Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Min-den jó vá-lasz u-tán egy új da-ra-bot kapsz, így egy-re töb-bet látsz a meg-fej-tés-ből. Va-jon mi le-het a ké-pen?

Se-gíts Ma-ri-ká-nak ki-rak-ni a ké-pet!

Oldd meg a kö-vet-ke-ző mű-ve-le-te-ket, majd vá-laszd ki a he-lyes e-red-ményt !

35+46=

81

80

Sajnos nem!Olvasd el újra!

55-46=

19

Sajnos nem! Olvasd újra!

9

38+29=

67

77

Sajnos nem!Olvasd el újra!

93-18=

75

76

Sajnos nem!Olvasd el újra!

28+46=

73

Sajnos nem!Olvasd el újra!

74

Remek !

A kö-vet-ke-zők-ben oldd meg a fe-la-da-to-kat!

Tap-si-fü-les 12 sár-ga-ré-pát, Nagy-fü-lű pe-dig 19-et ta-lált. Hány sár-ga-ré-pá-juk van ösz-sze-sen?

31

32

Sajnos nem!Olvasd el újra!

Zü-mi 20 vi-rá-got lá-to-ga-tott meg, Zü-zi pe-dig 3-mal ke-ve-seb-bet. Hány vi-rá-got lá-to-ga-tott meg Zü-zi?

17

18

Sajnos nem! Olvasd újra!

Bre-ki bé-ka reg-gel 26 szú-nyo-got fo-gott meg, es-te pe-dig 24-et. Hány szú-nyo-got fo-gott meg Bre-ki?

51

Sajnos nem! Olvasd újra!

50

A foly-ta-tás-ban ha-son-lítsd ösz-sze az e-red-mé-nye-ket !

Nagyszerű!

<

Sajnos nem! Olvasd újra!

>

13+27 ? 45- 6

=

>

Sajnos nem! Olvasd újra!

28+49 ? 45+32

=

>

Sajnos nem! Olvasd újra!

56-44 ? 89-77

>

Sajnos nem! Olvasd újra!

<

45+45 ? 39+52

Csak így to-vább!Ol-vasd el a fe-la-da-to-kat és vá-la-szolj a kér-désekre!

Ki eszik körtét?

Ki-lenc al-ma van a tá-lon. A tál az asz-ta-lon van. Nó-ra szé-ken ül. Ő kör-tét e-szik. Mel-let-te áll Sára. Be-szél-get-nek.

Nóra

Sára

Sajnos nem! Olvasd újra!

Mit csi-nál Sára és Nóra?

ül-nek

Sajnos nem! Olvasd újra!

be-szél-get-nek

Tíz al-ma és húsz kör-te van a tá-lon. A tál az asz-ta-lon van. Nó-ra szé-ken ül. Ő kör-tét e-szik. Mel-let-te áll Sára. Be-szél-get-nek.

Ügyes vagy!

Jutalmul kattints a csillagra!

Si-ke-rültki-rak-nod a ké-pet!