Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Espais d'acollida

Pensar espais per compartir vivències, inquietuds i fer comunitat.


El retorn a les aules

2

1

4

Normes de participació del cercles

CLAUSTRE I PERSONAL NO DOCENT

Espais de comunicació per acollir, compartir vivències, inquietuds i fer comunitat.

  1. Descripció general

2. Cercle d'autoreflexió

Fitxa 1 professorat

3. Cercle "Com ajudar l'alumnat?"

Fitxa 2 professorat

4. Propostes de Belinda Hopkins

1

Alumnat

Un relat comú, adaptat a cada nivell

Material elaborat per l'equip d'assessorament emocional CHM_CEB .

Una comunitat educativa restaurativa i resilient XTEC GENCAT.

Recursos per planificar les reunions

Benvinguda i acollida

T E I X I R LA C O N T I N U Ï T A T:
Ajudar a que els fills i les filles puguin sentir-se acompanyats. Venen d'un temps intens d'emocions.


RECONÈIXER L ' E X P E R I È N C I A:
No ha estat un "temps perdut". Ha estat un aprenentatge vivencial, familiar i social, i l'hem de posar en valor.
La importància de poder estar a prop de les múltiples situacions (pèrdues, dols, alegries, l'humor que ha acompanyat..)


AFAVORIR LA P A R T I C I P A C I Ó
Mostrar aquests aprenentatges i experiències al centre.
Pensar en múltiples formes d'incloure'ls: vídeos, receptes, esport, llibres, objectes, xarxes socials...


DONAR ESPAIS PER A LA C O M U N I C A C I Ó
Compartir expectatives. Poder informar de forma clara i concreta de com s'organitza el centre, de com els podrem rebre, per quins mitjans ens podrem comunicar, quins serveis oferirà el centre i quin serà el seu nou funcionament...

Més que mai, les reunions inicials han de donar resposta al que necessiten les famílies i el propi centre

La col·laboració amb les famílies

FAMÍLIES

  1. Poder rebre la informació d'allò que han fet i allò que han viscut: esdeveniments, emocions, relacions, aprenentatges...
  2. Situacions d'impacte.
  3. Informació del centre que volem comunicar. Expectatives mútues
  4. Reconèixer i posar en valor la feina a casa.

+info

+info

Aspectes que poden ser d’interès.

1. Conèixer la concreció del pla de retorn a les aules.

Com s'organitzaran espais segurs, rutines, previsió de futur, com s'atendran diferents necessitats ...

2. Parlar i posar en valor els aprenentatges fets.

Per reconèixer la feina feta i la capacitat creativa de les famílies, podria ser útil organitzar algun acte per compartir el que s’ha fet durant el confinament (exposició, algun acte virtual…)

Les famílies han de conèixer que el seu paper durant el confinament ha suposat dotar a les seves filles i fills d’eines per a la resiliència. Així ho destaca l’OBIA a partir de les demandes d’atenció rebudes durant el confinament.

3. Explicar com ha estat el retrobament a l’aula.

Com hem vist el grup-classe, quins aspectes s’han destacat, resoldre dubtes i pors respecte a com hem vist les seves filles i fills. Convocar les famílies el primer dia de classe, després de la jornada escolar pot tranquil·litzar.

4. Oferir suport.

Recordar que si, en les properes setmanes hi ha alguna cosa que els preocupi, poden contactar amb la tutora, el departament d’orientació o l’equip directiu. Facilitar eines per aquest contacte.

5. Programar una primera reunió personal amb les famílies més vulnerables o amb aquelles que han rebut impacte emocional.

6. Atendre les famílies de l’alumnat que presenta NESE.

Reflexionar sobre els reptes afegits per a quest alumnat:

- Refer relacions (pot haver-hi dificultats afegides per a la comunicació i l’establiment de vincles)

- Crear entorns afavoridors de la conversa, respectant els silencis (les mesures de protecció i la distància social poden desvetllar pors i fer sorgir neguits, transmetent la idea que el món és perillós)

- Reprendre rutines, gestionar normes de seguretat i convivència necessàries per defensar-nos plegats del risc de malaltia. Poden resultar més complexes per aquelles persones amb dificultats per acceptar i adaptar-se als canvis, amb problemes de control de conducta o impulsivitat.

- Gestionar la inquietud i la incertesa. No podem preveure molts aspectes i això dificulta l’anticipació però haurem de planificar noves rutines, el més estables i predictibles possible.