Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Произведения за лятно четене

"Под игото"

Иван Вазов

"Малкият принц"

Антоан дьо Сент - Екзюпери

Разкази

Елин Пелин

"Принцът и просякът"

Марк Твен

Проза и поезия

Христо Смирненски

Епопея на забравените

Иван Вазов

6. клас

Обучението по литература в VI клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика. Като задължителни за изучаване се предлагат осем текста от български автори и четири – от световната литература, които са създавани в различни литературни епохи, като така се цели постигане на равноправен диалог между националната и другите култури. Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с разчитането на художествените произведения като интерпретиращи от различни гледни точки норми, ценности, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната епоха, както и съотнасянето им с непосредствения жизнен опит на ученика, а също и с отношенията автор – текст – читател . Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са свързани с разчитането на изображения на света и човека в различни като културен произход и жанр текстове – с обяснения на жанрово специфичната им структура и с тълкуване на езиково специфичните им послания, като се разчита на обогатяване на компетентностите от предходните години не само екстензивно, чрез усвояване на ново учебно съдържание, но и интензивно, чрез диференциране на вече усвоени знания, умения и нагласи чрез използването им в нови ситуации. Литературните компетентности може да се изграждат на базата на посочените в програмата творби и на други тематично близки текстове по избор на учителя.

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове. Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности в VI клас са свързани с уменията за създаване и възприемане на реч както откъм смисловата й, така и откъм действената й страна, а също и с уменията за културно изразяване и творчество, за езиково посредничество и с интерактивните умения на ученика, развивани чрез обогатяване жанровия репертоар на създаваните от учениците речеви продукти, както и с по-нататъшното култивиране на читателя с уверена и самостоятелна преценка на четивата .

+

+

+

+

+

+

+

Разкази

Йордан Йовков

"Моето семейство и други животни"

Дж. Даръл

+

Кликни на + и чети онлайн!