Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rozwój ucznia = sukces szkoły

§7 ust.2 pkt 2umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; #tutoring #doradztwo zawodowe #innowacyjne zajęcia #poszukiwanie mocnych stron #rozwijanie problemów zespołowo - innowacje pedagogicznez programowania

Awans zawodowy na stopieńnauczyciela mianowanego

Opracował: Mateusz Ledzianowski

Dorobek zawodowy

Ocenianie Kształtujące - SUS, CEOOgólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych

zadania kreatywne, konstruktorskie

praca metodą projektów,I Kaliski Festiwal Talentów

współpracaz CWRKDiZ Kalisz oraz lokalnymi mediami

Spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego§7 ust.2 pkt 1uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

innowacyjność

Projekty edukacyjne

#CEO: PoczytajMY, Ocenianie Kształtujące - Szkoła Ucząca Się - przez okres trwania stażu#Klub Młodego Odkrywcy#Ogólnopolski Projekt Lekcje z ZUS - rok szkolny 2019/2020#Lokalny Klub Kodowania#Ogólnopolski Projekt Konkursowy ,,Planeta Energii", którego ambasadorem jest dr Tomasz Rozek#Europejski Tydzień Kodowania#Projekt Pozytywna Uwaga#Ogólnopolski Projekt Festiwal Projektów Młodzieżowych

Wysokie miejsca 19 uczniów w ogólnopolskim konrsie fizycznym

Wyróżnienie ucznia w konkursie na teczkkę zawodoznawczą

II miejsce drużyny z naszej szkoły w nocy zawodowców

Szczególne osiągnięcia

Wysokie mejsca 19 uczniów z naszej szkoły w oólnopolskim konkursie fizycznym

Kaliski Festiwal Talentów

19 marca 2019r. odbył się I Kaliski Festiwal Talentów, którego celem było promowanie młodych talentów z powiatu kaliskiego, ale i nie tylko...wydarzenie przyczyniło się do promocji miasta oraz współpracy z UM, Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu oraz CWRKDiZ w Kaliszu. W jury zasiadły znane osoby m.in. p. Wodzińska, dr Samanta Kowalska z UAM Poznań, p. Olginy z Piano Song.

§7 ust.2 pkt 3umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

- burza mózgów- tworzenie kreatywnych map myśli- praca metodą projektu- drzewko decyzyjne- rybi szkielet (przyczyna - skutek)- gra dydaktyczna

§7 ust.2 pkt 5umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego- Rozmowy z nauczycielami , wspólpraca;Udostępnianie scenariuszy, testów z doradztwa zawodowego, współpracaz psychologiem szkolnym i pedagogiem;- Dzielenie się wiedzą w zespołach przedmiotowych;- pisanie publikacji naukowych na konferencje naukowe - promocja szkoły- Udostępnienie na portaluspołecznościowymmateriałów.

Dzieci z Domu Dziecka

Rozczeniowa postawa rodziców

Prowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwai o przemocy emocjonalnej dla rodziców

Edukacja zdalnaw czasie ,,koronawirusa"

Zaspokojenie potrzeby wiedzy o tym, co się dzieje w szkole -Facebooki Youtube

§7 ust.2 pkt 6umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Opracowanie dokumentacji związanej ze stażem, dokumentacja szkolna, w tym dziennik online, wsparcie ucznia i rodzica z problemem depresji - rozmowy, wspólpraca ze szkolnym psychologiem, pedagogiem

§7 ust.2 pkt 7umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Awans zawodowy

WykorzystanieIT

§7 ust.2 pkt 8umiejętność korzystania w pracy, zwłaszczaw trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.#Wirtualna tablica #Kahoot#Genially, prezi, prezentacje power point#Learning apps #kodowanie #programowanieLekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej -w tym w ramach projektu Aktywna Tablica

Dziękuję :)

Dalszy rozwój....

facebook

kreatywność, innowacyjność

Genial.ly Genial.ly es un gestor de contenidos interactivos con el cuál usuarios sin conocimientos en programación pueden crear sus propios "recursos interactivos" (presentaciones, guías, dossiers, paneles/posters, etc.) donde podrán ir agregando y configurando su contenido de forma dinámica y medir su impacto. LinkedIn

Przedstawienie dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanegonauczyciel informatyki, fizyki,bibliotekarz,doradca zawodowy - Szkoła Podstawowanr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Cel

prezentacji