Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

EGAZAMIN ÓSMOKLASISTY

ROK SZKOLNY 2019/2020

Prezentacja

2

1

4

SPIS TREŚCI

Procedura egzaminów

Filmiki

4

5

Komunikat CKE

8

Informacje ogólne

1

Harmonogram egzaminów

2

Czas trwania egzaminów

3

O czym należy pamiętać

Organizacja egzaminów

9

6

Wytyczne CKE, MEN, GIS

7

Informacje ogólne

1

menu

2

HARMONOGRAM EGZAMINÓWÓSMOKLASISTY

menu

JĘZYK POLSKI

introduction

16 CZERWCA 2020R.WTOREKGODZ. 9:00

MATEMATYKA

introduction

17 CZERWCA 2020R.ŚRODAGODZ. 9:00

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

introduction

18 CZERWCA 2020R.CZWARTEKGODZ. 9:00

DO 31 LIPCA 2020R.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasistyPrzekazanie szkołom wyników i zaświadczeńWydanie zaświadczeń oraz informacji zdający

3

CZAS TRWANIA EGZAMINÓWÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

menu

- Arkusz standartowy120 minut- Przedłużenie czasudo 180 minut

Czas trwania egzaminów

Język polski

- Arkusz standartowy100 minut- Przedłużenie czasudo 150 minut

Matematyka

- Arkusz standartowy90 minut- Przedłużenie czasudo 135 minut

Język angielski

4

FILMIKI - informacje szczegółowe i wskazówki

menu

Jęzki polski

Matematyka

Język angielski

5

PROCEDURA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

menu

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia

zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły

uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym

uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu

6

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

menu

- Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność

- do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu

- w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej

- członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.Nie mogą również w żaden sposób komentowa ć zadań egzaminacyjnych

- w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń: rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzeniana sali egzaminacyjnej, wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKEo materiałachi przyborach pomocniczychzakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom; po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:- udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,- korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,- korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,• skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

w terminie głównym – koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym; w terminie dodatkowym – uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu.

Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

7

Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych: Egzamin ósmoklasisty

menu

Podstawowe wytyczne:

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu sięZdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego :

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie -wychodzi do toalety- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej

Środki bezpieczeństwa osobistego :

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniuPoinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkołyZdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

8

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

menu

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

9

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU

menu

3

2

1

4

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

POWODZENIA NA EGZAMINACH