Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ORIENTACIÓ1R DE BATXILLERAT

Curs 19/20

CRITERIS D'AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

AVALUACIÓ

L'avaluació final es conformarà amb:- Els resultats de la primera i segona avaluació- L'actitud, l'esforç, l'interés i el treball del 3r trimestre

PROMOCIÓ

- Per norma general l'alumnat promocionarà a 2n de Batxillerat sense que siga determinant el número de matèries suspeses- Excepcionalment l'Equip docent podrà proposar la repetició de curs

L'ALUMNAT QUE PROMOCIONE AMB ASSIGNATURES SUSPESES...

- Haurà de recuperar les assignatures pendents durant el curs 20/21- Es podrà matricular de les matèries de continuïtat, tot i no haver superat les de primer de Batxillerat Per exemple: "Podràs matricular-te de Física II o LLatí II en 2n de Batxillerat encara que tingues Física i Quimica o Llatí I de 1r de Batxillerat supeses"

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

- Té caràcter VOLUNTARI (podràs decidir presentar-te o no)- Es realitzarà entre el 29 de juny i el 2 de juliol

QUINES ASSIGNATURES CURSARÀS EN 2N DE BATXILLERAT?

- Troncals- Específiques- De lliure configuració

ciències

humanitats i ciències socials

troncals

- Història d'Espanya-Castellà: llengua i literat. II- 1ª llengua estrangera -Història de la filosofia- Matemàtiques II

- Història d'Espanya-Castellà: llengua i literat. II- 1ª llengua estrangera -Història de la filosofia-Llatí II

ciències socials

humanitats

- Història d'Espanya-Castellà: llengua i literat. II- 1ª llengua estrangera -Història de la filosofia-Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

Hauràs de triar 2:- Geografia- Història de l'Art- Economia de l’Empresa- Grec II

Hauràs de triar 2:- Dibuix Tècnic II- Biologia- Física- Química- Geologia

Per a cursar les assignatures marcades en groc has d'haver cursat obligatòriament la seua corresponent en 1r de Batx.

Hauràs de triar 2:- Geografia- Història de l'Art- Economia de l’Empresa- Grec II

ciències

humanitats i ciències socials

específiques

ciències socials

humanitats

Hauràs de triar 1:- Segona llengua estrangera: Francés-Tecnologia Industrial II- Tecnologies de la Informació i la Comunicació II- Ciències de la Terra i Mediambientals - Psicologia -Fonaments d’Administració i gestió- Hª de la Música i la Dansa- Religió- Dibuix Artistic II-1 assignatura troncal no cursada:

Per a cursar les assignatures marcades en groc has d'haver cursat obligatòriament la seua corresponent en 1r de Batx.

Les assignatures específiques són les mateixes per a qualsevol modalitat de batxillerat:

- Matemàtiques II- Dibuix Tècnic II- Biologia- Física- Química- Geologia- Llatí II- Grec II- Economia de l'Empresa- Mate aplicades a les Ciències Socials II- Geografia- Història de l'Art

ciències

humanitats i ciències socials

de lliure configuració

ciències socials

humanitats

- Valencià: LLengua i Literaura II- Tutoria

Les assignatures de lliure configuració són les mateixes per a qualsevol modalitat de batxillerat:

- Activitat físicoesportiva i salut (opcional)

orientacions

Revisem algunes qüestions del Batxillerat de Ciències i la seua relació amb les ponderacions d'accés a la Universitat

- Biologia- Física- Química- Geologia

Si penses estudiar alguna carrera de la branca de Ciències o Ciències de la salut hauries de triar entre :

Si penses estudiar alguna carrera de la branca d'Enginyeria i Arquitectura hauries de triar entre :

- Dibuix Tècnic II- Física- Química- GeologiaAssignatura específica:Tecnologia Industrial II

PUNXA EN LA IMATGE PER A DESCARREGAR EL FULL DE PONDERACIONS

orientacions

Revisem algunes qüestions del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials i la seua relació amb les ponderacions d'accés a la Universitat

- Geografia - Història de l’Art- Economia de l'Empresa- Grec II

Si penses estudiar alguna carrera de la branca d'Humanitatshauries de triar entre :

Si penses estudiar alguna carrera de la branca de Ciències Socials i Jurídiqueshauries de triar entre :

PUNXA EN LA IMATGE PER A DESCARREGAR EL FULL DE PONDERACIONS

(Revisa bé les ponderacions ja que la major part dels graus pondera Història de l'Art, a banda de les troncals de Llatí, Grec i Filosofia)

- Geografia - Història de l’Art- Economia de l'Empresa- Grec II

ANEM A CONÈIXER ALGUNES ASSIGNATURES...

GEOGRAFIA

HISTÒRIA DE L'ART

GEOGRAFIA

HISTÒRIA DE L'ART

CC DE LA TERRA I MEDI AMBIENT

ANEM A CONÈIXER ALGUNES ASSIGNATURES...

DIBUIX ARTISTIC II

Hª DE LA MÚSICA I LA DANSA

RELIGIÓ

TIC II

PSICOLOGIA

FRANCÉS II

FONAMENTS DE L'ADMIN. I LA GESTIÓ

TECNO II

CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT

DIBUIX ARTÍSTIC II

Hª DE LA MÚSICA I LA DANSA

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓI LA COMUNICACIÓ II

PSICOLOGIA

FRANCÉS II

FONAMENTS DE L'ADMINISTRACIÓI LA GESTIÓ

TECNOLOGIA II

PER QUALSEVOL DUBTE, ESCRIVIU

natberbegallsa@iesgregorimaians.org