Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TEXAS ECOREGIONS

Presentation

TAKING A DEEPER DIVE

Presentation

QUOTE OF THE WEEK ACTIVITY - 10 WEEKS

Presentation

HISTORY OF THE EARTH

Presentation

WWII JUNE NEWSPAPER

Presentation

THE EUKARYOTIC CELL WITH REVIEW

Presentation

SPANISH: PARTES DE LA CASA WITH REVIEW

Presentation

Transcript

thanks!,Contact,Anna Zalewskaazalewska@wodnsieradz.edu.pl,,• She is a good student. She is ( interest / in / learn ) _______________________ new things.,,Znajomość środków językowych 1,,Wymagania ogólne, wymagania szczegółowe,I. Znajomość środków językowych.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].,polecenie,Uzupełnij zdania. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.,,• She is a good student. She is interested in learning new things.,,• Bob, (be / you / old ) _______________________ than your sister?,,• Bob, are you older than your sister?,,• What ( she / look ) _______________________ fornow? Has she lost her phone again?,,• What is she looking for now? Has she lost her phone again?,,• Oops, I have to go back home. I’ve taken a pair of my ( father / shoe ) _______________________ by mistake. He will be angry.,,• Oops, I have to go back home. I’ve taken a pair of my father’s shoes by mistake. He will be angry.,,• Martha smiled at me when I saw her at the bus stop yesterday.,,• Martha smiled at me when (I/see/she) ______________________________________ at the bus stop yesterday.,,• Patty, which fruit (you/like) ________________________________ better: strawberries or watermelons?,,• Patty, which fruit do you like better: strawberries or watermelons?,,• I hope my mother (prepare) _______________________________ a cake for my birthday party next Friday.,,• I hope my mother will prepare a cake for my birthday party next Friday.,,• She (have/never/ride) _____________________________ a horse.,,• She has never ridden a horse.,,• Mike was waiting for his sister when (I/meet/he) __________________________ at the train station last weekend.,,• Mike was waiting for his sister when I met him at the train station last weekend.,,• Susie, which sport (John/prefer)_______________________________: volleyball or football?,,• Susie, which sport does John prefer: volleyball or football?,,• I hope there (be)______________________________ a lot of people at my birthday party next Saturday.,,• I hope there will be a lot of people at my birthday party next Saturday.,,• It (have/never/snow) ________________________________ in my city.,,• It has never snowed in my city.,,• I hope they’ll lose this game. We (be/much/good) __________________________________ than them.,,• I hope they’ll lose this game. We are much better than them.,,• Wow, Susie, you’re good! When (you/start) ______________________________________ playing tennis?,,• Wow, Susie, you’re good! When did you start playing tennis?,,• Remember that plastic and paper should (recycle) _______________________________________ by everybody in this flat.,,• Remember that plastic and paper should be recycled by everybody in this flat.,,• Can you turn the volume down? I can’t (stand/listen) _____________________________ that horrible music.,,• Can you turn the volume down? I can’t stand listening tothat horrible music.,,• I (never / be) _______________________________________ to Spain before.,,• I have never been to Spain before.,,• We (take / photo) _________________________________ outside our school last week.,,• We took a photo outside our school last week.,,• Your sister likes biology very much. (she / want) ____________________ to be a doctor?,,• Your sister likes biology very much. Does she want to be a doctor?,,• In last year’s competition I (be / fast) ________________________ than my best friend.,,• In last year’s competition I was faster than my best friend.,,• (you / see) ________________________ your best friend last week?,,• Did you see your best friend last week?,,• There were a (lot person) ________________________ at the party on Friday.,,• There were a lot of people at the party on Friday.,,• We would (like go) ________________________ to the cinema next Saturday.,,• We would like to go to the cinema next Saturday.