Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Ympäristöteoilla ilmastoahdistusta vastaan ja mikroilmaston pitkäaikaistutkimusYmpäristöteoilla ilmastoahdistusta vastaan on koko oppimisympäristöön ja laajennettuna JyväskylänGradia-kampukseen vaikuttava projekti, jossa tuodaan esille omien ympäristötekojen vaikuttavuus ilmastonmuutoksessa ja omien valintojen merkityksen korostuminen. Projektissa keskeinen tavoite on tuoda näkyväksi oman toiminnan ja valintojen vaikutus, erilaisten mittausten avulla. Mikroilmaston pitkäaikaistutkimuskoostuu ilmastonmuutoksen paikallisestahavainnoinnistakonkreettisesti mittaamalla käyttäen eri muuttujia, kutenCO2-pitoisuus, ilmakehän hiukkaspäästöt, sademääräjalämpötila.Tavoitteena on tehdä mittauksesta jatkuva, sukupolvelta toiselle kestävä jatkumo.Projektin vaikuttavauusmittaus-ja tutkimustulosten analysointivaiheessa kohdistuu erityisesti LUMA-aineisiin ja niiden tiettyihin kursseihin (BI2, GE1, GE2, FY, KE,MAA).Toteutuksen piti olla huhti-toukokuussa 2020.Linkki projektin materiaaleihinJyväskylän lyseon lukio

Kestävä kehitys-projektityöskentelykurssilla BI2Biologian kurssilla BI2 opiskelijat tekivät projektitöitä kestävään kehitykseen liittyen. Opettaja oli ensin ideoinut luettelon mahdollisista projektien aiheista. Opiskelijat saivat valita, mikä aihe heitä kiinnosti eniten. Monen aiheen sisällä oli myös paljon tilaa luoda ja ideoida itse. Projektit oli tarkoitus toteuttaa ryhmätyöskentelynä. Oppilaita kannustettiin konsultoimaan koulun ulkopuolisia asiantuntijoita sekä koulun muiden aineiden opettajia. Lopuksi projektit esiteltiin toisille. Projektityön osuus kurssin BI2 arvioinnista oli 10 %. Projektitöissä oli hienoja esimerkkejä vastamainoksista ohjelmointiin. Linkki projektin materiaaleihinLinkki projektin videoonLyseonpuiston lukio

Matematiikan, fysiikan, kemian jakeke:nopetus osaksi sähköalan opintoja E-avenue oppimisympäristöönKäytänteen eteen tehtävät työt jakautuvat kolmeen osaan: tiedon hankinta, kurssikohtaiset tehtävät ja palaute.Oppilaat laskivat matematiikassa sähkötauluista mm. geometrian laskuja ja prosenttilaskuja.Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen kurssille tehtiin uusi opetusmateriaalimoodleen. Sähköalan osaajien tiedot alalta hyödynnettiin fysiikan ja kemian tehtäviä alalle sovellettaessa.Kestävän kehityksen edistäminen kurssin tekoa varten on tutustuttu E Avenue oppimisympäristön kierrätykseen ja jätehuoltoon. Oppilastyönä perehdytään kierrätykseen ja tehostetaan oppimisympäristön kierrätystä.Palautteen hyödyntäminen kurssien kehittämisessä aktiivisesti. Opiskelijoiden palaute on tärkeä, kun arvioidaan esimerkiksi opiskeluun käytettyä aikaa.Kaikki tehtävät ovat erikseen suunniteltuja ja sovellettuja SÄH-alan opiskelijoille ja poikkeukselliseen E-Avenue -ympäristöön.Ylä-Savon ammattiopisto

Lämpöilmiöt luokan ulkopuolellaKäytänne toteutettiin lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille kurssilla FY02. Osana kurssin arviointia opiskelijat jaettiin noin kolmen neljän hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä sai itse valita toteutettavakseen projektityön. Projektityön ehdoksi annettiin, että sen pitää sisältää jotenkin kokeellisuutta liittyen lämpöfysiikkaan. Aiheen sai täysin itse valita.Esimerkiksi mahdollisesta aiheesta annettiin muun muassaepäpuhtauksien vaikutus sulamispisteeseen. Tässä työssä kokeellisuus tarkoitti sitä, että opiskelija sekoitti veteen eri määriä suolaa, ja tutki, miten suolan määrä vaikuttaa veden jäätymiseen. Projektityön tavoitteena oli, että opiskelijat näkisivät ympärillään fysiikan ilmiöitä ja oppisivat tunnistamaan niitä. Toinen tavoite oli kannustaa opiskelijoita matalan kynnyksenkokeellisuuteen, joka ei välttämättä aina vaadi hienoja välineitä laboratoriossa.Sammon keskuslukio

Osana kahta kestävyyteen liittyvää lukiokurssia järjestettiin paneeli hävikkiruoasta. Tavoitteena oli hahmottaa kestävyyden haasteita ja mahdollisuuksia arjen ympäristössä. Koululla pidetyssä paneelissa puhuivat apulaispormestari,Palmiankehityspäällikkö,Luonnanvarakeskuksentutkija ja koulun rehtori. Paneelin vetämisen lisäksi opiskelijat järjestivät ympäristöystävällistä tarjoilua, hävikin vähentämisvinkkejä, tekivät tilastoja ja grafiikkaa koulun ruokahävikistä ja haastattelivat keittäjiä.Sibeliuslukio

Uudella ilmastonmuutos ja minä –lukiokurssilla käsiteltiin ilmastonmuutosta monipuolisesti eri näkökulmista. Kurssilla esimerkiksi nähtiin yhdeksän asiantuntijaluentoa (mm. Esko Valtaoja, Risto Isomäki), mitattiin aerosolipitoisuuksia koululla ja koulun ympäristössä, käsiteltiin Hyytiälän metsäaseman hiilikiertodataa ja keskusteltiin ilmastonmuutoksen kytköksistä kansainvälisiin poliittis-taloudellisiin rakenteisiin. Vierailu Hyytiälän metsäasemalle jouduttiin pandemiasta johtuen perumaan, mutta kurssi toteutui muuten suurin piirtein suunnitellusti osin etäopetuksena.Opiskelijoilla oli valinnanvaraa kurssin osien suhteen. Kurssi suoritettiin ai, bi, fi, fy, ke, ku, ge, ps, ue ja yh-opettajien yhteistyön.Linkki projektin nettisivuilleHelsingin luonnontiedelukio

Joustopäivä-käytänne(lukion 2. vuosikurssi)Toteutettiin alkavan jakson1.päivänä. TarkoituksenaolituottaaOPSiin linkittyvä,kestävään kehitykseen liittyvä, selkeäjavaikuttava esitys (powerpoint, tietoiskuvideo, sähköinen juliste).Opiskelijat työskentelivätTeams-alustalla omissa pienryhmissä. Päivän aikana alkavat kurssit aloitettiin normaalisti, jasamalla tehtiin joustopäivän aiheista ryhmätyötä osana tunteja. Teemana oliEnergian kestävä kulutus ja tuotanto(vesi,ilma,maa ja ruoan tuotanto, liikkuminen,asuminen). Tuotokset esiteltiinpäivänviimeisellä tunnilla muilleja ne olivatesilläkoulun ruokalassa viikon ajan. Tuotokset jäivätTeams-alustalleopettajien käytettäväksi.Linkki projektin materiaaleihinKaurialan lukio

The Town I Want to Live In.Erasmus+projektiProjektissa opiskelijat suunnittelivat kestävän kehityksen kaupunkia.Tehtiinmelumittauksia Lappeenrannan alueelta,laadittiin karttajatehtiin kyselykaupunkilaisille siitä, mitkä ovat heidän mielestään suurimmat ongelmat kaupungissa.Lisäksi etsittiintietoa kaupungin ilmanlaadusta sekä tutustuttiinLappeenrannan kaupunkisuunnitteluunjasuunniteltiin3D-ohjelmalla tulevaisuuden Lappeenrantaa.Linkki projektin materiaaleihinLinkki projektin videoonLappeenrannan lyseon lukio

Muovit-teemapäiväMuovit –teema toteutettiin yhden päivän aikana Ulvilan lukiossa useamman oppiaineen yhteistyönä. Mukana projektissa oli ryhmiä kaikista lukion ikäryhmistä. Päivän tavoitteena oli tutustua muoviin monelta kannalta. Esimerkiksi mikromuovien terveys- ja ympäristöongelmat ovat olleet otsikoissa viime aikoina ja opiskelijat ovat hyvin tietoisia niistä. Toisaalta tehokas muovin kierrätys ja hyvä suunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä muovin ympäristövaikutusten pienentämisessä tulevaisuudessa. Muun muassa näihin asioihin oppitunneilla paneuduttiin. Teema saattoi olla koko oppitunnin mittainen tai vain osa tuntia. Tavoitteena oli saada mahdollisimman monen oppiaineen kautta erilaisia näkökulmia aiheeseen. Linkki projektin materiaaleihinUlvilan lukio

Maantieteen kurssillakuultiinasiantuntijapuheenvuoroilmastonmuutoksen näkymisestä nyt ja tulevaisuudessa maakunnanalueella. Tämän ja erilaisten sään, ilmaston,kasvillisuuden ja muiden ympäristöön vaikuttavienparametrien trendien perusteella opiskelijat käyttivät kuvankäsittelyohjelmia hahmotellakseen, miltä tutut lähialueen paikat voisivat näyttäämuuttuneen ilmaston tulevaisuudessa.Muuramen lukio

Ekologinen kaupunkisuunnittelu Tampereen Hiedanrannan alueelleKestävän kehityksen edistäminen on yksi ammatillisen peruskoulutuksen yhteisten tutkinnon osien pakollisista osa-alueista ja sen toteuttaminen uudella tavalla oli tämänopetuskäytänteenlähtökohtana.Opetuskäytännön tavoitteena olitarjota kestävään kehitykseen jokin sellainen näkökulma, jonka kautta opiskelijat voisivat tarkastella sitä osana omaa asuinympäristöään ja omia ratkaisujaan sekä ennen kaikkea tarjota mahdollisuus itse suunnitella ja rakentaa jotakin sekä myös hyödyntää mahdollisia luovia ratkaisuja tuotoksen lopputuloksessa. Tutkinnon osan osa-alueen e-perusteet on huomioitu kurssin toteutuksen asiasisältöjen valinnassa ja tehtävien muodoissa.Tredu