Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

Transcript

سال تحصیلی 2020,مهدکودک,چهار سناریو,پنج سناریو,دبستان,راهنمایی و دبیرستان,پنج سناریو,مهدکودک,,,سناریو ۱۱۰۰%حضوری,سناریو ۲ نیمه حضوری و نوبتی . نیمی از دانش آموزان صبح و نیمی بعدازظهرهمان روز به مدرسه می آیند ,,سناریو ۳ نیمه حضوری ونوبتی : دانش آموزان یک روز در میان به مدرسه می آیند,,سناریو ۴۱۰۰% غیرحضوری آنلاین,retour,توصیه های آموزش و پرورش فرانسه,توصیه های مقامات ایرانی,قوانین بهداشتی,رعایت فاصله گذاری اجتماعی,retour,سناریو ۱ - ۱۰۰% حضوری ,,,,سناریو ۲ : نیمه حضوری و نوبتی . نیمی از دانش آموزان صبح و نیمی بعدازظهرهمان روز به مدرسه می آیند,نمومه زمانبندی کلاسها,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,فواید,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,محدودیت ها,retour,,نمومهزمانبندیکلاسها,retour,دانش آموز هر روز بصورت حضوری به مدرسه می آیدهفته الف: ۵ بار صبح به مدت ۳ ساعت هفته ب : ۴ بار بعداز ظهر به مدت ۳ ساعت (غیر از کلاسهای TPS و PS آموخته ها تقویت می شوند. دانش آموزان تمرینات را به تنهایی انجام می دهندتقویت بیشترجنبه فردیگروه بندی دانش آموزان بر اساس ویژگیهای زبانی دانش آموزان جهت آماده کردن آنها برای برنامه ی آموزشی چندزبانیتقویت زبان مادریموثرتر شدن نقش دستیاران مهدکودک,فواید,retour,متناسب با روز کامل کلاس درس نیستمعلم دوباردر یک روزدرسها را تکرار می کند، مگر اینکه دانش آموزان را بر اساس نیاز آنها گروه بندی کندمشکل رفت و آمد دانش آموزان برای والدینتمهیدات جدی بهداشتی (لزوم پاکسازی و ضدعفونی کامل بین دونوبت) سنگین شدن کار معلم,,Contraintes ,محدودیت ها,retour,آنچه دانش آموز بصورت حضوری می آموزد,محور آموختن همزیستی با دیگران: اجتماعی شدن، قوانین زندگی جمعی ، آموختن همراه دیگران، برنامه ها و مراسم کلاسیمحور آموختن زبان: اولویت آموزش فونولوژی، زبان شفاهی و نوشتاری، گوش کردن، تلفظ، تکرار، تصحیح و درک مطلب. دانش آموز این مطالب را تدریجا به زبان مادری و سپس به زبان فرانسه می آموزدمحور مهارت های حرکتی: انجام فعالیتهایی جهت آموختن مهارتهای حرکتی، همکاری و شناخت تواناییهای بدنیمحور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، جستجو و طرح پرسش,retour,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,برنامه ریزی برای خودفهمیدن دستورالعمل های شفاهی ویدیوهای آموزشی تکرار نمودندوباره انجام دادن دوباره شروع کردن تلاش کردن تمرین کردن به حافظه سپردن بازتولید مهارت دستی کپی کردن تقلید کردن ابراز احساسات و هیجانات ,retour,,سناریو ۳ : نیمه حضوری ونوبتی : دانش آموزان یک روز در میان به مدرسه می آیند,نمونه ی زمانبندی کلاس ها ,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,فواید,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,محدودیت ها ,retour,,نمومه زمانبندی کلاسها,retour,شرکت کردن به صورت حضوری در کلاس به مدت ۶ ساعت یک روز در میانزمان کوتاهتر کلاس آنلاین ۱ تا ۲ ساعت در روزتمهیدات بهداشتی ساده تر (ضدعفونی کردن یکبار در روز پس از پایان کلاس)راحت بودن نقل و انتقال دانش آموزان به مدرسه برای والدینغذاخوردن در مدرسه ؟نگهداری دانش آموزان به صورت کامل در مدرسه جهت تسهیل کار والدینگروههای کوچک حداکثر ۱۵ دانش آموز در هر کلاسگروه بندی دانش آموزان بر اساس ویژگیهای زبانی شان جهت آماده کردن آنها برای برنامه ی آموزشی چندزبانی,فواید,retour,درسهایی که خارج از کلاس آموزش داده می شوندمعلم دوبارهمان درسها را تکرار می کندآموزش زبان بصورت حضوری نخواهد بود. انگلیسی، عربی، زبانهای دیگر بسته به کشور میزبان,,محدودیت ها,retour,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,محور آموختن همزیستی با دیگران: اجتماعی شدن، قوانین زندگی جمعی ، آموختن همراه دیگران، برنامه ها و مراسم کلاسیمحور آموختن زبان: اولویت آموزش فونولوژی، زبان شفاهی و نوشتاری، گوش کردن، تلفظ، تکرار، تصحیح و درک مطلب. دانش آموز این مطالب را تدریجا به زبان مادری و سپس به زبان فرانسه می آموزدمحور مهارت های حرکتی: انجام فعالیتهایی جهت آموختن مهارتهای حرکتی، همکاری و شناخت تواناییهای بدنیمحور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، جستجو و طرح پرسش,retour,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد, برنامه ریزی برای خود فهمیدن دستورالعمل های شفاهی (ویدیوهای آموزشی) تکرار نمودن دوباره انجام دادن دوباره شروع کردن تلاش کردن تمرین کردن به حافظه سپردن بازتولید مهارت دستی کپی کردن تقلید کردن ابراز احساسات و هیجانات ,retour,چند پیشنهاد,سناریو ۴- ۱۰۰% غیرحضوری آنلاین,هفته ی اول : راه اندازی کلاسهای آنلاین (فضا سازی کلاس، روتین کلاسی، وسایل آشنا برای دانش آموزان) با گروههای کوچک با برنامه هایی برای هر دو نفر از دانش آموزان یک دختر/ یک پسر,آموزش گروهها بر اساس ویژگیهای زبانی دانش آموزان,ارائه آموزش به زبان فرانسه و زبان مادری بر اساس ویژگیها و توانایی های گروهها,پذیرش تدریجی دانش آموزان در طی هفته ی بازگشایی مدرسه,retour,افزایش تدریجی زمان آموزش زبان فرانسه,دبستان,,,سناریو ۱۱۰۰% حضوری,سناریو ۲نیمه حضوری و نوبتی . نیمی از دانش آموزان صبح و نیمی بعدازظهرهمان روز به مدرسه می آیند ,,سناریو ۳نیمه حضوری ونوبتی : دانش آموزان یک روز در میان به مدرسه می آیند.,سناریو ۴ برنامه کمک آموزشی حضوری بصورت اختیاری و داوطلبانه در کنار آموزش اجباری آنلاین ,سناریو ۵۱۰۰% غیرحضوری آنلاین,retour,توصیه های آموزش و پرورش فرانسه,توصیه های مقامات ایرانی,قوانین بهداشتی,رعایت فاصله گذاری اجتماعی,سناریو ۱ - ۱۰۰% حضوری ,retour,,سناریو ۲ : نیمه حضوری و نوبتی . نیمی از دانش آموزان صبح و نیمی بعدازظهرهمان روز به مدرسه می آیند,نمومه زمانبندی کلاسها,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,فواید,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,محدودیت ها ,retour,,retour,نمونهزمانبندیکلاسی,دانش آموز هر روز بصورت حضوری برای مدت ۳ ساعت به مدرسه می آید (هفته ی اول: ۵ بارصبح یعنی ۱۵ ساعت، هفته ی دوم : ۴ بار بعد از ظهریعنی ۱۲ ساعت)آموخته ها تقویت می شوند (دانش آموزان تمرینات را به تنهایی انجام می دهند),فواید,,retour,محدودیت ها ,معلم دوباردر یک روزدرسها را تکرار می کند، مگر اینکه دانش آموزان را بر اساس نیاز آنها گروه بندی کند مشکل رفت و آمد دانش آموزان برای والدینتمهیدات جدی بهداشتی (لزوم پاکسازی و ضدعفونی کامل بین دونوبت) بالارفتن حجم کار معلم,retour,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,محور آموختن همزیستی با دیگران: قوانین حضور در کلاس ، آموختن ارزشهای اخلاقی و شهروندی آموختن همراه دیگران، انجام روتین های کلاسی محور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، آموختن روش تحقیق، طرح پرسش، تحقیق گروهی محورآموزش : زمان آموزش، توضیحات، اطلاعات، درک مفهوم دانش آموزبودن در یک نهاد آموزشی، مهارت فنی محور ورزش: فعالیتهای ورزشی ، همکاری، رعایت قوانین ,retour,,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد, برنامه ریزی برای خودفهمیدن دستورالعمل های شفاهی (ویدیوهای آموزشی) تکرار نمودن دوباره انجام دادن دوباره شروع کردن تلاش کردن تمرین کردن به حافظه سپردن بازتولید مهارت دستی کپی کردن از برخواندن اشتباه کردن ضبط کردن صدای خود ابراز احساسات و هیجانات دنبال کردن کاری که به صورت حضوری آغاز شده پرسیدن سوال از معلم در صورت نیاز پرورش استقلال خود ,retour,,, سناریو 3 : نیمه حضوری ونوبتی : دانش آموزان یک روز در میان به مدرسه می آیند,نمومه زمانبندی کلاسها,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,فواید,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,محدودیت ها,retour,,retour, شرکت کردن به صورت حضوری در کلاس درمدت زمانی فشرده تر. ششساعت حضوری یک روز در میانزمان کوتاهتر کلاس آنلاین ۱ تا ۲ ساعت در روز تمهیدات بهداشتی ساده تر. ضدعفونی کردن یکبار در روز پس از پایانکلاسراحت بودن نقل و انتقال دانش آموزان به مدرسه برای والدین غذاخوردن در مدرسه ؟نگهداری دانش آموزان به صورت کامل در مدرسه جهت تسهیل کار والدین گروههای کوچک. حداکثر ۱۵ دانش آموز در هر کلاس,فواید,retour,محدودیت ها,درسهایی که خارج از کلاس آموزش داده می شوند معلم دوبارهمان درسها را تکرار می کندآموزش زبان بصورت حضوری نخواهد بود انگلیسی، زبانهای دیگر بسته به کشور میزبان ,retour,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد, محور آموختن همزیستی با دیگران: قوانین حضور در کلاس ، آموختن ارزشهای اخلاقی و شهروندی آموختن همراه دیگران، انجام روتین های کلاسی محور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، آموختن روش تحقیق، طرح پرسش، تحقیق گروهی محورآموزش : زمان آموزش، توضیحات، اطلاعات، درک مفهوم دانش آموزبودن در یک نهاد آموزشی، مهارتفنیمحور ورزش: فعالیتهای ورزشی ، همکاری، رعایت قوانین ,retour,,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد, برنامه ریزی برای خود فهمیدن دستورالعمل های شفاهی (ویدیوهای آموزشی) تکرار نمودن دوباره انجام دادن دوباره شروع کردن تلاش کردن تمرین کردن به حافظه سپردن بازتولید مهارت دستی کپی کردن از برخواندن اشتباه کردن ضبط کردن صدای خود ابراز احساسات و هیجانات دنبال کردن کاری که به صورت حضوری آغاز شده پرسیدن سوال از معلم در صورت نیاز پرورش استقلال خود ,retour,,,سناریو 4 . برنامه کمک آموزشی حضوری بصورت اختیاری و داوطلبانه در کنار آموزش اجباری آنلاین ,نمومه زمانبندی کلاسها,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,فواید,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,محدودیتها,Retour,,Retour,زمان محدودتر حضور در کلاس . ۳ ساعت حداکثر ۳ روزدر هفته، صبح یا بعداز ظهرکلاس آنلاین بصورت نیمه روزتمهیدات بهداشتی ساده تر. پاکسازی و ضدعفونی پس از هر کلاستسهیل رفت و آمد دانش آموزان به مدرسهساده تر شدن نگهداری از بچه ها برای خانواده ها در طول روزگروههای محدودتر دانش آموزان. حداکثر ۸ دانش آموز در هر گروه و یا هر تعداد دانش آموز که در کلاس با رعایت فاصله یک و نیم متری بتوانند شرکت کنند. ,فواید,Retour,,,محدودیتها,مباحث آموزشی خارج از کلاس درسآموزش حضوری توسط معلم اصلی کلاس داده نمی شود. بلکه یک معلم برای هر سیکل آموزشی انتخاب می شود تا معلم اصلی کلاس بتواند همزمان کلاسهای آنلاین را برگزار کند.شناخت امکانات ابزاری دانش آموزان ؛ حمایت فنی والدین و زمانهایی که دانش آموزان می توانند به آموزش آنلاین اختصاص دهند از پیش دشوار است و به فعالیت شغلی والدین بستگی دارد اجرای این برنامه نیاز به هماهنگی، برنامه ریزی و همکاری فراوان با معلمان زبان دارد,Retour,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,محور آموختن همزیستی با دیگران: قوانین حضور در کلاس ، آموختن ارزشهای اخلاقی و شهروندی، آموختن همراه دیگران، انجام روتین های کلاسیمحور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، آموختن روش تحقیق، طرح پرسش، تحقیق گروهیمحورآموزش : زمان آموزش، توضیحات، اطلاعات، درک مفهوم دانش آموزبودن در یک نهاد آموزشی، مهارت فنی محور ورزش: فعالیتهای ورزشی ، همکاری، رعایت قوانین ,Retour,,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,برنامه ریزی برای خودفهمیدن دستورالعمل های شفاهی (ویدیوهای آموزشی)تکرار نمودندوباره انجام دادندوباره شروع کردنتلاش کردن تمرین کردنبه حافظه سپردنبازتولیدمهارت دستی کپی کردناز برخواندناشتباه کردنضبط کردن صدای خودابراز احساسات و هیجانات دنبال کردن کاری که به صورت حضوری آغاز شده پرسیدن سوال از معلم در صورت نیازپرورش استقلال خود ,Retour,,,سناریو ۵- ۱۰۰% غیرحضوری (آنلاین),,چند پیشنهاددر صورت امکان دانش آموزان با همکلاسیهای سابق به کلاس بالاتر بروند تا همکلاسی های خود را خوب بشناسند و با اطمینان بیشتر سال تحصیلی را آماده کنندهفته ی اول. آماده سازی کلاسهای مجازی برای نصف ظرفیت وظرفیت کامل کلاسدر صورت امکان معلم هر روز زمانی را به ارتباط مستقیم با دانش آموزان بصورت آنلاین اختصاص دهدپیشنهاد زمانهایی برای آموزش حمایت معلمان و دستیاران کلاس پنج ساله ها برای کلاس شش ساله ها که از اولویت برخوردارند,Retour,راهنمایی و دبیرستان,,سناریو ۱۱۰۰% حضوری ,سناریو ۲نیمهحضوری و نوبتی. نیمی از دانش آموزان صبح و نیمی بعدازظهرهمان روز به مدرسه می آیند ,,سناریو ۳نیمه حضوریونوبتی : دانش آموزان یک روز در میان به مدرسه می آیند.,سناریو ۴برنامه کمک آموزشی حضوری بصورت اختیاری و داوطلبانه در کنار آموزش اجباری آنلاین ,سناریو ۵۱۰۰% غیرحضوری (آنلاین),retour,سناریو ۱ - ۱۰۰% حضوری ,توصیه های آموزش و پرورش فرانسه ,توصیه های مقامات ایرانی,قوانین بهداشتی ,رعایت فاصله گذاری اجتماعی ,retour,,سناریو ۲ : نیمه حضوری و نوبتی . نیمی از دانش آموزان صبح و نیمی بعدازظهرهمان روز به مدرسه می آیند,نمومه زمانبندی کلاسها,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,فواید,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,محدودیت ها ,retour,,retour,دانش آموز هر روز بصورت حضوری برای مدت ۳ ساعت به مدرسه می آید (هفته ی اول: ۵ بارصبح یعنی ۱۵ ساعت، هفته ی دوم : ۴ بار بعد از ظهریعنی ۱۲ ساعت)آموخته ها تقویت می شوند (دانش آموزان تمرینات را به تنهایی انجام می دهند),فواید,retour,,محدودیت ها ,معلم دوباردر یک روزدرسها را تکرار می کند، مگر اینکه دانش آموزان را بر اساس نیاز آنها گروه بندی کند مشکل رفت و آمد دانش آموزان برای والدینتمهیدات جدی بهداشتی (لزوم پاکسازی و ضدعفونی کامل بین دونوبت) بالارفتن حجم کار معلم,retour,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,محور آموختن همزیستی با دیگران: قوانین حضور در کلاس ، آموختن ارزشهای اخلاقی و شهروندی، آموختن همراه دیگران، انجام روتین های کلاسیمحور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، آموختن روش تحقیق، طرح پرسش، تحقیق گروهیمحورآموزش : زمان آموزش، توضیحات، اطلاعات، درک مفهوم دانش آموزبودن در یک نهاد آموزشی، مهارت فنی محور ورزش: فعالیتهای ورزشی ، همکاری، رعایت قوانین ,Retour,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,برنامه ریزی برای خودفهمیدن دستورالعمل های شفاهی (ویدیوهای آموزشی)تکرار نمودندوباره انجام دادندوباره شروع کردنتلاش کردن تمرین کردنبه حافظه سپردنبازتولیدمهارت دستی کپی کردناز برخواندناشتباه کردنضبط کردن صدای خودابراز احساسات و هیجانات دنبال کردن کاری که به صورت حضوری آغاز شده پرسیدن سوال از معلم در صورت نیازپرورش استقلال خود ,retour,,,,سناریو ۳ - نیمه حضوری ونوبتی. دانش آموزان یک روز در میان به مدرسه می آیند,نمومه زمانبندی کلاسها,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,فواید,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,محدودیت ها ,retour,,retour,شرکت کردن به صورت حضوری در کلاس درمدت زمانی فشرده ترشش ساعت حضوری یک روز در میانزمان کوتاهتر کلاس آنلاین ۱ تا ۲ ساعت در روزتمهیدات بهداشتی ساده تر. ضدعفونی کردن یکبار در روز پس از پایان کلاسراحت بودن نقل و انتقال دانش آموزان به مدرسه برای والدینغذاخوردن در مدرسه ؟نگهداری دانش آموزان به صورت کامل در مدرسه جهت تسهیل کار والدینگروههای کوچک حداکثر ۱۵ دانش آموز در هر کلاس,فواید,retour,محدودیت ها ,درسهایی که خارج از کلاس آموزش داده می شوند معلم دوبارهمان درسها را تکرار می کندآموزش زبان بصورت حضوری نخواهد بود .انگلیسی، زبانهای دیگر بسته به کشور میزبان,retour,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد, محور آموختن همزیستی با دیگران: قوانین حضور در کلاس ، آموختن ارزشهای اخلاقی و شهروندی آموختن همراه دیگران، انجام روتین های کلاسی محور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، آموختن روش تحقیق، طرح پرسش، تحقیق گروهی محورآموزش : زمان آموزش، توضیحات، اطلاعات، درک مفهوم دانش آموزبودن در یک نهاد آموزشی، مهارتفنیمحور ورزش: فعالیتهای ورزشی ، همکاری، رعایت قوانین ,retour,,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,برنامه ریزی برای خودفهمیدن دستورالعمل های شفاهی (ویدیوهای آموزشی)تکرار نمودندوباره انجام دادندوباره شروع کردنتلاش کردن تمرین کردنبه حافظه سپردنبازتولیدمهارت دستی کپی کردناز برخواندناشتباه کردنضبط کردن صدای خودابراز احساسات و هیجانات دنبال کردن کاری که به صورت حضوری آغاز شده پرسیدن سوال از معلم در صورت نیازپرورش استقلال خود ,retour,,سناریو 4 . برنامه کمک آموزشی حضوری بصورت اختیاری و داوطلبانه در کنار آموزش اجباری آنلاین ,نمومه زمانبندی کلاسها,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,فواید,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,محدودیتها,Retour,,Exemle d'emploi du temps,Retour,زمان محدودتر حضور در کلاس . ۳ ساعت حداکثر ۳ روزدر هفته، صبح یا بعداز ظهرکلاس آنلاین بصورت نیمه روزتمهیدات بهداشتی ساده تر پاکسازی و ضدعفونی پس از هر کلاستسهیل رفت و آمد دانش آموزان به مدرسهگروههای محدودتر دانش آموزان. حداکثر ۸ دانش آموز در هر گروه و یا هر تعداد دانش آموز که در کلاس با رعایت فاصله یک و نیم متری بتوانند شرکت کنند.,فواید,Retour,,,محدودیتها,مباحث آموزشی خارج از کلاس درسآموزش حضوری توسط معلم اصلی کلاس داده نمی شود. بلکه یک معلم برای هر سیکل آموزشی انتخاب می شود تا معلم اصلی کلاس بتواند همزمان کلاسهای آنلاین را برگزار کندشناخت امکانات ابزاری دانش آموزان ؛ حمایت فنی والدین و زمانهایی که دانش آموزان می توانند به آموزش آنلاین اختصاص دهند از پیش دشوار است و به فعالیت شغلی والدین بستگی دارداجرای این برنامه نیاز به هماهنگی، برنامه ریزی و همکاری فراوان با معلمان زبان دارد,Retour,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,محور آموختن همزیستی با دیگران: قوانین حضور در کلاس ، آموختن ارزشهای اخلاقی و شهروندی، آموختن همراه دیگران، انجام روتین های کلاسیمحور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، آموختن روش تحقیق، طرح پرسش، تحقیق گروهیمحورآموزش : زمان آموزش، توضیحات، اطلاعات، درک مفهوم دانش آموزبودن در یک نهاد آموزشی، مهارت فنی محور ورزش: فعالیتهای ورزشی ، همکاری، رعایت قوانین ,Retour,,آنچه دانش آموز بصورت آنلاین و غیرحضوری می آموزد,برنامه ریزی برای خودفهمیدن دستورالعمل های شفاهی (ویدیوهای آموزشی)تکرار نمودندوباره انجام دادندوباره شروع کردنتلاش کردنتمرین کردنبه حافظه سپردنبازتولیدمهارت دستیکپی کردناز برخواندناشتباه کردنضبط کردن صدای خودابراز احساسات و هیجاناتدنبال کردن کاری که به صورت حضوری آغاز شدهپرسیدن سوال از معلم در صورت نیازپرورش استقلال خود,Retour,آنچه دانش آموز حضوری می آموزد,محور آموختن همزیستی با دیگران: قوانین حضور در کلاس ، آموختن ارزشهای اخلاقی و شهروندی، آموختن همراه دیگران، انجام روتین های کلاسیمحور کشف و جستجو: کشف ایده های جدید، آموختن روش تحقیق، طرح پرسش، تحقیق گروهیمحورآموزش : زمان آموزش، توضیحات، اطلاعات، درک مفهوم دانش آموزبودن در یک نهاد آموزشی، مهارت فنی محور ورزش: فعالیتهای ورزشی ، همکاری، رعایت قوانین ,Retour,,,سناریو ۵ - ۱۰۰% غیرحضوری (آنلاین),,چند پیشنهاددر صورت امکان دانش آموزان با همکلاسیهای سابق به کلاس بالاتر بروند تا همکلاسی های خود را خوب بشناسند و با اطمینان بیشتر سال تحصیلی را آماده کنندهفته ی اول سال تحصیلی آماده سازی کلاسهای مجازی برای نصف ظرفیت وظرفیت کامل کلاسدر صورت امکان معلم هر روز زمانی را به ارتباط مستقیم با دانش آموزان بصورت آنلاین اختصاص دهدپیشنهاد زمانهایی برای آموزش در اسرع وقت,Retour,وبسایت مدرسه