Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

thanks!. Contact. Anna Zalewskaazalewska@wodnsieradz.edu.pl. . • She is a good student. She is ( interest / in / learn ) _______________________ new things.. . Znajomość środków językowych 1. . Wymagania ogólne, wymagania szczegółowe. I. Znajomość środków językowych.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].. polecenie. Uzupełnij zdania. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.. . • She is a good student. She is interested in learning new things.. . • Bob, (be / you / old ) _______________________ than your sister?. . • Bob, are you older than your sister?. . • What ( she / look ) _______________________ fornow? Has she lost her phone again?. . • What is she looking for now? Has she lost her phone again?. . • Oops, I have to go back home. I’ve taken a pair of my ( father / shoe ) _______________________ by mistake. He will be angry.. . • Oops, I have to go back home. I’ve taken a pair of my father’s shoes by mistake. He will be angry.. . • Martha smiled at me when I saw her at the bus stop yesterday.. . • Martha smiled at me when (I/see/she) ______________________________________ at the bus stop yesterday.. . • Patty, which fruit (you/like) ________________________________ better: strawberries or watermelons?. . • Patty, which fruit do you like better: strawberries or watermelons?. . • I hope my mother (prepare) _______________________________ a cake for my birthday party next Friday.. . • I hope my mother will prepare a cake for my birthday party next Friday.. . • She (have/never/ride) _____________________________ a horse.. . • She has never ridden a horse.. . • Mike was waiting for his sister when (I/meet/he) __________________________ at the train station last weekend.. . • Mike was waiting for his sister when I met him at the train station last weekend.. . • Susie, which sport (John/prefer)_______________________________: volleyball or football?. . • Susie, which sport does John prefer: volleyball or football?. . • I hope there (be)______________________________ a lot of people at my birthday party next Saturday.. . • I hope there will be a lot of people at my birthday party next Saturday.. . • It (have/never/snow) ________________________________ in my city.. . • It has never snowed in my city.. . • I hope they’ll lose this game. We (be/much/good) __________________________________ than them.. . • I hope they’ll lose this game. We are much better than them.. . • Wow, Susie, you’re good! When (you/start) ______________________________________ playing tennis?. . • Wow, Susie, you’re good! When did you start playing tennis?. . • Remember that plastic and paper should (recycle) _______________________________________ by everybody in this flat.. . • Remember that plastic and paper should be recycled by everybody in this flat.. . • Can you turn the volume down? I can’t (stand/listen) _____________________________ that horrible music.. . • Can you turn the volume down? I can’t stand listening tothat horrible music.. . • I (never / be) _______________________________________ to Spain before.. . • I have never been to Spain before.. . • We (take / photo) _________________________________ outside our school last week.. . • We took a photo outside our school last week.. . • Your sister likes biology very much. (she / want) ____________________ to be a doctor?. . • Your sister likes biology very much. Does she want to be a doctor?. . • In last year’s competition I (be / fast) ________________________ than my best friend.. . • In last year’s competition I was faster than my best friend.. . • (you / see) ________________________ your best friend last week?. . • Did you see your best friend last week?. . • There were a (lot person) ________________________ at the party on Friday.. . • There were a lot of people at the party on Friday.. . • We would (like go) ________________________ to the cinema next Saturday.. . • We would like to go to the cinema next Saturday.