Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Dzisiejszy temat:

Witam na kolejnej katechezie

Szukam szczęściaczy przyjemności?

Etyka seksualna

1. Przygotuj zeszyt i podręcznik.2. Zapisz w zeszycie podany temat.3. Pamiętaj, że na poszczególnych stronach mogą znajdować się elementy interaktywne, dlatego bądź uważny/a

Poproś Duch Świętego o potrzebne dary oraz Jego światło, by czas dzisiejszego spotkania był dobrze wykorzystany...

Pomódl się dziś słowami Listu do Koryntian, którego treść znajdziesz tutaj :)

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,a miłości bym nie miał,stałbym się jak miedź brzęczącaalbo cymbał brzmiący.2Gdybym też miał dar prorokowaniai znał wszystkie tajemnice,i posiadał wszelką wiedzę,i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.a miłości bym nie miał,byłbym niczym.3I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,a ciało wystawił na spalenie,lecz miłości bym nie miał,nic bym nie zyskał.4Miłość cierpliwa jest,łaskawa jest.Miłość nie zazdrości,nie szuka poklasku,nie unosi się pychą;5nie dopuszcza się bezwstydu,nie szuka swego,nie unosi się gniewem,nie pamięta złego;6nie cieszy się z niesprawiedliwości,lecz współweseli się z prawdą.7Wszystko znosi,wszystkiemu wierzy,we wszystkim pokłada nadzieję,wszystko przetrzyma.8Miłość nigdy nie ustaje,[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,albo jak dar języków, który zniknie,lub jak wiedza, której zabraknie.9Po części bowiem tylko poznajemy,po części prorokujemy.10Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,zniknie to, co jest tylko częściowe.11Gdy byłem dzieckiem,mówiłem jak dziecko,czułem jak dziecko,myślałem jak dziecko.Kiedy zaś stałem się mężem,wyzbyłem się tego, co dziecięce.12Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:Teraz poznaję po części,wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.13Takwięc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:z nich zaś największa jest miłość. 1 Kor 13, 1-13

Jak nie utracić piękna i być darem dla ukochanej osoby?

Kliknij w zdjęcia

Jeżeli nawiązujemy z kimś bliską relację,bardzo osobistą, intymną, to dajemy mu odrobinę siebie. To jakby oderwaćpłatek i wręczyć go drugiej osobie.

Jeżeli spotkam kolejną osobę i nawiążęz nią osobistą relację, to znów odrywam płatek. I tak dalej, i tak dalej. W końcuspotykam kogoś,z kim chcę spędzić całe życie. Tej osobie chcę oddać sięcałkowicie, ale niestety, już nie ma tego, co we mnie najpiękniejsze – płatków.Został tylko suchy badyl...

Każdy z nas jest jak piękny kwiat.

Bardzo ważne jest, by bronić swojej intymności. Nie szastać nią na prawoi lewo, bo ktoś jej chce i pożąda. Warto całe swoje piękno zachować dla tejjednej jedynej osoby, z którą będziemy chcieli spędzić resztę swojego życia.Może jeszcze nam nieznanej, ale już gdzieś czekającej.Sfera związana z miłością i seksualnością jest w człowieku bardzo delikatna.Mylenie miłości, która daje prawdziwe szczęście, z pożądliwością, która dąży dochwilowej przyjemności przez zaspokojenie popędu, prowadzi do dramatów,gdyż popęd seksualny – tak jak każdy popęd – jest ślepy. Miłość jest jedyną siłą,dzięki której człowiek może stać się panem swoich popędów i swojego ciała.(opr. na podst.: ks. M. Dziewiecki, Zranienia w relacjach międzyludzkich, [online], dostęp:25.06.2013, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/md_zranieniarel.html>)

Dlaczego człowiek to nie to samo co ciało?

Dlaczego szczęście to nie to samo co przyjemność?

Dlaczego miłość to nie to samo co pożądanie?

Człowiek to nie to samo co ciało, dlatego nie można mówić, że prawdziwe szczęście daje przyjemność cielesna.

Spojrzenie na człowieka

integralne lub wybiórcze?

Szczęście daje miłość, a nie zaspokojenie pożądania.

Pismo Święte o relacjach damsko-męskich...

Które przykazania mówią o wzajemnej relacji kobiety i mężczyzny?

Do przykazań VI i IX odniósł się Jezus w Kazaniu na górze.

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa”. (Mt 5,27-32)

Jezus jest bardzo radykalny. Proponuje całkowitą kontrolę swoich zmysłówi odcięcie się od pożądliwości. Flirt, o którym Pan Jezus mówi w słowach: każdy,kto patrzy na kobietę po to, by jej pożądać, już się dopuścił z nią cudzołóstwa.Niby nie doszło do niczego, prawda? Ale intencje tego mężczyzny czy też tejkobiety są takie, żeby pożądać, żeby wzbudzić w sobie pewien rodzaj emocji,której się szuka.(opr. na podst.: o. W. Jędrzejewski OP, [online], dostęp: 25.06.2013,<http://mateusz.pl/czytania/wj/160.asp>)

– Co według Jezusa jest już cudzołóstwem?– Jaką metodę odcięcia się od grzechu proponuje Jezus?

Miłość prawdziwa i pożądanie...

Posłuchaj piosenki:

Watch

Accept

Posłuchaj nagrania:

Narysuj w zeszycie tabelę i uzupełnij ją zdaniami znajdującymi się pod tabelką.Cechy prawdziwej miłościCechy pożądania---......---......dojrzewa powoli wraz z upływem czasu; jest trwała, nie kończy się, jest zawsze; dąży do natychmiastowego zaspokojenia; jest chwilowe, krótkotrwałe, prowadzi do rozstania po zaspokojeniu seksualnym; jest niecierpliwe, nie umie czekać, prowadzi do obrażania się, dąsów, pretensji; jest cierpliwa; jest bezwzględne i wulgarne, niszczy wstydliwość i czystość; wzmaga niepokój ciała, domaga się jedynie doznań seksualnych; jest skromna i wstydliwa; zmierza do panowania nad uczuciami i niepokojem ciała; dąży do budowania więzi duchowej; rodzi wewnętrzny pokój, prowadzi do harmonii; chce traktować drugiego człowieka jak rekwizyt do zaspokajania popędu; rodzi napięcia, wprowadza niepokój, burzy harmonię; powoduje zazdrość; prowadzi do zamętu, chaosu; sięga po cudze, szantażuje: „jeżeli kochasz, to udowodnij”; nie jest hałaśliwa; nie zazdrości; obdarowuje; uszczęśliwia, daje poczucie bezpieczeństwa; okalecza, zadaje rany; stawia warunki, żądania; nastawiona jest na dobro drugiego człowieka,; jednoczy; burzy, rozbija więź między osobami; zniewala, upokarza ludzkie ciało; szanuje wolność drugiej osoby, jej poglądy, osobowość, ciało.

– Jakiej miłości szukać, by żyć szczęśliwie, panując nad swoimi popędami?– Co musimy odrzucić, by żyć szczęśliwie, panując nad swoimi popędami?

Sprawdź, czy zrobiłeś/aś poprawnie zadanieCechy prawdziwej miłości Cechy pożądania– dojrzewa powoli wraz z upływemczasu– jest trwała, nie kończy się, jestzawsze– jest cierpliwa– jest skromna i wstydliwa– zmierza do panowania nad uczuciami i niepokojem ciała– dąży do budowania więziduchowej– rodzi wewnętrzny pokój, prowadzido harmonii– nie zazdrości– nie jest hałaśliwa– obdarowuje– uszczęśliwia, daje poczucie bezpieczeństwa– nastawiona jest na dobro drugiegoczłowieka– jednoczy– szanuje wolność drugiej osoby, jej poglądy, osobowość, ciało– dąży do natychmiastowego zaspokojenia– jest chwilowe, krótkotrwałe, prowadzi dorozstania po zaspokojeniu seksualnym– jest niecierpliwe, nie umie czekać, prowadzido obrażania się, dąsów, pretensji– jest bezwzględne i wulgarne, niszczy wstydliwośći czystość– wzmaga niepokój ciała, domaga się jedyniedoznań seksualnych– chce traktować drugiego człowieka jak rekwizytdo zaspokajania popędu– rodzi napięcia, wprowadza niepokój, burzyharmonię– powoduje zazdrość– prowadzi do zamętu, chaosu– sięga po cudze, szantażuje: „jeżeli kochasz,to udowodnij”– okalecza, zadaje rany– stawia warunki, żądania– burzy, rozbija więź między osobami– zniewala, upokarza ludzkie ciało

Spokojnie o tych sprawach...

Przeczytaj tekst ks. Piotra Pawlukiewicza znajdujący sięw podręczniku na stronie 174

Znajdziesz go równieżklikając tutaj:

Odpowiedz na kilka pytań:

– Co was zaintrygowało w tym tekście?– Co jest konieczne, by życie seksualne łączyło się z pięknem i szczęściem?– Co to jest prawdziwa męskość?– Co to jest prawdziwa kobiecość?– Dlaczego pragniemy miłości pięknej i czystej?

„Żeby człowiek umiał panować nad sferą seksu, musi umieć panować nadswoim ciałem nie tylko w dziedzinie płciowości. Aby dać sobie radę z „tymisprawami”, trzeba dawać sobie radę z higieną ciała, z opanowaniem języka,ze sprzątaniem swojego pokoju i sumiennością w pracy. Jest po prostu niemożliwe,aby brudas, leń i gaduła mógł poradzić sobie ze swoją erotyką. Czywyobrażasz sobie, że można być dobrym piłkarzem, a przy tym wolno biegać,nie mieć refleksu, nie być zwinnym? Tak samo nie będzie mógł prowadzićpięknego życia seksualnego ktoś, kto jest leniem, brudasem, egoistą i hedonistą.Brak harmonii w jednej dziedzinie ludzkiego życia natychmiast odbijasię na innej. A właśnie tego wspomnianego ładu, czyli całej kultury osobistej,można nauczyć się w rodzinie. Szkoła, owszem, może tu pomóc (albo i nie…),ale tylko pomóc.(…) Wychowanie seksualne w rodzinie w szerokim rozumieniu dokonujesię nie tylko wtedy, kiedy mama lub tata biorą syna czy córkę na tak zwaną poważnąrozmowę. Ma ono miejsce wtedy, gdy rodzice pracują z dziećmi, jeżdżąna rowerach, chodzą do muzeum i do teatru. Dokonuje się ono także wtedy,gdy rodzice pokazują dzieciom, jak mężczyzna powinien traktować kobietę,a kobieta mężczyznę.Biedni są ci chłopcy, których ojciec nie nauczył prawdziwej męskości, niepokazał, co to znaczy męstwo, odwaga i bycie prawdziwym dżentelmenem. Wieluz nich będzie trwać w złudnym przekonaniu, że prawdziwa męskość sprowadzasię do seksualnej sprawności. Potem to oni właśnie przy piwie licytują się, któryile panienek zaliczył.Biedne są i te dziewczęta, którym matka nie pokazała, na czym polegaprawdziwa kobiecość. Potem mierzą ją one wymiarami biustu, talii i bioder,wysokością obcasów, intensywnością makijażu i ilością propozycji spotkań.A przecież, jak tłumaczyła mi pewna starsza pani, to nie sztuka być prawdziwąkobietą w nocy. O wiele trudniej jest być nią w dzień."(ks. P. Pawlukiewicz, Porozmawiajmy spokojnie o… tych sprawach, Warszawa 1998)

Zapamiętaj!

i zapisz w zeszycie:

Seksualność mężczyzny i kobiety jest wspaniałym darem, w przeżywaniu którego najważniejsza jest miłość, a nie przyjemność seksualna. Chrystus pragnie, abym panował nad swym popędem płciowym, bo tylko wtedy będę mógł w pełni kochać i być szczęśliwym. Zniewolony przez przyjemność seksualną, będę niezdolny do miłości.

Watch

Dziękuję :)

i do zobaczenia!