Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Novo alumnado

Grazas pola confianza depositada en nós.

Benvidos

2

1

4

ÍNDICE

Os nosos valores

A nosa xente

2

3

Os nosos recursos

As nosas metodoloxías

4

5

Os nosos servizos

Máis información

Período de adaptación ó novo curso

6

8

7

O noso proxecto

1

formalización matrícula

anpa

dípticos informativos

web colexial


•Do 20 ao 30 de xuño.

•Na secretaría do centro (de luns a venres): 9:00 a 14:00 h.

•Documentación:

2 fotos carnet do neno/a.

fotocopia do libro de familia (páx. do neno).

fotocopia do DNI do neno/a (de ser o caso).

fotocopia da tarxeta sanitaria e do libro de vacinas.

impreso de matrícula facilitado na secretaría do Centro.

outros informes que consideren oportuno aportar.

Lembrar recoller o HORARIO PERSONALIZADO DE ADAPTACIÓN DE SETEMBRO e as RECOMENDACIÓNS PARA A ETAPA.

A ASOCIACIÓN DE NAIS/PAIS DO CENTRO, PARTE ACTIVA NA VIDA COLEXIAL, ANÍMAOS TAMÉN A ASOCIARSE.

COA SÚA TARXETA TERÁN DESCONTOS NA SÚA OFERTA DE ACTIVIDADES DURANTE O CURSO, E TAMÉN EN COMERCIO LOCAL.

DISPOÑEN DE WEB PROPIA Á QUE PODEN ACCEDER A TRAVÉS DA NOSA WEB COLEXIAL.

4º Infantil

(3 anos)

luns 5 (dez minutos) personalizada, un-dous adultos co neno-a e a titora.

martes 6 (30 min.) grupo medio sen acompañantes, apoio de varias profesoras dentro da aula.

mércores 7 (45 min) Todo o grupo con varias profesoras.

xoves 8 (día de presentación para todo o centro) Publicarase o horario deste día na web.

ENTREGARANSE CARTAS PERSONALIZADAS CO HORARIO.


HORARIO ALUMNADO NOVO NO CENTRO

Ed.Infantil

(5º e 6º)

Ed.Primaria

ESO

mércores 7 ás 11:00h. alumnos e familias coñecerán ós seus novos titores-as que os acompañarán á nova aula. (deben pasar por secretaría e indicar o curso)

xoves 8 día de presentación. Publicarase o horario deste día na web.

mércores 7 ás 11:00 h. alumnado e familias coñecerán ós seus novos titores-as que os acompañarán á nova aula (deben pasar por secretaría e indicar o curso)

xoves 8 día de presentación. Publicarase o horario deste día na web.

Os DÍAS DE PRESENTACIÓN, haberá servizo de transporte e comedor.

 1. Respecto: O dereito a ser respetado e a obligación de respectar aos demáis son a base fundamental da convivencia.
 2. Esforzo e perseverancia: A constancia no traballo axuda a ser mellores, a progresar. É o camiño para o desenrolo persoal.
 3. Responsabilidade: O coidado e a atención permite tomar decisións de forma autónoma, exercendo a liberdade de forma axeitada.
 4. Honestidade: Tratar de forma xusta e razoable tanto a un mesmo como a os demáis.
 5. Empatía: A capacidade para identificarnos con outros mellora as relacións persoais e fomenta a tolerancia.
 6. Traballo en equipo: Potencia a eficacia nun traballo creando un entorno saudable, fomenta as capacidades sociais e prepáranos para o futuro.

Somos unha cooperativa de ensino privada-concertada, laica, plurilingüe, que abarca todo o proceso educativo e que emprega todos os seus recursos económicos na mellora permanente do noso proxecto.
No Colexio Luis Vives, estamos convencidos da importancia da coeducación e o respecto á individualidade, desenvolvendo un modelo pedagóxico que cree firmemente na necesidade do diálogo para convencer, no lugar de impoñer, e considera que o alumno debe ser o protagonista da súa aprendizaxe baseada no razoamento, a creatividade e a propia experiencia.
A atención ao desenrolo do alumnado e as súas diferentes situacións persoais forma parte das bases do noso modelo educativo e está presente na acción diaria dos docentes: non dirixindo, senon deixando ser; observando, escoitando e amosando, cando é preciso, a cercanía para proporcionarlles apoio e axuda.
Pretendemos desenvolver no alumnado as súas diferentes capacidades intelectuais e emocionais, o seu sentido crítico e unha sensibilidade estética, formando persoas independentes e comprometidas coa tradición, a cultura e a entorna.

COOPERATIVA GALEGA DE ENSINO

Somos profesores pero tamén somos socios.

Estamos en permanente formación e actualización como PYME.

Presenza e coordinación do profesorado en todos os servizos complementarios do centro.

Coordinación vertical-horizontal.

Comunicación interdocente

dende 3 anos ata 4º ESO.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN AO NOVO COLEXIO

OBXECTIVO DESTE PERÍODO


CONSELLOS PARA A FAMILIA


HORARIOS


 • Adaptación do neno ou nena ó novo contexto escolar dun modo positivo, creando un clima de seguridade e afecto que lle facilite o seu desenrolo.
 • Ofrecer ó neno ou nena e á súa familia unha experiencia gratificante e positiva da escola.
 • Favorecer a interrelación entre os nenos de forma paulatina, agradable e sen conflictos.
 • Posibilitar a interacción entre os distintos elementos persoais que interveñen no proceso educativo.

 • Preparar con tranquilidade os primeiros días do colexio.
 • Crear actitudes positivas respeto ó colexio mostrando seguridade e confianza no mesmo. (evitando comentarios negativos ante os nenos-as)
 • Intercambiar cos profesores a información que facilite un maior coñecemento do voso/a fillo/a.
 • Dar importancia nas conversas cos nenos-as ás actividades cotidianas do colexio.
 • Non prolongar as despedidas e mostrar tranquilidade e paciencia.
 • Evitar en todo momento entrar na aula. (protección doutros menores)

OS NOSOS SERVIZOS


MADRUGADORESMADRUGADORES: de 7:15 h. ata 8:45 h.(Dende as 6:45 h previa inscripción cunha semana de antelación).

Alumnado de Infantil e EP con irmáns na etapa de ESO dispoñen deste servizo gratuíto de 8:30 a 8:45 h., indicando este criterio no momento de inscripción.

TRANSPORTE ESCOLAR


Acompañamento con monitores ata as aulas.

Diferentes rutas e paradas pola cidade e barrios, que se modificarán segundo as necesidades dos usuarios.

Contrato do usuario coa empresa (Alfer)

COMEDORDiferentes opcións: anotados todo o curso ou eventuais.

Cociña propia, empresa do sector que traballa con productos autóctonos.

Monitores fixos por grupo coordinados por un profesor do centro.

Menús específicos en casos excepcionais.

Plataforma de comunicación diaria coas familias.

A recollida poderá realizarse dende as 14:45 ata as 15:15 h.

ATENCIÓN DE TARDES
15:15 a 16:15///16:15 a 17:15 h.///17:15 a 18:15 h.


- Setembro e xuño (Atención de tarde-ludoteca)


- De outubro a maio (extraescolares ou obradoiros)

FORYOU- Actividades extraescolares,(diferentes prezos, descontos ANPA)

Obradoiros gratuítos (co profesorado do centro)


Inscripción online en setembro, publicación da oferta na web colexial.


Medololoxías que se complementan.

As novas metodoloxías didácticas máis activas, dinámicas, interactivas e paralelas ao ABP (aprendizaxe baseado en proxectos) que estamos a introducir; conviven e cooperan coas aportacións da metodoloxía tradicional dos socios fundadores desta cooperativa de ensino.OS DIPTICOS CON OUTRAS INFORMACIÓNS PUBLÍCANSE NA WEB AO INICIO DE CADA NOVO CURSO.

OS NOSOS RECURSOS

Instalacións internas

O centro conta con dúas aulas por cada idade repartidas en cinco plantas funcionais:


- Amplo ximnasio (con chan especial antigolpes) e vestiarios,

- Aula psicomotricidade

- Enfermería/Sala coidadora

- Salón de actos (con capacidade para 300 persoas)

- 2 comedores escolares con capacidade para 200 alumnos en cada turno.

- Libraría (entidade externa)

- 2 Aulas de Ed. Especial e 1 de Logopedia.

- Laboratorio, Aula Tecnoloxía, 2 Aulas informáticas, Obradoiros de música e plástica,

- Ludoteca.

- Radio escolar

- Biblioteca (PlamBe Bibliotecas escolares de Galicia)

- Centro con accesibilidade, sen barreiras.

-....

Instalacións deportivas

No seu exterior o Colexio conta con espazos deportivos:

- Pista fútbol sala cuberta

- Pista baloncesto cuberta

- Pista baloncesto descuberta

- Pista tenis

- 3 pistas de volei e 3 de bádminton.

- Parque infantil cuberto con chan homologado.


O centro realiza cada ano CAMPAMENTO DE VERÁN (xuño-xullo)


Idiomas

Centro plurilingüe, onde o 50% das nosas materias están repartidas entre castelán e galego (como 2º idioma) dende os 3 anos.

Incorporamos o ensino do 3º idioma (inglés) dende o primeiro curso de Ed. Infantil, contando con persoal nativo/ auxiliares de conversa nas tres etapas.

No noso modelo pedagóxico o ensino plurilingüe forma parte das áreas nas que a súa aprendizaxe resulte fácil e motivadora para o alumnado, aprendendo de xeito lúdico outro idioma:


Infantil (ata 3 horas semanais neste idioma: música, psicomotricidade e inglés)

Primaria (2 ou 3 horas semanais de inglés, segundo o nivel e 1 h. Arts and Grafs (plástica), 1 sesión semanal co profesor nativo)

ESO (2 ou 3 horas semanais de inglés, segundo o nivel e 2 horas semanais de Ed. Física, contando a maiores coa presenza de dous nativos en diferentes áreas segundo o curso)


Incorporándose o aprendizaxe dun 4º idioma (francés) a partires de 1º ESO.


Oferta de Chino entre as actividades extraescolares.


Recursos persoais

O Centro conta tamén con Departamento de Orientación (1 pedagoga, 1 psicólogo, 2 profesoras especialistas en pedagoxía terapéutica, 1 logopeda, 1 ATE-coidadora)


Recursos materiais

Todas as aulas contan con PDI (pizarras dixitais interactivas)

En diferentes áreas ó longo da escolaridade o alumnado contará con PC ou tablets para cada alumno como ferramenta de apoio ó ensino-aprendizaxe e inciación á Educación Dixital.

Plataforma colexial de comunicación diaria coas familias.

Uso de plataformas dixitais (Gsuite) o (Gsuite for education), que dan continuidade ás aprendizaxes escolares presenciais.

Xornada continua (EI/EP)

En Infantil e Primaria: 8:45- 13:45 h.

ESO: 8:30- 14:10 h. (de outubro a maio tamén coa tarde do luns: 16:20-18:00 h)
3

¡GRAZAS!

2

1

4

CPR PLURILINGÜE LUIS VIVES