Want to make creations as awesome as this one?

MAJE

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

Projekt Ekukacyjny-Plastyka,ModernizmKierunki i style w sztuce przełomu Xix/xx wieku,Uczniowie klas VII ZS-P w Kamionce Wielkiej,,,AWANGARDAZespół tendencji i trendów w sztuce na początku XX wieku.To, co charakteryzowało sztukę tego okresuto kreowanie własnego świata nie naśladującego świata rzeczywistego, poszukującego odrębnych środków wyrazu.Twórcy awangardy odrzucali dorobek kulturowy i poszukiwali nowych, oryginalnych rozwiązań ideowo-artystycznych.Te tendencje pojawiły się ok. 1910 roku i wiązały się z powstaniem nowych kierunków w sztuce,które często ogólnie nazywano Modernizmem czyli,sztuką nowoczesną(ang.modern art) –umowny okres w dziejach sztuki, którego ramy czasowe wyznacza się od la 60 XIX wieku -od momentu pojawienia się pierwszych prac impresjonistów dolat 70 XX wieku.Naszym zadaniem było poznanie stylów w sztuce od impresjonizmu do II wojny światowej.Powstały prace wzorowane na obrazach, które namalowali artyści związani z następującymi stylami:ImpresjonizmNeoimpresjonizmPostimpresjonizmAbstrakcjonizmKubizmDadaizmSurrealizmFowizmFuturyzmSymbolizmSecesja,,Macieja Basiagę,Tekst opracowany na podstawie: kliknij ikonkęprzez:,"Impresja, wschód słońca" – obraz namalowany przez Claude’a Moneta, od tytułu którego nazwano kierunek w malarstwie – impresjonizm. Datowany na 1872 rok.,impresjonizmi awangarda,Weronka Klimek,Przejdź do koleknej strony i zobacz oryginał,Ten styl cechuje jasna i żywa kolorystyka, używa się w nim dużo odcieni niebieskiego i prktycznie w ogóle nie używano czarnego koloru.Inspiracją dla twórców były m.in:- fotografia,- życie,-proste tematy,-kultura dalekiego wschodu (Japonia).Tematyką zazwyczaj jest życie codzienne.Ważną cechą tego stylu jest to, że obrazy są malowane plamami, szybkimi pociągnięciami pędzla jest to technika alla prima -tzn. szybkie nakładanie farb bezpośrednio na płótno, bez szkicowania.Patrząc na dzieła możemy odczuć spokój oraz zawieszenie w czasie. Artyści często malowali jeden i ten sam temat o różnych porach dnia, roku chcąc pokazać jak zmienia się pod wpływem światła.Jednym z wielu twórców malarstwa Impresjonistycznego jest Claude Monet. Obraz, który nadał nazwę całemu kierunkowi i jest jego najbardziej znanym obrazem to ,,Impresja-Wschód Słońca".Inni twórcy Impresjonistycznych obrazów to m.in: Camille Pissarro, Auguste Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley, Max Liebermann. Wiadomości zebrała: Natalia Horowska,impresjonizm,impresjonizm,Krystian Trojan,Tematem tego kierunku jest wszystko to, co jest ulotne, przejściowe i co wyraża emocje. Tematy dzieł sztuki stanowią pewny wycinek z rozległego widoku.,futuryzm,Igor Świerczek,Autorem pracy jest:,Założeniem futuryzmu było „patrzenie w przyszłość”, odrzucanie przeszłości i tradycji,postimpresjonizm,Postimpresjoniści kontynuowali kolorystyczne poszukiwania, a zarazem odrzucili wiele zasad pierwotnego impresjonizmu. Starali się uwolnić obraz od naśladownictwa natury, czyli koncepcji mimesis, kładli nacisk na autonomiczność dzieła malarskiego. Dla wielu artystów postimpresjonizm był punktem wyjściowym w dążeniu do własnego stylu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.,Wiktoria Sawicka,Przejdźdo następnej stronyi porównajz oryginałem.Pracę wykonała:,Gwiaździsta noc,obraz olejny Vincenta van Gogha,neoinpresjonizm,,Julia Kmak,Autorką pracy jest:,kierunek w malarstwie francuskim, zapoczątkowany ok. 1880 roku przez Georges'a Seurata i dążący do zreformowania impresjonizmu poprzez zastąpienie lirycznej improwizacji ścisłą metodą budowania obrazu z wykorzystaniem naukowych zdobyczy optyki, analizy światła i koloru, fizjologii i psychologii widzenia.,Georges Seurat, Kąpiel w Asnières, 1883-1884, olej na płótnie, 201 x 300 cm,neoimpresjonizm,fowizm,kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku o bardzo żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł.,Julia Baran,Autorką pracy jest:,This is a paragraph of text waiting to be awesome subtitle,terminu tego po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J.A. Hervè w 1901 roku, nadając tę nazwę cyklowi swoich obrazów wystawionych w Salonie Niezależnych. Kierunek w sztuce rozwinął się na dobre na początku XX w. w Niemczech, ale korzeniami sięga do eksperymentów artystycznych wielkich twórców schyłku XIX w.: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha, Jamesa Ensora i Paula Gauguina, których można określić jako prekursorów ekspresjonizmu.,ekspresjonizm,Natalia Trojan,Julia Baran,symbolizm,kierunek w poezji i sztukach plastycznych, powstały we Francji i Belgii w drugiej połowie XIX wieku, zakładał, że świat poznawany zmysłami (materialny) jest złudą skrywającą prawdziwy, idealny świat, którego zmysłami i rozumem nie można zinterpretować. Pojęć ze świata prawdziwego nie da się opisać za pomocą zwykłego języka, może to zrobić tylko symbol.,Oliwier Gadzina,Autorem pracy jest:,This is a paragraph of text waiting to be awesome subtitle,Krzyk (norw. Skrik) – obraz ekspresjonistyczny namalowany w 1893 r. przez norweskiego artystę Edvarda Muncha. Wielu krytyków sztuki uznało, że Krzyk to największe dzieło Muncha. Ich zdaniem obraz przedstawia współczesnego człowieka przeszytego bólem egzystencjalnym.,Obraz muncha jest też obrazem symbolicznym,surrealizm,Jest to kierunek w sztuce, który narodził się w latach 20-tych we Francji pod wpływem eksperymentów dadaistycznych oraz psychoanalizy Freuda. Autorem nazwy nurtu był Guillaume Apollinaire, poeta awangardowy. Surrealizm skupiał się na odkrywaniu zakamarków podświadomości, nawiązywał do rzeczywistości sennej, poszukując w niej logiki nowych światów wewnątrz umysłu ludzkiego.,Wiktoria Sawicka,Autorką pracy jest:,This is a paragraph of text waiting to be awesome subtitle,Chwila ciszy - Andrzej Wroński,surrealizm,styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku, zaliczany w ramy modernizmu. Istotą secesji było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w różnych jej dziedzinach, a w szczególności rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne.,Secesja,Alfons Maria Mucha,CZESKI GRAFIK I MALARZ, JEDEN Z CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI SECESJI,secesja,,Autorką prac jest Paulina Wiktor,PABLO PICASSO,,Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbiarstwie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku ok. 1907 roku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.,kubizm,PABLO PICASSO AUTOPORTRET,KUBIZM,Picasso i Braque zaczęli pracować razem, tworząc podstawy kubizmu analitycznego, a następnie kubizmu syntetycznego (od roku 1912). W kubizmie syntetycznym w obrazach pojawiały się wklejane kawałki gazet, tapet czy kolorowych kawałków papieru, a także trójwymiarowe formy wbudowywane w płaszczyznę obrazu.,Kacper Stanczak,This is a paragraph of text waiting to be awesome subtitle,FUTURYZM,abstarkcja,Autorką prac jestZuzanna Baran,7,koniec,a/b