Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bajki filozoficzne

Contes philosophiques
Философские сказки
Philosophical talesJeżozwierze

Les porcs-épics
Дикообразы
Porcupines


Zajace pogrążone w rozpaczy

Les lièvres plongés dans le désespoir
За́йцы погружённые в отча́янье
Hares in despair

Nauki mędrca

L'éducation d’un sage
Науки мудреца
Teachings of a sage

Pewien stary mędrzec miał syna, który nie chciał wychodzić z domu, ponieważ miał kompleksy na punkcie swojego wyglądu. Lękał się zatem, że ludzie będą się z niego naśmiewać. Ojciec tłumaczył mu, że nie należy nigdy słuchać tego, co mówią inni, i postanowił mu to udowodnić.
- Jutro – powiedział – pójdziesz ze mną na bazar!

Науки мудреца

Nauki mędrca

L'éducation d’un sage

Un vieux sage avait un fils qui ne voulait pas sortir de chez lui parce qu’il était complexé par son physique. Il avait peur que l’on se moque de lui. Son père lui a expliqué qu’il ne fallait jamais écouter les autres et il a décidé de le lui prouver.

- Demain, a-t-il dit, tu viendras avec moi au marché!

У мудреца́ был сын, котоpый не хоте́л выходи́ть из до́ма. Он опаса́лся,что лю́ди бу́дут о нём говори́ть, так как он комплексовал по по́воду своей вне́шности. Он боя́лся, что все бу́дут смея́ться над ним. Его́ оте́ц объясня́л ему́, что не сто́ит обраща́ть внима́ние на то, что говоря́т други́е лю́ди и прислу́шиваться к их мне́нию. Мудре́ц реши́л э́то доказа́ть.

- За́втра - сказа́л он - пойдёшь со мной на я́рмарку.

An old sage had a son who didn’t want to leave the house beacause he felt anxious about his appearance. He was afraid that people would make fun of him. His father explained to him that one should never listen to what other say and decided to prove it to him.

- Tomorrow - he said - you will go to the market with me!

Teachings of a sage

Opuścili dom wczesnym rankiem; stary mędrzec na grzbiecie osła, a syn pieszo u jego boku. Kiedy przybyli na miejsce, tamtejsi kupcy nie mogli powstrzymać się od szemrania:

- Spójrzcie na tego człowieka, litości nie ma! Wypoczywa na grzbiecie osła, a swemu biednemu synowi każe iść pieszo.
Mędrzec powiedział do syna:
- Dobrze słyszałeś? Jutro znów przyjdziesz ze mną na bazar.

Они́ поки́нули дом ра́нним у́тром; ста́рый мудре́ц ве́рхом на осле́, а сын пешко́м ря́дом. Когда́ они́ при́были на я́рмарку, торго́вцы не вы́держали и ста́ли насмеха́ться над ни́ми:

- Посмотри́те на э́того челове́ка, он беспоща́ден! Отдыха́ет на спине́ осла́, а его́ бе́дному сы́ну прихо́дится идти́ пешко́м.
Мудре́ц сказа́л сы́ну:
- Ты пра́вильно слы́шал? За́втра сно́ва пойдёшь со мной на я́рмарку.

Ils ont quitté la maison de bonne heure, le vieux sage sur le dos de l'âne et son fils marchant à ses côtés. Quand ils sont arrivés sur la place, des marchands n’ont pas pu s'empêcher de murmurer:

- Regardez cet homme, il n’a pas de pitié! Il se repose sur le dos de l'âne et oblige son pauvre fils à marcher!
Le sage a dit à son fils:
- As-tu bien entendu? Demain aussi, tu viendras avec moi au marché.

They left their house early in the morning: the old sage on the back of a donkey and the son walking next to them. When they arrived at the market, the merchants could not resist murmuring.

- Look at the man. He has no mercy! He is resting on the back of the donkey whereas his poor son has to walk.
The wise man said to his son:
- Have you heard that? Tomorrow you will go to the market with me again.

Następnego dnia mędrzec i jego syn postąpili odwrotnie: chłopiec usiadł na grzbiecie osła, a starzec szedł u jego boku. Przy wejściu na plac targowy byli już ci sami kupcy.

- Spójrzcie na to niewychowane dziecko – mówili. – Siedzi spokojnie na grzbiecie osła, gdy jego stary ojciec musi wlec się w pyle drogi. Podobny widok – cóż to za nieszczęście!
- Dobrze słyszałeś? – zapytał ojciec syna. – Jutro znów przyjdziesz ze mną na bazar.

Le deuxième jour, ils ont fait le contraire: le fils est monté sur le dos de l'âne et le vieil homme a marché à pied à côté de lui. À l'entrée de la place, il y avait déjà les mêmes marchands:

- Regardez cet enfant qui n’a aucune éducation, ont-ils dit. Il se repose tranquille sur le dos de l'âne, alors que son vieux père doit se traîner dans la poussière. C’est malheureux de voir pareil spectacle!
- As-tu bien entendu?, le père a demandé à son fils. Demain aussi, tu viendras avec moi au marché.

На сле́дующий день мудре́ц и его́ сын сде́лали наоборо́т: ю́ноша сел верхо́м на осла́, а стари́к побежа́л сле́дом. У вхо́да на база́р стоя́ли уже́ те же са́мые купцы́.

- Посмотри́те на э́того невоспи́танного ма́льчика - говори́ли они́- он сиди́т споко́йно на осле́, а его́ ста́рый оте́ц бредёт ря́дом в доро́жной пы́ли. Тако́й вид - настоя́щее несча́стье!
- Ты пра́вильно слы́шал? - спроси́л мудре́ц сы́на - За́втра сно́ва пойдёшь со мной на я́рмарку.

The next day, the sage and his son did the opposite. The boy sat on the back of the donkey and the wise man was walking by. There were the same merchants at the entrance to the market.

- Look at the ill-mannered child - they said. He is sitting on the donkey when his poor father has to draggle in the dust. What a shame!
- Have you heard that? - the father asked his son. Tomorrow you will go to the market with me again.

Trzeciego dnia wyruszyli pieszo, ciągnąc osła za sobą na postronku.

- Spójrzcie na tych dwóch idiotów – drwili kupcy. – Idą pieszo, jakby nie wiedzieli, że osły są po to, żeby na nich jeździć.
- Dobrze słyszałeś? – zapytał mędrzec. – Jutro znów przyjdziesz ze mną na bazar.

The third day they set out on foot, dragging the donkey behind them.

- Look at these idiots! - the merchants mocked. They are walking as if they didn’t know that donkeys are to ride on.
- Have you heard that? - the sage asked. Tomorrow you will go to the market with me again.

Le troisième jour, ils sont partis à pied en tirant l'âne derrière eux au bout d’une corde.

- Regardez ces deux idiots, se sont moqués les marchands. Ils marchent à pied comme s’ils ne savaient pas que les ânes sont faits pour être montés!
- As-tu bien entendu?, le père a demandé à son fils. Demain aussi, tu viendras avec moi au marché.

На тре́тий день они́ отпра́вились пешко́м, держа́ осла́ за собо́й на при́вязи.

- Смотри́те на э́тих двух дурако́в - издева́лись купцы́ - Они́ иду́т пешко́м, как бу́дто не зна́ли заче́м ну́жны ослы́, что на осла́х на́до е́здить!
- Ты пра́вильно слы́шал? - спроси́л мудре́ц - за́втра сно́ва пойдёшь со мной на я́рмарку.

Czwartego dnia, kiedy opuszczali dom, obydwaj siedzieli na grzbiecie osła. Kupcy przy wejściu na bazar dali upust swojemu oburzeniu.

- Co za wstyd! Spójrzcie na tych dwóch! Nie mają żadnej litości dla tego biednego zwierzęcia!

The fourth day, they left their house sitting on the donkey together. Seeing them, the merchants yield with outrage.

- What a shame! Look at these two! There is no mercy for this poor animal.

Le quatrième jour, quand ils ont quitté la maison, ils étaient assis tous les deux sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les marchands ont laissé éclater leur indignation:

- Quelle honte! Regardez ces deux-là! Ils n’ont pas de pitié pour ce pauvre animal!

На четвёртый день, когда́ они́ поки́нули дом, сын вме́сте с отцо́м сиде́ли верхо́м на осле́. Купцы́ у вхо́да на пло́щадь вы́разили своё возмуще́ние.

- Как не сты́дно! Посмотри́те на э́тих двои́х! У них нет сострада́ния к бе́дному живо́тному!

Piątego dnia przyszli na targowisko, niosąc osła na swych barkach. Kupcy skwitowali to wybuchem śmiechu:

- Spójrzcie na tych dwóch głupców, którzy niosą osła, zamiast go dosiadać!

На пя́тый день они́ пришли́ на база́р, неся́ осла́ на плеча́х. Купцы́ э́то при́няли со сме́хом:

- Смотри́те на э́тих дурако́в, они́ несу́т осла́, вме́сто того́, что́бы сесть на него́ верхо́м!

Le cinquième jour, ils sont arrivés au marché en portant l'âne sur leurs épaules. Les marchands ont éclaté de rire.

- Regardez ces imbéciles qui portent leur âne au lieu de le monter!

The fifth day they went to the market carring the donkey on their shoulders. Seeing them, the merchants burst with laughter:

- Look at these fools who are carrying the donkey instead of sitting on it!

Mędrzec podsumował wszystko takim wnioskiem:

- Drogi synu, jak słyszałeś, cokolwiek w życiu zrobisz, ludzie zawsze będą mieli ci coś do zarzucenia. Dlatego nie wolno przejmować się ich zdaniem: rób to, co wydaje ci się słuszne, i idź swoją własną drogą.

The sage came to the conclusion:

- Dear son, whatever you do, people always find something to complain about. That’s why do not worry what people say. Do what you believe is right and go your own way.

Na kanwie bajki perskiej

Jesteśmy zbyt często niewolnikami innych ludzi. A tymczasem życie to szukanie własnej drogi. Jeżeli nie jesteś sobą, to kto będzie tobą zamiast ciebie?

Piquemal M., Bajki Filozoficzne, Tom XXI, 2002, s. 73-74

Le sage a conclu:

- Mon cher fils, tu as bien entendu, quoi que tu fasses dans la vie, les gens trouvent toujours à critiquer. C’est pourquoi tu ne dois pas te soucier de leur opinion. Fais ce que bon te semble et suis ton chemin.

Texte inspiré d'un conte persan

Nous sommes trop souvent esclaves de l’opinion des autres. Or, vivre, c’est trouver son propre chemin. Si vous n’êtes pas vous-même, qui le sera à votre place?

Мудре́ц так подыто́жил всё произоше́дшее:

- Дорого́й сын, ты слы́шал: что бы ты ни сде́лал в жи́зни, лю́ди всегда́ бу́дут тебя́ в чём-то упрека́ть. Поэ́тому не ну́жно пережива́ть и́з-за их мне́ния: де́лай как тебе́ уго́дно и иди́ свои́м путём.

По мотивам персидской сказки

Ка́жется, мы сли́шком ча́сто явля́емся раба́ми чужи́х мне́ний. Ты до́лжен быть сами́м собой, иначе кто бу́дет тобо́й, как не ты?

Be yourself. There is no one else like you.

Based on a Persian tale

Пришёл тако́й день, когда́ зайцы пришли́ к вы́воду, что они́ уже́ о́чень о́чень утомлены́ жи́знью в э́том постоя́нном стра́хе, всегда́ настороже́. Собра́лись они́ на сове́т и обсужда́ли , что им де́лать. «Что́ это за жизнь?! - говори́ли они́ друг дру́гу. В ми́ре нет друго́го тако́го мни́тельного живо́тного! Поры́в ве́тра и́ли листопа́д сра́зу же вызыва́ют сердцебие́ние и жела́ние сбежа́ть. На́шей жи́зни постоя́нно сопу́тствует трево́га. Мы и впра́вду явля́емся са́мыми несча́стными существа́ми на земле́! Лу́чше уже́ скоре́е умере́ть, чем да́льше жить так, как до сих пор!»

Przyszedł taki dzień, gdy zające stwierdziły, że są już bardzo, bardzo znużone życiem w nieustannym strachu, zawsze w pogotowiu. Zwołały wielkie zgromadzenie i naradzały się, co by tu zrobić. „Co za życie! – mówiły do siebie. – Nie ma na świecie równie jak my strachliwego zwierzęcia. Powiew wiatru czy opadanie liścia wywołują od razu bicie naszych serc i ucieczkę. Naszemu życiu nieustannie towarzyszy niepokój. Jesteśmy naprawdę najbardziej nieszczęśliwymi stworzeniami na ziemi. Lepiej już raczej umrzeć niż tak dalej żyć!”

Zające pogrążone w rozpaczy

За́йцы погружённые в отча́янье

Un jour, des lièvres constatèrent être très, très las d’une vie dominée par une peur incessante, d’être toujours prêts. Ils convoquèrent une grande assemblée pour conférer sur les mesures à prendre. « Quelle vie ! – dirent-ils – Il n’y a pas d’animal aussi peureux que nous dans le monde. Il suffit que le vent souffle ou qu’une feuille tombe pour que nos cœurs se mettent à battre plus fort et que nous fuyions. L’angoisse accompagne incessamment notre vie. Nous sommes vraiment les créatures les plus infortunées du monde. Il vaut mieux mourir que continuer à vivre comme ça. »

Les lièvres plongés dans le désespoir

That day came when hares stated that they are so tired of their lifes full of fear. They met up to think what they have to do. "What a life - they were saying to each other. - There is no such a fearful animal like us. Gust of wind or falling leaf make us run away. Our lives are full of anxiety. We are the most unhappy animals on earth. It's better to die than live."

Hares in despair

I uroczyście podjęły taką oto decyzję: następnego dnia wszystkie zające rzucą się w nurt rzeki. Kiedy wstał nowy dzień, zeszły gęsiego w stronę równiny, tworząc długi, wijący się szereg. Tupot łap grupy, która zbliżała się do rzeki, wystraszył gromadę żab wygrzewających się na brzegu. Pospiesznie wskakiwały do wody, żeby się ukryć w jej głębinach. Rozległ się odgłos setek pojedynczych plusków.

И торже́ственно при́няли они́ тако́е вот реше́ние: на сле́дующий день все зайцы бро́сятся в о́мут реки́. Когда́ наступи́л но́вый день, они спусти́лись одни́ за други́ми в сто́рону равни́ны, выстроясь в дли́нный, вью́щийся ряд. То́пот лап гру́ппы, кото́рая приближа́лась к реке́, испуга́л ста́ю лягу́шек, кото́рые гре́лись на со́лнце на берегу́ реки́. Лягу́шки поскоре́е ста́ли вска́кивать в во́ду, что́бы скры́ться в глубине́ реки́. Разда́лся отголо́сок со́тен едини́чных пле́сков.

They made a decision: "Next day all hares will jump into a river". When the dawn came hares lined up beside the river. The noise of paws scared a group of frogs. There were hundreds of splashes.

Alors ils décidèrent solennellement de se jeter tous à l’eau le lendemain. Quand le jour se leva, ils descendirent en file indienne vers une plaine formant une longue ligne serpentante. Le trépignement de la troupe s’approchant de la rivière effraya un groupe de grenouilles lézardant au soleil au bord de l’eau. Elles commencèrent à plonger rapidement dans la rivière pour se cacher dans ses profondeurs. Des centaines de clapotis se firent entendre.

Wtedy zające spostrzegły, że są na świecie zwierzęta jeszcze bardziej od nich strachliwe. I nagle życie wydało się im godne tego, żeby je przeżyć. Zamiast więc rzucać się do wody, powróciły na swoje wzgórza, żeby dalej skubać trawę.

Bajka Anatolii (rejon dzisiejszej Turcji)

Każde życie ma wartość samą w sobie, to wydaje się oczywiste. Czy zatem fakt, że można znaleźć kogoś bardziej nieszczęśliwego, wydaje się wam argumentem możliwym do przyjęcia? Czy trzeba szukać powodów do życia?

Piquemal M., Bajki Filozoficzne, Tom XXI, 2002, s. 96-97

Тогда́ за́йцы обнару́жили, что в ми́ре есть ещё бо́лее мни́тельные живо́тные, чем они́. И вдруг жизнь показа́лась им досто́йной, что́бы её прожи́ть. И так вме́сто того́, что́бы ки́нуться в во́ду, они́ верну́лись на свои́ холмы́ , что́бы как по-пре́жнему щипа́ть траву́.

Сказка Анатолии (территория современной Турции)

Ка́ждая жизнь - це́нность- э́то я́сно. Возмо́жность найти́ кого́-ли́бо, кто явля́ется несчастнее нас, явля́ется ли аргуме́нтом в пользу жизни? Нужно ли искать причи́ны для того́, что́бы жить?

Then they saw that there are more fearful animals than they and their life made sense. Instead of jumping into water they came back to hills to eat grass.


Every life has a value itself. The fact that there is someone more fearful than someone is a good argument? Do you need to look for reasons to live?

C’est à ce moment-là que les lièvres comprirent que dans le monde il existait des animaux beaucoup plus peureux qu’eux. Et subitement, la vie leur sembla digne de la vivre. Au lieu de se jeter dans la rivière, ils retournèrent sur leurs collines pour continuer à gignoter de l’herbe.

Un conte anatolien (l’actuelle Turquie d’Asie)

La vie constitue en soi une valeur intrinsèque, cela paraît évident. Alors est-ce que le fait qu’il est possible de trouver quelqu’un de plus malheureux que vous est une raison de vivre possible à accepter ? Est-ce qu’il faut chercher des raisons de rester en vie?

It was a cold winter day. Cold porcupines clung to each other to warm up. After some seconds they felt stinging spikes, because they were too close. They have to step aside.
When they were cold again they get closer to each other as an instinct told them. But this time they also felt spikes of their neighbour. They did that all over again until they found a good distance.

Porcupines

Был моро́зный зи́мний день. Продро́гшие дикообразы прижима́лись друг к дру́гу, что́бы согре́ться. Но ско́ро они́ на́чали ощуща́ть о́стрые уко́лы иго́лок и́з-за тесноты́. Поэ́тому они́ должны́ бы́ли отодви́нуться друг от дру́га. Когда́ хо́лод на́чал их ощути́мо раздража́ть, они́ сно́ва прибли́зились друг к дру́гу ведо́мые инсти́нктом...
Но и в тот раз они́ боле́зненно ощути́ли иго́лки свои́х сосе́дей. Они́ повторя́ли э́тот проце́сс eщё многокра́тно, пока́ им не удало́сь найти́ ну́жное расстоя́ние.

Сказка рассказанная немецким философом Шопенгауэром (1788-1860)

Дикообразы

Był mroźny zimowy dzień. Zziębnięte jeżozwierze tuliły się do siebie, żeby się rozgrzać. Wkrótce jednak zaczęły odczuwać piekące wbijanie się kolców, ponieważ były zbyt mocno stłoczone. Musiały zatem się odsunąć. Kiedy chłód zaczął im dotkliwie dokuczać, znowu zbliżyły się do siebie, popychane instynktem…

Lecz i tym razem boleśnie poczuły kolce swoich sąsiadów. Powtarzały te zabiegi jeszcze wielokrotnie, do chwili, gdy udało się im znaleźć właściwą między sobą odległość.

Jeżozwierze

Bajka opowiedziana przez niemieckiego filozofa Schopenhauera (1788-1860)

Piquemal M., Bajki Filozoficzne, Tom XXI, 2002, s. 11

C’était une glaciale journée d’hiver. Les porcs-épics gelés se serraient les uns contre les autres afin de se réchauffer. Mais aussitôt ils ont ressenti les atteintes de leurs piquants car ils étaient trop serrés. Ils ont dû s’écarter les uns des autres.

Mais quand ils avaient froid de nouveau, ils se sont rapprochés les uns des autres, guidés par l’instinct… Cette fois-ci aussi ils ont senti douloureusement les piquants de leurs voisins. Ils ont répété ces démarches à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’ils aient réussi à trouver une distance supportable entre eux.

Les porcs-épics

Une fable racontée par Schopenhauer, philosophe allemand (1788-1860)

"Nauki mędrca" - Julia Siebielec, Urszula Kleindienst
"Zające pogrążone w rozpaczy" - Alicja Wróbel
"Jeżozwierze" - Monika Dąbrowska

Tłumaczenie na język francuski:

uczennice LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie pod opieką p. Sylwii Puciło

Tłumaczenie na język rosyjski:

uczniowie LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie pod opieką p. Anny Zalewskiej-Rudo

Tłumaczenie na język angielski:

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce pod opieką p. Magdaleny Kudełki

"Nauki mędrca" - Dominika Ufel, Martyna Wojda, Weronika Maletko

"Zające pogrążone w rozpaczy", "Jeżozwierze" - Jakub Awgutowicz, Jan Strąkowski

"Nauki mędrca" - Jan Czapliński
"Zające pogrążone w rozpaczy" - Joanna Bancyrek, Zofia Mossakowska
"Jeżozwierze" - Alina Łazewska

uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Praxis w Łąkach

pod opieką p. Aleksandry Kamińskiej

Tłumaczenia zrealizowane

w ramach projektu
eTwinning "Once upon a time..."

rok szkolny 2019/2020