Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Programa CUALE

Que é o CUALE?

10

Gracias

Comezo das clases

Preinscrición

Inscrición

Certificación

Modalidades CUALE

Características

As EEOOII

O MCERL

ÍNDICE

 • Gratuítos, dependen da Consellería de Educación.
 • Os centros deben solicitalo cada curso escolar.
 • A consellería autorizará a súa impartición considerando a demanda (nº de alumnado preinscrito) e a dispoñibilidade horaria do profesorado.
 • O curso é impartido por profesorado con destino definitivo no centro.
 • Só 30 centros impartiron CUALE o presente curso, o PIntor Colmeiro un deles.

Cursos para a formación complementaria en Linguas Estranxeiras do alumnado.

 • Clases particulares
 • Clases de reforzo para aprobar ou mellorar a materia de Inglés na ESO ou no Bacharelato.

Preparar ao alumnado para as probas de certificación dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas, en consonancia co MCERL.

O QUE NON É

O QUE É

O MCER =

Marco Común Europeo de Referencia das Linguas

 • É o documento elaborado polo Consello de Europa que unifica as directrices para a aprendizaxe e o ensino de linguas.
 • É marco internacional de referencia para describir o dominio dun idioma, ampliamente aceptado en toda Europa e cada vez máis no resto do mundo.
 • Recoñece 6 niveis de competencia...

O alumnado CUALE debe matricularse como candidato libre nunha Escola Oficial de Idiomas para certificar os niveis A2, B1 e B2. Son centros educativos públicos de recoñecido prestixio, dependentes da administración autonómica, que certifican oficialmente a competencia no uso efectivo nunha lingua. Os certificados otorgados polas EEOOII son os únicos con validez oficial en determinados trámites.Ademáis, na actualidade hai que acreditar un nivel B1 dunha lingua estranxeira para poder obter o título de grado en moitas universidades. Outras xa solicitan o nivel B2.

Escolas Oficiais de Idiomas

As EEOOII =

 • Estar matriculado nun Ciclo Formativo de Grao Medio.
 • Estar matriculado en 4º ESO e ter superadas todas as materias de cursos anteriores

O alumnado debe cumprir un destes requisitos:

CUALE A2

Modalidades CUALE

 • Estar en posesión do certificado de Nivel A2 expedido polas EEOOII ou, se é o caso, outro certificado de Nivel A2 debidamente acreditado, segundo o que dispoña a Consellería de Educación.
 • Estar matriculado nun Ciclo Formativo de Grao Medio ou Superior
 • Estar matriculado en Bacharelato, 1º ou 2º

O alumnado debe cumprir un destes requisitos:

CUALE B1

Modalidades CUALE

O número de alumn@s para constituir os grupos será de entre 10 e 20.

É voluntario e gratuito , para alumnado do propio centro e tamén doutros centros sostidos con fondos públicos.

Durante o curso escolar, fóra do horario lectivo, en 3 sesións semanais agrupadas nunha tarde.O horario establecido é de 16:00 a 18:30

Características

O alumnado debe matricularase como candidato libre na EOI nos niveis A2 e B1 ; o IES tramita a documentación. Ser alumnado CUALE dalle dereito a matrícula gratuíta e a 2 convocatorias de exame: ordinaria en xuño e extraordinaria en setembro. No caso de non ter avaliación positiva, o alumnado poderá matricularse na mesma modalidade por 2ª e última vez.

Certificación do nivel de competencia

Certificado de aproveitamento do curso preparatorio para as probas de certificación de EEOOII.

Certificación do centro

A preinscrición precísase para que a Consellería coñeza cal é o índice de demanda que ten cada modalidade de curso, e actuar en consecuencia, aprobando ou denegando a súa impartición.

- a través deste formulario

ONDE: - na secretaría do centro, recolle o teu imopreso, cúbreo e entrégao alí mesmo.

Preinscrición

CANDO: previsiblemente na primeira quincena de setembro. De haber alumnado procedente doutros centros, deberán acompañar a súa solicitude dunha certificación expedida pola dirección do seu centro que acredite que está a cursar os estudos requiridos, ou a certificación do nivel de competencia lingüística necesaria para a modalidade correspondente.

ONDE: na secretaría do IES (se as condicións sanitarias o permiten)

Inscrición

Normativa: o centro deberá comunicar á Consellería a relación do alumnado por modalidade e idioma. Os servizos provinciais de inspección educativa velarán para que as modalidades impartidas cumpran o previsto, en especial a programación didáctica, o horario e duración dos cursos, así como a ratio mínima para a formación de grupos.

OUTUBRO

Inicio das clases

See you in class.

Escribe un subtítulo aquí

ESCRIBE UN TÍTULO AQUÍ