralstèrmiques de ciclecombinat de gas natural

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

Durant el transport es produeixen pèrdues d’energia a causa, entre d’altres factors, de la resistència dels cables al pas del corrent.

Si una central elèctrica té un rendiment d’un 1%, vol dir que de cada 100 unitats d’energia primària consumida, només una es converteix en energia elèctrica. És a dir, no tota l’energia primària es transforma en electricitat.

Les centrals tèrmiques de cicle combinat de gas natural aprofiten no només la calor de la combustió del gas, sinó també la calor dels gasos que genera aquesta combustió.

A Catalunya, les pèrdues en el transport d’energia elèctrica representen al prop d’un 7,3%.Així, de 100 unitats d’electricitat que es produeixen, 7,3 es perden en el camí de la central elèctrica a la nostra llar.

Eficiènciadia a dia

Una família que utilitzi lestecnologiesmés eficients disponibles al mercatnecessita 6 vegades menyssubministrament d’electricitat que unaaltra que faci servir les tecnologiesconvencionals.

En els darrers vint anys, el consum d’energia a Catalunya ha augmentat en gairebé un 60%.

20%

20%

80%

energia útil

energia útil

energia perduda

Tecnologies eficients

Tecnologies convencionals

Saps què ésl'energia útil?

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

Els electrodomèstics, la il·luminació, la mobilitat o la climatització demanen una gran aportació d’energia final en forma d’electricitat o de gas.Però tan sols una part d’aquesta energia s’aprofita: és l’anomenada energia útil. La resta es perd a causa de la baixa eficiència dels aparells i de les tecnologies.

En les bombetes incandescents,només un 20% de l’energia esconverteix en energia útil, en llum.La resta es transforma en calor.

En un cotxe, el 80% de l’energiaes perd en forma de calor i nomésel 20% esdevé energia útil que estransforma en moviment. És a dir,de cada 10 euros de combustible,només 2 generen moviment

Canviael clima

Des de l’inici de la revolució industrial,a mitjan segle XIX, s’han crematquantitats enormes de carbó i de petroli,que han abocat grans volums dediòxid de carboni, CO2 , a l'atmosfera.

RAJOS SOLARS

ATMOSFERA Conté gasos amb efecte d'hivernacle

“L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com ja evidencia l'augment de la mitjana de les temperatures de l’aire i dels oceans, la fusió generalitzada de la neu i del gel i l'increment del nivell del mar.”

Quart informe d’avaluació, del 2007, del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic

Què és el CO2 ?

Per què es produeix l’escalfament global de la Terra?

Quins són els sectors a Catalunya que produeixen més emissions de gasos amb efecte d’hivernacle?

Quina és la contribució dels habitatges?

Retinguts pels gasos amb efecte d'hivernacle, contribueixen a l’escalfament global

Reflectits per l’atmosfera

Absorbits pels oceans i el sòl

Retornats a l’exterior de l’atmosfera després de rebotar a la superfície terrestre

2

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

El CO2 funciona d'una forma semblant a un hivernacle: deixa passar els rajos solars però en canvi impedeix que la calor que desprèn la superfície de la Terra marxi a l’exterior de l’atmosfera.Per això el CO2 i altres gasos reben el nom de gasos amb efecte d'hivernacle.

La Terra té un efecte d’hivernacle natural,sense el qual la temperatura del planeta seria molt més freda. Però l’augment en la concentració de CO2 reforça aquest efecte d’hivernacle i provoca un escalfament global que, segons els científics,contribueix, amb una probabilitat del 90%, al canvi climàtic.

A Catalunya, la generació d’energia, el transport, la indústria i la construcció són els sectors que més emissions de gasos amb efecte d'hivernacle produeixen.

Segons el Pla de l’energia de Catalunya (2006-2015), els habitatges consumeixen el 13% de l’energia final del país i contribueixen en un 7% a les emissions totals de CO2.

Lesconseqüènciesdel canvi

Les accions que fem perreduir el consum d’energiai utilitzar-la de formaeficient són una bonamanera de lluitar contra elcanvi climàtic i deprevenir-ne els efectes, ino han de comportar unarenúncia al benestar ni alsavantatges de la societatmoderna.

Els experts pronostiquen que els efectes del canvi climàtic poden ser molt diversos.El segon informe del Grup d’Expertsen Canvi Climàtic de Catalunyaprediu, entre d’altres, els següents:

MÉS SEQUERA

L’Estat espanyol importa el99% del petrolide països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

MÉS PROBABILITAT DE DESASTRES NATURALS

L’Estat espanyol importa el99% del petrolide països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

AUGMENT DEL NIVELL DEL MAR

L’Estat espanyol importa el99% del petrolide països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

REDUCCIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

L’Estat espanyol importa el99% del petrolide països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

CANVIS EN LA TEMPERATURA

L’Estat espanyol importa el99% del petrolide països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

Les prediccions climàtiquesassenyalen que disminuirà elcabal dels rius i que laprecipitació pot disminuir fins aun 10%, especialment a laprimavera i la tardor.

Es calcula que podria pujarfins a 2°C.

Als deltes i els aiguamollsl’augment del nivell del marpodria incrementar-ne l’erosió.

Si la precipitació disminueix, esreduirà la producció en cultiuscom ara l’olivera, l’ametller ol’avellaner.

L’augment de la temperatura i dela sequedat afavorirà els incendisi la posterior erosió del sòl acausa de les rierades.

Il·luminació ielectrodomèstics

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL

La producció i l’ús del’energia genera gasosamb efectes nocius peral medi i les persones.

Si apaguem un llum, deixem de contaminar?

Quan escollim una rentadora eficient, podem evitar un vessament de petroli al mar?

TRANSPORT AMB IMPACTE

El transport de l’energiades dels llocs de producciófins als punts de consumgenera impactes sobrel’entorn.

Cada vegada que apaguem un lluminnecessari reduïm l’emissió al’atmosfera d’aquests gasoscontaminants:

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

La il·luminació suposa el 16%del consum energètic a lesnostres llars.

El 15% del consum energètic ala llar es dedica alselectrodomèstics i les cuines.

Les línies d’alta tensió que porten l’electricitat des de les centrals fins a casa produeixen sorolls, interferències i camps electromagnètics, i són un perill per a les aus rapinyaires, que de vegades hi pateixen electrocucions.El petroli i derivats en molts casos es transporten mitjançant cisternes en vaixells o camions. En el cas del transport marítim, els accidents per vessaments petroliers continuen tenint un fort impacte sobre l’entorn.

CO(monòxid de carboni)Tòxic per a les persones

NOx(òxids de nitrogen)Irritació dels bronquis ipluja àcida

SO2(diòxid de sofre)Pluja àcida

Partícules i fumMala visibilitat i afectació ales vies respiratòries

Amb l’ús d’electrodomèstics eficients, amb etiquetes A+, A++ o A+++, reduïm el consum d’energia i, per tant, els impactes que suposa transportar-la.

Construcció i climatització

REDUCCIÓ DELS RECURSOS NATURALS

De l’estufa de llenya a lacalefacció centralitzada,del ventilador a l’airecondicionat... En lesdarreres dècades, l’estilde vida ha fet augmentarel consum d’energia.Aquest increment ha portat a la sobreexplotació dels jaciments i el futur augura un esgotament d’aquestes reserves.

Si moderem l’úsde la calefacció,retardeml’esgotament delpetroli?

Quan construïm una casa, podemevitar impactesclimàtics?

Saps què són les illes decalor i com afecten elclima local?

La construcció racional d’unhabitatge, amb mesures sosteniblesde climatització, atenua l’efected’illa de calor, estalvia energia imodera el canvi climàtic.

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

El 47%de l’energia esconsumeix en climatització.

Entre el 10%i el40% delconsum energètices pot reduiramb mesures sense cost o ambun cost molt baix.

ILLES DE CALOR ALES ZONES URBANESLes cases i les indústries emeten calor a causa de l’energia que s’hi consumeix. L’asfalt, el ciment i els maons de les ciutats absorbeixen la calor del sol durant el dia i l’alliberen durant la nit.Tot això crea una illa de calor a les zones urbanes que afecta el clima local.

En menys de 40 anyspodríem exhaurir les reserves mundials de petroli. A més, com que ja hem consumit el petroli fàcil i barat de produir, cada vegada serà més difícil i car extraure’n més per satisfer les nostres necessitats.

Mobilitat i consum responsable

Si comprem responsablement, podem evitar un conflicte polític?

Quan anem a peu,moderem l’augmentdel nivell del mar?

CANVI CLIMÀTIC D’ORIGEN HUMÀ

En els 4.650 milions d’anysde vida de la Terra, s’hanesdevingut importantsvariacions naturals del clima,com ara les glaciacions o, enuna escala menor, la “petitaedat de gel”, dels segles XVIi XVII.

Emissions de CO a Catalunya per sectors:

2

Calcula les teves emissions de CO2

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

La dependència energètica entre països pot provocar conflictes polítics.A més, el canvi climàtic pot afavorir les migracions de malalties, com ara la malària, i pot provocar sequeres que afectin la producció agrícola i, per tant, l’economia de tota una regió.La compra responsablei ètica i un ús eficient de l’energia poden moderar aquests impactes.

Si anem a peu o utilitzem sistemes de transport alternatius al cotxe, com ara la bicicleta o el transport públic, ajudarem a prevenir els impactes del canvi climàtic, com per exemple l’augment del nivell dels oceans..

Però, actualment, el consum energètic basat en la combustió de recursos fòssils com el carbó, el petroli o el gas naturalha incrementat les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera, sobretot de CO2, i ha accelerat alguns processos que afecten el clima.

38%Transport

24%Producció d’energia

24%Industria

7%Ús domèstic

4%Agricultura iramaderia

3%Serveis

La lluita contra el canvi climàtic El compromís

UN PACTE GLOBAL!

Saps quant CO2emeten els muncipis dela província deBarcelona cada any?

Les ciutats i els pobles sónresponsables directes oindirectes de més de la meitatde les emissions mundials delsgasos amb efecte d’hivernacle.

Saps què és el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses?

Les ciutats i els poblesnecessiten energia pel seufuncionament.Per això, les polítiquesmunicipals poden incidir enl’estalvi i l’eficiènciaenergètics i en la lluitacontra el canvi climàtic.

2

Descarrega't els jocs de l'exposicióper saber què has après!

Els 311 municipis de la província de Barcelona emeten anualment a l’atmosfera prop de 25 milionsde tones de CO2.

El Pacte d’alcaldes i alcaldesses és una iniciativa europea que neix l’any 2008 amb l’objectiu de reduir en més del 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.L’any 2015 el Pacte esdevé més ambiciós i es compromet a:Reduir els gasos amb efecte d’hivernacle més enllà del 40% per l’any2030.Adaptar-se als impactes ja existents del canvi climàtic.

Durant la Cimera de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic de París, l’any 2015, es va anunciar unaampliació geogràfica del Pacte. A partir de l’any 2017 el Pacte esdevé global.+ de 7.000ajuntaments de tot el món