Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

HEJ.....CZEKAMYNACIEBIE ...

KTO TO JEST

EGZAMINY

REKRUTACJA

PRAKTYKI

DYPLOM

PROJEKTY UE

CZEGO UCZYMY

DLA KOGO

CZEGO UCZYMY

CO PO SZKOLE

TECHNIK EKONOMISTAbierze udział w rozwiązywaniuproblemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu lub kontroli procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu.Może prowadzić prace związane z badaniem rynku,planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych.W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe.

Jeśli chcesz uczyć się w klasie TECHNIK EKONOMISTA to w systemie rekrutacyjnym na pierwszej preferencji wybierz:SZKOŁA: Technikum 02 (ZSEiU w Łodzi)KLASA: 1aTE technik ekonomistaW czasie rekrutacji otrzymasz punkty za oceny zprzedmiotów:język polskimatematykainformatykageografia

Uczniowie TECHNIKUM realizują programprzedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:prowadzenia dokumentacji kadrowej, biurowej i magazynowej,prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,sprzedaży produktów i usług,prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,wykonywanie typowych prac biurowych.obsługi specjalistycznych programów komputerowych niezbędnych do wykonywania twojej pracy,samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.przedmiotów ogólnokształcących (geografia i matematyka w zakresie rozszerzonym)Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

EKONOMISTA to zawód dla Ciebiejeśli:interesujesz się zmianami zachodzącymi w gospodarce rynkowej,jesteś spostrzegawczy i masz dobrą pamięć,jesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,nie boisz się nowych wyzwań ijesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.

Otrzymasz dyplom TECHNIKA EKONOMISTYjeśli spełnisz następujące warunki:zdasz egzaminyzawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarkifinansowej jednostek organizacyjnych. uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej..Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK EKONOMISTAoraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi.Wymiar praktyk zawodowych w klasie TECHNIK EKONOMISTA :4 tygodnie w klasieIII oraz 4 tygodnie w klasie IV.Uczniowie klas ekonomicznych odbywają praktyki w firmach i urzędach współpracujących ze szkołą.Są to między innymi:

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie.Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracyna stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowychna stanowiskach operacyjnych w bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczniowie z klas technik ekonomista korzystają z projektów realizowanych szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej.Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.Aktualnie realizowany jest projekt „Absolwent atrakcyjny dla pracodawcy” w którym ekonomiści realizują między innymi:Kurs kancelaryjno –archiwalny I i II stopnia,Kurs obsługi kas fiskalnych,Szkolenie - narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty.

W trakcie nauki w technikum musisz przystąpić do egzaminówzawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:W klasie III (w czerwcu) - kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,sporządzanie biznesplanu;W klasie V (w styczniu) - kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarkifinansowej jednostek organizacyjnych.prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,sporządzanie dokumentacji kadrowej,prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznychprowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.Uwaga!Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

Uczniowie technikum realizują programprzedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:prowadzenia dokumentacji kadrowej, biurowej i magazynowej,prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,sprzedaży produktów i usług,prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,wykonywanie typowych prac biurowych.obsługi specjalistycznych programów komputerowych niezbędnych do wykonywania twojej pracy,samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.przedmiotów ogólnokształcących (geografia i matematyka w zakresie rozszerzonym)Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

EGZAMINY

kto to jest

kto to jest

pPROJEKTY ue

REKRUTACJA

DLA KOGO

DYPLOM

praktyki

EGZAMINY

CZEGO UCZYMY

CO PO SZKOLE

TECHNIK LOGISTYKplanuje, realizuje i kontroluje przepływ surowców, materiałów i wyrobów gotowych z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji. Organizuje transport i magazynowanieproduktów. Prowadzi działania związane przewozem ludzi i organizacją produkcji.Jego umiejętności są niezbędne przy organizacji imprez masowych – zawodów sportowych, koncertów i festiwali.Dzięki logistykom firmy oszczędzają i zarabiają więcej niż inne.

Jeśli chcesz uczyć się w klasie TECHNIK LOGISTYK to w systemie rekrutacyjnym na pierwszej preferencji wybierz:SZKOŁA: Technikum 02 (ZSEiU w Łodzi)KLASA: 1bTL technik logistykW czasie rekrutacji otrzymasz punkty za oceny zprzedmiotów:język polskimatematykainformatykageografia

Otrzymasz dyplom TECHNIKA LOGISTYKA jeśli spełnisz następujące warunki:zdasz egzaminyzawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynówkwalifikacja SPL.04. Organizacja transportuuzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej..Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK LOGISTYK oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Uczniowie TECHNIKUM realizują programprzedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,monitorowania poziomu i stanu zapasów,obsługiwania programów magazynowych,prowadzenia dokumentacji magazynowej,monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,przedmiotów ogólnokształcących(geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym)Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi.Wymiar praktyk zawodowych w klasie TECHNIK LOGISTYK :4 tygodnie w klasieIII oraz 4 tygodnie w klasie IV.Uczniowie klas logistycznych odbywają praktyki w firmach współpracujących ze szkołą . Są to między innymi:Klasa objęta jest patronatem firmy DHL Parcel

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie.Będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczniowie z klas technik logistyk korzystają z projektów realizowanych szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej.Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.Aktualnie realizowany jest projekt „Absolwent atrakcyjny dla pracodawdcy” w którym logistycy realizują między innymi:kurs operatora wózków widłowych podstawowy i rozszerzony,kurs prawa jazdy kategorii B,szkolenie Wirtualny Magazyn (WMS),szkolenie Wirtualny Transport (TMS).

LOGISTYKto zawód dla Ciebie, jeśli:umiesz planować i zarządzaćswoim czasem,nie boisz się podejmowania decyzji,jesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,nie boisz się nowych wyzwań ijesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.

W trakcie nauki w technikum musisz przystąpić do egzaminówzawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:w klasie III (w czerwcu) - kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynówprzyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,monitorowania poziomu i stanu zapasów,obsługiwania programów magazynowych,prowadzenia dokumentacji magazynowej,monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;w klasie V (w styczniu) - kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportuplanowania procesów transportowych,organizowania procesów transportowych,dokumentowania procesów transportowych.Uwaga!Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

CZEGO UCZYMY

EGZAMINY

REKRUTACJA

DLA KOGO

CO PO SZKOLE

PRAKTYKI

KTO TO JEST

CZEGO UCZYMY

DYPLOM

PROJEKTY UE

TECHNIK REKLAMYplanuje i organizuje działalność reklamowąi promocyjną, przygotowuje i prowadzi kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowewspomagające jego działania.Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci na wykonywanie ciekawej pracyw szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.Rynek reklamy jest bardzo dynamiczny, stawia przed Tobą nowe wyzwania, przez co praca w reklamie nigdy nie jest nudna.

Praca w REKLAMIEjest dla Ciebiejeśli:jesteś kreatywny, samodzielny,masz zdolności organizacyjnejesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi,jesteś otwarty na nowinki technologiczne, nie boisz się nowych wyzwań,masz zdolności plastyczne i poczucie estetyki,jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.

Uczniowie TECHNIKUM realizują programprzedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowychprojektowania i wykonywania reklam zewnętrznych i wewnętrznychza pomocą komputerowych programów graficznych,tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,prowadzenia kampanii reklamowej,przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,stosowania podstawowych środków reklamy,prowadzenia działalności gospodarczej.przedmiotów ogólnokształcących (geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym)Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

W trakcie nauki w technikum musisz przystąpić do egzaminówzawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:w klasie III (w czerwcu) - kwalifikacja PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowegoprzygotowanie elementów strategii reklamowej,przygotowanie elementów kreacji reklamowej,produkcja reklamy;w klasie V (w styczniu) - kwalifikacjaPGF.08. Zarządzanie kampanią reklamowąplanowanie kampanii reklamowej,organizowanie sprzedaży reklamowej,realizowanie kampanii reklamowej,badania przekazu reklamowego.Uwaga!Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

Otrzymasz dyplomTECHNIKA REKLAMYjeśli spełnisz następujące warunki:zdasz egzaminyzawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:kwalifikacja PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego kwalifikacja PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamowąuzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej..Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK REKLAMY oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi.Wymiar praktyk zawodowych w klasie TECHNIK REKLAMY:4 tygodnie w klasieIII oraz 4 tygodnie w klasie IV.Uczniowie klas reklamowych odbywają praktyki w lokalnych firmach z branży.Klasa objęta jest patronatem agencji B&P Promotion

Uczniowie z klas technik reklamy korzystają z projektów realizowanych w szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej.Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.Obecnie realizujemy projekt „Młodzi dla Biznesu”, skierowany dla klas reklamowych. W nim między innymi kursy, szkolenia i warsztaty:Kreatywne myślenie,Druk 3D,Kompozycja, typografia, barwa,Marketing –budowanie marki,Budowanie strategii marki,Identyfikacja wizualna,Projektowanie stron internetowych,Motion desine,Photoshop –operacje podstawowe

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie.Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub możesz pracować wagencjach reklamowych,studiach graficznych,działach marketingu i reklamy różnych firm,działach promocji środków masowego przekazu,agencjach public relations.

Jeśli chcesz uczyć się w klasie TECHNIK REKLAMY to w systemie rekrutacyjnym na pierwszej preferencji wybierz:SZKOŁA: Technikum 02 (ZSEiU w Łodzi)KLASA: 1cTR technik reklamy W czasie rekrutacji otrzymasz punkty za oceny zprzedmiotów:język polskimatematykainformatykaplastyka

EGZAMINY

KTO TO JEST

PRAKTYKI

DYPLOM

REKRUTACJA

DLA KOGO

PROJEKTY UE

DYPLOM

CZEGO UCZYMY

CO PO SZKOLE

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKIzajmuje sięfachowym i kompleksowymświadczeniem usług turystycznych.Jego zadaniem jest przygotowanie i rozliczenie trasy podróży dla klientów indywidualnych lub organizacja grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych.To zawód wymagający umiejętności organizacyjnych, lingwistycznych i psychologicznych, w którym z łatwością połączysz pracę z podróżowaniem i odkrywaniem świata.

Praca w TURYSTYCEjest dla Ciebiejeśli:jesteś ciekawy świata i ludzi, lubisz podróże,zauważasz i doceniasz walory turystyczne różnych regionów Polski i świata,łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,nie boisz się nowych wyzwań i jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.

Uczniowie TECHNIKUMrealizują programprzedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:projektowaniaimprez i usług turystycznych,zamawiania imprez i usług turystycznych;.prowadzenia informacji turystycznej,obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,rozliczania usług i imprez turystycznych.przedmiotów ogólnokształcących (geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym)Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

Otrzymasz dyplomTECHNIKA ORGANIZACJI TURYSTYKI jeśli spełnisz następujące warunki:zdasz egzaminyzawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej..Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKIoraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

W trakcie nauki w technikum musisz przystąpić do egzaminówzawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:w klasie III (w czerwcu) - kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznychprojektowania imprez i usług turystycznych,zamawiania imprez i usług turystycznych;.w klasie V (w styczniu) - kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznychprowadzenia informacji turystycznej,obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,rozliczania usług i imprez turystycznych.Uwaga!Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi.Wymiar praktyk zawodowych w klasie TECHNIK LOGISTYK :4 tygodnie w klasieIII oraz 4 tygodnie w klasie IV.Uczniowie klas turystycznych odbywają praktyki w hotelach i biurach podrożywspółpracujących ze szkołą, między innymi:

Jeśli chcesz uczyć się w klasie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKIto w systemie rekrutacyjnym na pierwszej preferencji wybierzSZKOŁA: Technikum 02 (ZSEiU w Łodzi)KLASA: 1dTOT technik organizacji turystyki W czasie rekrutacji otrzymasz punkty za oceny zprzedmiotów:język polskimatematykainformatykageografia

Uczniowie z klastechnik organizacji turystykikorzystają z projektów realizowanych w szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej.Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.Rozpoczęliśmy realizację projektu „Młodzi dla Biznesu”, skierowanego dla klas turystycznych.W nim między innymi:kurs animatora czasu wolnego,kurs rezydenta turystycznego,kurs pracownika biura podróży,kurs pilota wycieczek,szkolenie "Jak zostać stewardessą".

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie.Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych lub do podjęcia pracy w biurach podróży i agencjach turystycznych, w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, w ośrodkach informacji turystycznej.