Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Projektin tavoitteena oli tuoda lukion kursseihin esimerkkejä, kuinka hiilinielujen toimintaa voitaisiin konkreettisestidemonstroidaja tuoda lukiokursseihin.Kannuksen lukio

Kokkolan suomalaisella lukiolla on erityinen koulutustehtävä luonnontieteisiin ja teknologiaan ja Kokkolassa on luonnontieteisiin pohjaavan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan merkittävä keskittymä. Tältä pohjalta haluttiinetsiä tapoja jaedistää yhteistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välilläsekäsuunnitella LUMA 2020 toteutuksia useamman(8 opettajaa)lukiossa opettavan opettajan toimesta niin, että se toisi lisää lukiossa toteutettaviin kursseihin.Tammi- helmikuussa2020 suunniteltiintoteutusohjelma yhteistyölle. Siitä ehdittiin suunnitella tarkemmin ja toteuttaa kevään aikana:Tähtitieteen kurssi, suunniteltiin ja toteutettiin etäluentona ja tallenteena opiskelijoiden kysymysten pohjalta.3D työpajalukiolaisille. Toteutettiin 5.3IoTsovelluksen tekeminen Arduinolla 5.3Tampereen klassisen lukion vierailu toukokuussa. Erityisesti kemiaja tutustuminen alueen kemianteolliisuuteen. Siirtyi.Peliohjelmointiaalkeis-ja jatkokurssilukiokurssille, suunniteltu, mutta siirtyi syyslukukaudelle.Kokkolan suomalainen lukio

FYKE-ilmiöiden äärellä päiväkodeissaKasvatus- ja ohjausalan opiskelijat toteuttivat paikallisessa päiväkodissa 1-6-vuotiaille suunnatun, useita viikkoja kestäneen Avaruus-projektin. Tiedepisteissä harjoiteltiin matematiikan, fysiikan ja kemian tehtäviä taito- ja taideaineisiin integroiden. Tarinallisten aktiviteettien avulla tuettiin paitsi lasten havaintojen tekemisen ja tutkimisen taitoja, myös liikunnallista ja luovaa ilmaisua. Opiskelijat pääsivät toteuttamaan varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa käytännössä ammattitaitovaatimukset ja opintojen opetussuunnitelman mukaiset työelämätavoitteet huomioiden. Toiminta kytkettiin myös arviointiin.Linkki projektivideoonSuomen Diakoniaopisto

Digiluonto.fi - kohdetiedon ja ulkona oppimisen kokemusalustaDigiluonto-kokemusalusta tullaan pilotoimaan Satakunnassa, kahdessa luonto- ja kulttuurimatkakohteessa (Kuuskajaskarinlinnakesaari Raumalla, Selkämeren kansallispuistokohde) ja Jämi Pohjois-Satakunnssa,GeoparkLauhavuori-Hämeenkangas -kohde). Tavoitteena luontoreittien, -polkujen ja -kohteiden sisällöllisen laajentamisen mahdollistaminen digiluonto-alustalla, jolla parannetaan kohteiden mobiili-saavutettavuutta, kokemuksellisuutta ja palvelusisältöjä. Alusta on mahdollinen työväline myös jatkossa ja laajemmin hyödyntää ja suunnitella oppimissisältöjä ulkotiloihin.Oppimissisällöt voivat olla määriteltäviin reitteihin ja paikkoihin kytkettyjä tarinallisia, visuaalisia, auditiivisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia, joiden toteuttamisessa voi hyödyntää kuvia, tekstiä, ääntä, videoita ja laajennetun todellisuuden 3D-sisältöjä (AugmentedReality).Digiluonto-hanke (Ely, MAKE) päättyy 2021 keväällä jolloin alusta on skaalattavissa maantieteellisesti esim. uusien kehittämishankkeiden kautta. Teknisen testauksen lisäksi arviointia kehittämisen tueksi on suoritettu, ja tullaan jatkamaan, osallistavien työpajojen muodossa. Hankkeen keskeisiä sidosryhmiä ovat (luonto)matkakohteiden ylläpitäjät ja kehittäjät, sekä matkailualojen yrittäjät. Myös 'aktiiviset perheet', 'yksinmatkaajat' ja ulkona oppimisen / seikkailun /eräilynkokemisesta kiinnostuneet uudet kohderyhmät ovat alustan varteenotettavia käyttäjäryhmiä.,Projektin nettisivutTurun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Opiskelijat lukion kemiankursseilta ovat ryhminä opettajan kanssa lähteneet paikallisiin (LUMA2020-)päiväkoteihin ohjaamaan lapsille kokeellisia luonnontieteen töitä. Schildtin lukio

Yhteistyökuvio, jossa pidettiinvuorotellen työpajoja OKL-opiskelijat, lukiolaisetja alakoulu. Robottipajat ja vierailut labraanoli ainakin suunnitteilla.Rauman lyseon lukio

Opetuskäytänne:Geeniteknologian työt-kurssi.Kurssin tavoitteenaontutustuttaa opiskelijat geenitekniikankokeellisiinmenetelmiin, opetella laboratoriotyöskentelyäja samalla syventää valtakunnallisen soveltavan lukiokurssin(BI5) asiasisältöjä.Keskeisinä sisältöinämm.bakteerien kasvatus ja tunnistaminen, PCRsekä plasmidien DNA-käyttö kloonauksessa.Laboratoriotyöskentely oli tarkoitus suorittaa Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen tiedeluokassa.Kurssin suunnitelmaLahden lyseon lukio

Luentosarja lukiolaisille yliopistollaEspoon yhteislyseon lukio

Luentosarja lukiolaisille yliopistollaHelsingin kielilukio

Tutki ja mittaa -kurssi.Kurssi on suunnattu BI/GE/FY/KE-aineita lukeville abeille. Kurssin tarkoitus on toteuttaa oppiainerajat ylittäviä luonnontieteellisiä tutkimuksia ja mittauksia, joista olisi hyötyä yo-kirjoituksiin kertaamisessa, kokeissa sekä luonnontieteiden opiskelua harkitseville innostukseksi. Kurssiin sisältyy vierailu Lammin biologiselle tutkimusasemalle sekä mittaamista ja tutkimista muissa vierailukohteissa. Kurssilla yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä ja tarkastellaan opittavia asioita isompina kokonaisuuksina.Töölön yhteiskoulu

Fysiikan mittausvideoiden hyödyntäminen opetuksessaEri fysiikan osa-alueisiin liittyvät mittausvideot havainnollistavat mittaamisen merkitystä fysiikan opiskelussa. Oppilas ei ole pelkästään passiivinen katsoja, vaan toimii videota katsoessaan aktiivisena mittauksen tekijänä. Tulosten käsittelyssä voidaan helposti hyödyntää erilaisia taulukkolaskentaohjelmia tai graafista piirtämistä. Tehtävät ja ratkaisut ovat suomeksi ja englanniksi.Videoita voidaan käyttää etäopetuksen tukena tai oppitunnilla esimerkiksi seuraavalla tavalla:1. Opettaja esittelee mittausvideon avulla demonstraation pääpiirteet ja tarvittavat mittavälineet.2. Oppilaat rakentavat koejärjestelyn ja suorittavat mittauksen ryhmätyönä.3. Kootaan mittaustulokset ja johtopäätökset sekä käydään keskustelu mittauksista.4. Videon avulla voidaan palata mittaukseen sekä arvioida mittaustuloksia.5. Poissaollut oppilas voi suorittaa mittauksen etänä videoltaVisimin nettisivut

9-luokkalaisille suunnattu kesäkurssi, jonka opinnot voisihyväksilukeaammattikoulun opinnot aloittaessa.Winnova ammattikoulu

Tiede kohtaa taiteen -kurssiKokeilevalla työpajakurssilla tiede, teknologia, matematiikka ja taide käyvät vuoropuhelua. Kurssilla yhdistetään monipuolisesti tieteen ja taiteen luovia menetelmiä. Sisältöjä kurssilla ovat mm. biotaide, lisätty ja virtuaalinen todellisuus sekä matematiikka ja teknologia taiteessa. Visuaalisen tuottamisen ja taiteen tekemisen välineinä käytetään mm. 3D-tulostinta, digitaalista piirtopöytää sekä erilaisia kameroita. Kurssi sisältää vierailevan taitelijan työpajan tai luennon sekä vierailun teemoja sivuavaan taide- tai tiedenäyttelyyn. Kurssin lopuksirakennetaan interaktiivinen näyttely koulun tiloihin.Kurssi pidettiin ensimmäisen kerran Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa kevättalvella 2020. Kokeilevalla työpajakurssilla opiskelijat tutustuivat erilaisiin tapoihin yhdistää monipuolisesti tieteen ja taiteen luovia menetelmiä.Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Projektissa yläastelaiset ja lukiolaiset suunnittelivat ja toteuttivat oman tiedeprojektin, joka esiteltiin lopuksi yhteisillä tiedemessuilla. Projekteissa opiskelijat harjoittelevat luonnontieteellisen tutkimuksen tekemistä ja sen eri vaiheita.Opiskelijatpääsivät suunnittelemaan tutkimusta, perehtymään teoriaansekätoteuttamaan oman kokeellisen tutkimuksen.Lopuksi heanalysoivat tuloksia ja esittävät ja raportoivat tulokset diagrammien ja taulukoiden muodossa. Lauttasaaren yhteiskoulu

Projektets syfte och målSkapa en ”bank” med öppna laborationer och uppgifter i kemi, fysik och matematik som under arbetsskedet våren 2020 kan användas och testas av lärarna / skolorna som är med i projektet, men i förlängningen av alla lärare inom dessa ämnen. Pga. Corona-läget kunde ju inte projektet genomföras som det var tänkt, till alla delar.GYMNASIER Topelius gymnasium, NykarlebyVasa övningsskola, VasaNärpes gymnasium, NärpesBrändö gymnasium, HelsingforsBorgå gymnasium, BorgåEkenäs gymnasium, EkenäsKatedralskolan i Åbo, ÅboKaris-Billnäs gymnasium (meddelade dock i ett sent skede att tid för projektet inte fanns, men därifrån har ett bidrag kommit), KarisHÖGSTADIERÖvningsskolan årskurs 7-9, VasaZachariasskolan, NykarlebyLinkki projektin materiaaleihin

Opitaan yhdessä Opitaan yhdessä -projekti syntyi tarpeesta saada hoitoalan opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia sekä valmiuksia lasten kanssa työskentelyyn. Projektin tavoitteena oli luoda aitoja vuorovaikutustilanteita ja tätä kautta lisätä hoitoalan opiskelijan ymmärrystä lapsen tavasta ajatella, toimia tai käsitellä esimerkiksi hoitotilanteisiin liittyviä pelkoja.Tavoitteena oli havainnollistaa opiskelijalle, millainen merkitys vuorovaikutustaidoilla on lapsen hyvän hoidon ja potilasohjauksen onnistumisessa. Lasten hoitotyössä tarvitaan laaja tieto ja ymmärrys eri kehitysvaiheessa olevien lasten fyysisistä ominaisuuksista ja psyykkisistä sekä sosiaalisista valmiuksista.Opitaan yhdessä -projektin yhteistyökumppaneina olivat Taipalsaaren kunnan esiopetusryhmät. Projektin suunnittelu ja yhteistoimintapäivän toteutus muotoiltiin esikoululaisten videolla esitettyjen kysymysten ympärille. Esikoululaisten kysymykset luokiteltiin teemoittain ja opiskelijaryhmät alkoivat työstää vastauksia ja havainnollistavia esimerkkejä lasten kysymyksiin.Toiminnan suunnittelemisessa opiskelijat selvittivät kohderyhmänsä ikään ja kehitystasoon liittyviä erityispiirteitä sekä perehtyvät leikin ja leikillisyyden merkitykseen lasten hoitotyön keinona. Opiskelijat valmistelivat teemojen mukaan erilaisia työpajoja esikoululaisille.Yhteisessä toimintapäivässä Saimaan ammattikorkeakoululla opiskelijat ja esikoululaiset tapasivat toisensa. Yhdessä opettelimme mm. ensiaputaitoja, ihmettelimme, miksi aamupala pitää syödä, miksi pyöräilykypärää pitää käyttää tai miten käy kanamunalle, kun sen tiputtaa lattialle ilman kypärää. Myös lasten mukana matkanneet nallet ja muut pehmokaverit pääsivät paareille ambulanssiin ja sairaanhoitajan vastaanotolle tutkittaviksi ja hoidettaviksi.Linkki projektin uutiseenLinkki projektin videoonLAB-ammattikorkeakoulu