Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Prorok Jeremiasz

PRZYPOMINAO DECYDUJĄCYM PRZYMIERZU

modlitwa

Witam Was serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu.

Na początek zapraszam do modlitwy.Dziś piosenka przypominająca, że jesteś najwspanialszym skarbem Pana Boga.

historia

W historii Narodu Wybranego był taki czas, że zapomniał on o miłości doBoga i do ojczyzny. Bóg posyłał do Izraelitów proroków, których zadaniembyło nawoływanie ich do zmiany postępowania. Jednym z nich był Jeremiasz,którego spotkamy za chwilę. Jego imię wywodzi się z języka hebrajskiegoi oznacza „Jahwe podnosi”.

Jeremiasz

Pochodził z kapłańskiej rodziny z Anatot. Od najwcześniejszych lat głębokoprzeżywał odstępstwa od wiary swego narodu, których był świadkiem. Bóg wezwał go na swoją służbę, kiedy był jeszcze młodzieńcem. Jeremiasz wzbraniał sięprzed przyjęciem Bożego wezwania, tłumacząc, iż jest zbyt młody. Bóg jednaknie zrezygnował z jego osoby, zapewniając go o swojej przy nim obecności. Jeremiasz głosił słowa Boga w Jerozolimie przez wiele lat. Jest autorem biblijnejKsięgi Jeremiasza oraz Lamentacji.

(na podst. Biblia dla każdego, t. 7, W. Chrostowski, J. Nowak, H. Witczyk (red.), Kielce 2004, s. 206)

Na kolejnych slajdach poznamy proroctwa Jeremiasza.

„Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu, – wyrocznia Pana – możesz do Mniepowrócić; a jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dalaode Mnie. Oczyść swe serce z nieprawości, Jerozolimo, abyś została ocalona!Dokądże będziesz podtrzymywać w sobie swoje grzeszne myśli?”(Jr 4,1.14)

daleko od boga

Prorok Jeremiasz – wzywa izraelitów do nawrócenia

Naród izraelski odwracał się od Boga i oddawał cześć bożkom. Popełniał grzech bałwochwalstwa. Prorok Jeremiasz nawoływał Izraelitów do porzuceniagrzechui zwrócenia się ku Bogu. Głosił,że tylko nawrócenie narodu możeocalić Jerozolimę

+ info

„Zamienię Jerozolimę w stos gruzu, siedlisko szakali, miasta zaś judzkiew pustkowie pozbawione mieszkańców”.(Jr 9,10)

niewola

Prorok Jeremiasz zapowiedział, że jeśli naród izraelski nie zmieni swego postępowania, Jerozolima zostanie zburzona, a naród najdzie się w niewoli.Proroctwo Jeremiasza spełniło się. Babilończycy zniszczyli Jerozolimę wraz zeświątynią, a naród wzięli do niewoli.

+ info

Proroka Jeremiasza nazywa się „płaczącym prorokiem” lub „prorokiem o złamanym sercu”. Określenia te wskazują na wrażliwość proroka oraz jego poczucie odpowiedzialności za naród. Jeremiasz opłakiwał zniszczoną stolicę i pocieszał swój lud.

nowe przymierze

Jeremiasz zapowiedział, że po siedemdziesięciu latach Izraelici powrócą z niewoli do swojej ojczyzny i że Bóg zawrze z nimi nowe przymierze.

+ info

„Oto nadchodzą dni (…) kiedy zawrę z domem Izraela «i z domem Judy» nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą (…). Lecz takie będzieprzymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach (…): Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. (…) Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie (…), ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.(Jr 31,31-34)

Jeremiasz zapowiada, że Bóg wypisze swoje prawo w naszych sercach. Znowubędzie nam Bogiem i odpuści nam grzechy. Proroctwo wypełniło się w JezusieChrystusie, gdy odkupił nas przez swoją mękę i śmierć.

przymierze

Bóg zawarł z nami przymierze podczas chrztu św. Zostaliśmy zobowiązanido wierności Bogu przez przestrzegania przykazań. Niestety, podobnie jakIzraelici, my również poprzez niewłaściwe postępowanie niszczymy, burzymynaszą więź z Bogiem.

+ info

Proroka Jeremiasza nazywa się „płaczącym prorokiem” lub „prorokiem o złamanym sercu”. Określenia te wskazują na wrażliwość proroka oraz jego poczucie odpowiedzialności za naród. Jeremiasz opłakiwał zniszczoną stolicę i pocieszał swój lud.

nawrócenie

Nawrócenie tylko wtedy jest możliwe, gdy tego naprawdę pragniemy, potrafimy przyznać się do winy i naprawić popełnione zło, czyli zadośćuczynići pokutować oraz odmienić swoje życie. Tylko wtedy, gdy nieustannie będziemystawali się lepszymi ludźmi, możemy być blisko Boga, a także dobrze służyćinnym.

Dziekuję

Serdecznie dziekuję Wam za nasze dzisiejsze spotkanie.

+ info

Zapraszam do Wspólnego śpiewania.

Niech Wam Bóg błogosławi!