Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

Transcript

Què és IAEE?,En realitat, quan en l'educació es promou l'espèrit emprenedor, no estem parlant de convertir els joves en empresaris sinó de fer-los hàbils, amb destreses, per tal de que siguen capaços de tenir projectes (de vida) i tirar-los endavant.S'ensenya a emprendre emprenent. És a dir, donant-los la possibilitat de que pensen els seus projectes i els duguen a terme.,IAEE - Optativa d'ESO,Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial,,Ús de les noves tecnologies,Creativitat,Treball en equip,Què necessitarem?,3ª avaluació: Pla econòmic i financer,2ª avaluació: Projecte d'empresa,1ª Avaluació: Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació,Continguts:,Continguts:,1ª avaluació: Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació.,- La iniciativa emprenedora.- Qualitats i destreses de l'emprenedor.- Itineraris formatius i carreres professionals.- Drets i deures dels treballadors.- El dret del treball, el contracte de treball, sindicats, elaboració d'un currículum vitae...- Riscos laborals...,Continguts:,2ª avaluació: Projecte d'empresa,- Projecte d'empresa: creativitat i innovació.- Entorn i la funció social de l'empresa.- Tipus d'empreses.- Tràmits per a la posada en marxa d'una empresa.- Ajudes i suport a la creació d'empreses.- El màrqueting,- La comptabilitat...,- Pla d'inversions- Tipus d'inversions.,Continguts:,3ª avaluació: Pla econòmic i financer,- Fonts de finançament de les empreses.,- Impostos que afecten a les empreses.,- Elaboració d'un escape room.- Organització d'una festa.- Recerca per al nostre viatge.- Reinventar, crear i transformar el nostre centre.,- Visites a empreses per conèixer el procediment que es duu a terme a l’hora de fabricar i comercialitzar els seus productes.- Jugar aescape rooms per analitzar les característiques i poder aplicar-les al nostre projecte.,Projectes:,Activitats extraescolars,,Gràcies per l'atenció!,Per a més informació: aidapamal@gmail.com