Want to make creations as awesome as this one?

Interaktivna prezentacija "Uvodno o volontiranju" nastala je s ciljem prilagodbe okolnostima te osiguravanja dodatnih materijala i sadržaja učenicima/cama zainteresiranim za volontiranje. Prezentacija je izrađena u okviru aktivnosti 2.Informativno - motivacijske radionice o volontiranju u okviru projekta "Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji". Nositelj projekta je Volonterski centar Istra, partneri na projektu su : Grad Pula, Grad Buje, Srednja škola "Vladimir Gortan", Buje, Grad Pazin i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin. Projekt se provodi uz financijski podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Transcript

3

Uvodno o volontiranju

2

1

4

Volonterski centar Istra

Kazalo:

Gdje i kako volontirati?

Dobrobiti volontiranja

2

3

Potvrda o kompetencijama

Prava i obveze

O Volonterskom centru Istra

0

4

5

Upoznajte VCI tim

6

Što je volontiranje?

1

0. O Volonterskom centru Istra

Volonterski Centar Istra je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima doprinosi razvoju volonterstva i civilnog društva.

Djelatnosti Volonterskog centra Istra

PODRŠKA ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA

- savjetovanje i podrška u provedbi volonterskih programa organizacija
- podrška u razvoju suradnji i partnerstava
- edukacija koordinatora/ica volontera/ki
- administritanje online baze organizatora volontiranja i volontera/ki
- informiranje o ključnim sadržajima u području volonterstva...
i još toga :)


PODRŠKA VOLONTERIMA/KAMA I ZAINTERESIRANIM GRAĐANIMA/KAMA


- savjetovanje o pravima i obvezama volontera/ki i organizatora volontiranja

- uključivanje volontera/ki u volonterski program VCI-ja

- administriranje online baze volontera/ki i organizatora volontiranja

- podrška u odabiru odgovarajuće volonterske pozicije

- informativno- motivacijske radionice o volontiranju

- ciklusi motivacijsko-edukativnih radionica o volontiranju

- podrška u osmišljavanju, organizaciji i provedbi volonterskih akcija

i još toga :)


+info

1

Što je volontiranje?


+info

Što je volontiranje?

U videu možeš saznati:

što je volontiranje,

tko je volonter/ka,

tko je organizator volontiranja,

tko je korisnik/ca volontiranja,

koji su propisi u području volonterstva.

Na sljedećim fotografijama moguće je saznati više informacija klikom na ikone.

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Što je volontiranje?

Besplatnost/
Neuvjetovanost

Ulaganje

Dobrobit

Dobrovoljnost

Organiziranost

Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) uređuje se organizirano volontiranje. Organizirano volontiranje podrazumijeva određena načela te prava i obveze.

Građanske i druge inicijative, susjedska podrška itd. smatraju se "neformalnim volontiranjem".

Tko je volonter/ka?

Maloljetni/e volonteri/ke smiju volontirati isključivo na aktivnostima primjerenim njihovoj dobi, tjelesnom, psihičkom i moralnom stupnju razvoja i vještinama koje ne predstavljaju rizik za njihovo zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju školskih obveza.

Organizator volontiranja mora osobitu pozornost posvetiti zaštiti dobrobiti, zdravlja i ćudoređa maloljetnih volontera/ki te osigurati odgovarajuće uvjete prikladne dobi te nadzor i podršku stručne osobe.

Volonter/ka je, prema Zakonu o volonterstvu, fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno važećim propisima.

Maloljetan/na volonter/ka je osoba mlađa od 18 godina koja volontira u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Maloljetni/e volonteri/ke ne smiju biti izloženi/e: volontiranju izvan granica Republike Hrvatske bez suglasnosti zakonskog/ke zastupnika/ce te bez pratnje zakonskog/ke zastupnika/ce ili organizatora volontiranja; dugotrajnom volontiranju (ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida); volontiranju povezanom s teškim tjelesnim naporom ili rizicima koje ugrožavaju ili bi mogli ugroziti život, zdravlje, ćudoređe, razvoj ili izvršavanje školskih obveza.

Maloljetna osoba s navršenih 15 godina (do 18 godina) može sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika/ce.


Tko mogu biti organizatori volontiranja?

Volontiranje organizira organizator volontiranja. Zakonom o volonterstvu predviđeno je da su organizatori pravne osobe iz čijeg osnivačkog akta proizlaze da nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti (neprofitne pravne osobe). Organizatori volontiranja mogu uključivati volontere/ke samo u one aktivnosti koje su usmjerene ka zajedničkoj dobrobiti.

Organizatori volontiranja mogu biti: udruge, zaklade, fundacije, ustanove, vjerske zajednice, turističke zajednice, državna tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Ustanove kojima je osnivač fizička osoba mogu biti organizatori volontiranja samo u dijelu neprofitnih aktivnosti.

Volonter/ka


ORGANIZATORI VOLONTIRANJA

Prava i obveze

Zakonom o volonterstvu uređuju se osnovni pojmovi vezani uz volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera/ki i organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, državna nagrada za volontiranje te nadzor za izvršenjem ovog Zakona.

Kako bi se izbjegle nesporazumi vezano uz opseg posla i odgovornosti, važno je da organizatori volontiranja i volonteri/ke budu upoznati sa svojim pravima i obvezama. Navedeni elementi propisani su u Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13).

Volonter/ka ima obavezu:


 • volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te po uputama primljenim od organizatora volontiranja,
 • čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive podatke o organizatoru i korisnicima/cama volontiranja,
 • poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
 • surađivati s drugim volonterima/kama i zaposlenicima/cama organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetean prijenos znanja i iskustva,
 • paziti da ne prouzroči štetu organizatoru ili korisniku/ci volontiranja.


Volonter/ka je obvezan/na izvršavati upute organizatora volontiranja, osim onih koje su:

- opasne za život i zdravlje volontera/ki ili drugih osoba,

- volonteru/ki moralno neprihvatljive,

- u suprotnosti s ugovorom o volontiranju.

Volonter/ka ima pravo (ostala prava volontera/ki navedena su čl. 30. Zakona o volonterstvu):

 • na pisanu potvrdu o volontiranju,
 • na sklapanje ugovora o volontiranju,
 • na prikladnu edukaciju s ciljem poboljšanja kvalitete obavljenih aktivnosti,
 • na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja,
 • na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati i pravima koja mu/joj pripadaju temeljem Zakona,
 • na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi s volontiranja,
 • na primjerene i sigurne uvjete rada, sudjelovanje u odlučivanju u pitanjima u vezi s volontiranjem, na detaljan opis poslova i aktivnosti volontiranja,
 • na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje,
 • na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje (u slučaju dugotrajnog volontiranja, ako volonter/ka zatraži).

Organizator volontiranja ima pravo:


 • na savjetovanje i sudjelovanje u postupcima donošenja odluka na svim razinama u području volontiranja, kada u svojstvu dionika predstavljaju interese i prava volontera/ki
 • na izbor volontera/ki u skladu sa svojom misijom i vizijom, kao i vještinama i profilu volontera/ki kad priroda volontiranja to zahtijeva
 • biti pravodobno obaviješten o prekidu volontiranja od strane volontera/ki
 • biti upoznat s načinima praćenja i procjenom kompetencija stečenih volontiranjem

Organizator volontiranja ima obvezu (ostale obveze nalaze se u članku 32. Zakona o volonterstvu):


 • poštovati prava volontera/ki,
 • izvršiti obveze prema volonterima/kama,
 • osigurati uvjete za poštovanje prava volontera/ki,
 • izdati volonteru/ki pisanu potvrdu o volontiranju,
 • osigurati materijale i sredstva za obavljanje volonterskih aktivnosti,
 • osigurati isplatu ugovorenih troškova volonteru/ki,
 • razviti standarde kvalitete koji osiguravaju pripremu i izvješćivanje, nude osobno vođenje i podršku, nadzor i mentorstvo, kroz čitav tijek volontiranja kao i jasne sustave vrednovanja,
 • omogućiti volonteru/ki sudjelovanje u donošenju odluka o volonterskoj aktivnosti,
 • omogućiti volonteru/ki pokretanje vlastitih inicijativa u skladu s misijom i vizijom organizatora i provođenje aktivnosti,
 • omogućiti volonteru/ki stjecanje kompetencija te iskustva u području u kojem volontira..

Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koji organizatori volontiranja i volonteri/ke prihvaćaju u svom području djelovanja.

Temeljna načela jesu:

 • načelo sudjelovanja u društvenim procesima,
 • načelo dobrovoljnosti i slobode izbora,
 • načelo zabrane diskriminacije,
 • načelo solidarnosti, promocije i zaštite ljudskih prava,
 • načelo razvoja osobnih potencijala,
 • načelo interkulturalnog učenja i razmjene,
 • načelo zaštite okoliša i brige za održivi razvoj.

Ugovorom o volontiranju volonter/ka i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost/pružanje volonterske usluge.


Sastojci Ugovora o volontiranju su podaci o:


 • ugovornim stranama,
 • mjestu i vremenu trajanja volontiranja,
 • volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati,
 • pravima i obvezama volontera/ke i organizatora volontiranja,
 • osobnoj sigurnosti volontera/ki tijekom volontiranja,
 • načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera/ke,
 • načinima prestanka ugovora o volontiranju.

Ugovor o volontiranju zaključuje se u usmenom ili pisanom obliku.

Kada volontera/ka zatraži ugovor o volontiranju u pisanom obliku, organizator volontiranja mu/joj je dužan izdati ga.

2

Gdje i kako volontirati?


Gdje i kako volontirati?

U videu možeš saznati:

koja su neka od područja u kojima možeš volontirati?

koje su volonterske aktivnosti u koje se možeš uključiti?

kako se uključiti u volonterske aktivnosti?

Koje su vaše mogućnosti?

Koji su tvoji interesi?

Koliko vremena možeš odvojiti za uključivanje? Koliko odgovornosti želiš preuzeti? Koja su to znanja i vještine, kojima možeš doprinijeti?

U čemu si dobar/dobra? Što voliš raditi? Što te posebno zanima/inspirira? Što bi želio/željela naučiti? U kojem području se želiš razvijati? Koja iskustva bi želio/željela probati?

VS

Odgovaranje na ova pitanja može ti pomoći pri odabiru volonterske pozicije i organizatora volontiranja.


Kako se uključiti u volonterske aktivnosti?

+info

Organizatori volontiranja u zajednici

Lokalni/regionalni volonterski centri pružaju usluge savjetovanja i podrške potencijalnim volonterima/kama : koje su mogućnosti u zajednici, koja je odgovarajuća volonterska pozicija, koja su prava i obveze volontera/ke i organizatora?

+info

Lokalni/regionalni volonterski centar

Tvoja škola možda ima ili će imati volonterski klub i koordinatoricu volontera/ki. Provjeri koje aktivnosti provode i kako se možeš uključiti. Primjeri što rade volonterski klubovi:

+info

Školski volonterski program/klub

1. Provjeri koje organizacije/ustanove provode aktivnosti koje te zanimaju.

(nađi na internetu (link u info), pitaj osobu za koju znate da volontira)

2. Kontaktiraj i posjeti nekoliko organizacija.

3

Koje su dobrobiti od volontiranja?

Dobrobiti od volontiranja

U videu možeš saznati koje su dobrobiti od volontiranja za:

pojedinca/ku,

organizatora volontiranja/školu,

zajednicu.


Razmisli konkretno: koje bi bile dobrobiti od volontiranja....

za tebe (pojedinca/ku - volontera/ku)?


za školu?


za zajednicu?

4

Koja su prava i obveze volontera/ke i organizatora volontiranja?

Prava i obveze:

U ovom videu možeš saznati :

koja su prava i obveze

volonter/ke i

organizatora volontiranja.

Prava i obveze organizatora volontiranja

Prava i obveze volontera/ki

Može li organizator volontiranja platiti troškove prijevoza volonteru/ki?Može li organizator volontiranja odbiti volontera/ku?

Može li volonter/ka naglo prekinuti volontiranje?Može li volonter/ka pokrenuti vlastite inicijative tijekom volontiranja?

VS

5

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Kompetencije - znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost.

Kompetencije za cjeloživotno učenje

Komunikacija na materinjem jeziku: sposobnost izražavanja koncepata, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja usmenim i pisanim putem.

Matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija: dobra ovladanost matematičkom pismenošću, sposobnost primjene znanja i tehnologije.

Komunikacija na stranim jezicima: sposobnost izražavanja koncepata, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja usmenim i pisanim putem, te vještine posredovanja i međukulturalnog razumijevanja.


Digitalna kompetencija: sigurna i kritička uporaba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju.

Volonter/ka može razvijati kompetenciju kroz: komunikaciju u timu, vođenje informativno-motivacijskih radionica, pisanje teksta za brošuru, slanje upita/dopisa, komunikaciju sa korisnicima/cama aktivnosti, pripremanje izjava za medije itd.

Volonter/ka može razvijati kompetenciju kroz: prevođenje tekstova, organiziranje interkulturalnih i jezičnih radionica, upoznavanje i aktivnosti s međunarodnim volonterima/kama, obilježavanje značajnih datuma itd.

Volonter/ka može razvijati kompetenciju kroz: planiranje proračuna volonterske akcije, upotrebu fotoaparata i kamere, sudjelovanje u prepoznavanju problema i definiranju rješenja itd.

Volonter/ka može razvijati kompetenciju kroz: prikupljanje informacije s interneta, održavanje društvenih i mrežnih stranica, izrade Power Point prezentacija, izradu plakata itd.

Kompetencije za cjeloživotno učenje

Učiti kako učiti: sposobnost učinkovitog upravljanja vlastitim učenjem; samostalno ili u skupini.

Osjećaj za inicijativu i poduzetništvo: sposobnost pretvaranja ideja u aktivnosti kroz rekreativnost, inovacije i poduzimanje rizika.

Socijalne i građanske kompetencije: sposobnost učinkovitog i konstruktivnog sudjelovanja u vlastitom društvenom i radnom životu.

Kulturna svijest i izražavanje: sposobnost da se cijeni kreativna važnost ideja, iskustava i osjećaja u medijima poput glazbe, književnosti, te drugim oblicima vizualne i izvedbene umjetnosti.

Volonter/ka može razvijati kompetenciju kroz: prepoznavanje načina učenja putem kojeg prima najviše znanja (razgovor s drugima, samostalno traženje informacija, pohađanje radionica, učenje iz tuđeg iskustva, rad u timu...) itd.

Volonter/ka ima priliku razvijati kompetenciju kroz: uključivanje u provedbu informativno-motivacijskih radionica, ostvarivanje kontakata sa organizatorima volontiranja u zajednici, provedbu volonterskih akcija itd.

Volonter/ka može razvijati kompetenciju kroz: organizaciju volonterskih aktivnosti i događaja prema prepoznatim potrebama, planiranje aktivnost, motiviranje drugih učenika/ca na uključivanje itd.

Volonter/ka može razvijati kompetenciju kroz: aktivnosti izrađivanja predmeta, osmišljavanje kreativnih oblika izražavanja (video/tiskani materijali), organizaciju izložbe itd.

+info

Kahoot kviz:

Ovdje na zabavan način možeš provjeriti svoje znanje u području volontiranja:

https://kahoot.it/challenge/03905660?challenge-id=61667e75-7321-410e-9235-cc6c4f4da024_1616579791224

PIN: 03905660

Tim Volonterskog centra Istra

Javite nam se!


Tihana Fontana


Aleksandra Lera

aleksandra@vci.hr

sanja@vci.hr

097/671 32 14

097/6766 252

3

2

1

4


Sretno s volontiranjem!

@volonterskicentaristra