Want to make creations as awesome as this one?

oferta de optativa polo departamento para o curso 2020-21

More creations to inspire you

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

Transcript

Optativas para o bacharelato,1,3,4,2,Departamento de matemáticas,Optativa para 1º e 2º de bacharelato,Resolución de problemas matemáticos,1,Quen a pode cursar e cal é a súa carga lectiva?,Enfrentarémosnos con situacións problemáticas interesantes que nos obriguen a mobilizar os recursos que xa poseemos , os contidos que xa estudamos pero non sabemos aplicar, e a poñer en práctica unha serie de estrateaxías que apremderenos para abordar a resolución de problemas .Mediante a resolución de problemas, experimentaremos a potencia e utilidade das Matemáticas no mundo que nos rodea.,A resolución de problemas é unha das partes das matemáticas máis estimulantes e que maior recompensa proporciona, pois potencia o razoamento e dota ao alumnado dunhamaior confianza e de estratexias específicas para abordar non só as matemáticas*, senón taménas asignaturas afíns e non tan afíns.*Lembra que as matemáticas son obrigatorias nas ABAU e poden contar dobre.,Preguntas máis frecuentes,Alumnado de 1º ou 2º de bacharelato que teña Matemáticas ou Matemáticas Aplicadas disposto á darlle á cabeza.Non é preciso tela cursado en 1º para poder escollela en 2º.É unha optativa dunha hora semanal.,En que consiste?,Que me pode aportar esta optativa?,Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias, así como na resolución razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber.., Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a visión crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese polo traballo cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a novas ideas.,Introducción aquí,Esto es un párrafo de texto listo para escribir un subtítulo genial,O desenvolvemento desta materia nos dous cursos contribuirá a que o alumnado adquira capacidades como:,(a,Opatativa de 2º de bacharelato,Métodos estatísticos e numéricos,2,Quen a pode cursar e cal é a súa carga lectiva?,Os coñecementos adquiridos a través desta materia permiten analizar diversas situacións cotiás ou as informacións que aparecen nos diferentes medios contribuíndo á formación do alumnado como cidadáns autónomos e con criterio propio, e prorporciónanlle as bases para abordar estudios posteriores que teñan materias relacionadas coa Estatística.,Para o alumnado que cursa Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas II, supón un reforzo no bloque de Probabilidade e Estatística. Tamén na unidade de Progromación lineal para o de Matemáticas Aplicadas II. As carreiras da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, moitas das pertencentes ás ramas de Ciencias e Ciencias da Saúde (Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicoloxía, Pedagoxía, Bioloxía,Ciencias Ambientais,...) e algunhas das da rama de Artes e Humanidades,coma Historia e Xeografía, Economía,Periodismo,…. precisan coñecementos estatísticos,Preguntas máis frecuentes,Alumnado de 2º de bacharelato que teña Matemáticas ou Matemáticas AplicadasÉ unha optativa de dúas horas semanais.Non entra nas ABAU,Que me aporta esta materia?,Cal é a súa relevancia no curso actual e estudos posteriores?,,+inf,Ponte en contacto con nós a través do correo electrónico ou do foro da aula virtual.,Para máis información :,3,1,¡GRAZAS!,4,CONTAMOS CONTIGO PARA O CURSO 2020-21?,2