Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BOOKFLIX

Generic Content

FAKE NEWS

Generic Content

WHY WE LIKE INFOGRAPHICS

Generic Content

FITNESS

Generic Content

HAYDEN WALSH: A STAR IN THE MAKING

Generic Content

BIG MAC INDEX

Generic Content

CARNIVAL WITH GENIALLY

Generic Content

Transcript

IMPORTANT!!,Donar resposta a les següents situacions:• Acció educativa presencial (6è curs).• Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell.• Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes enqualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari.• Acollida en un espai específic per a l’alumnat delsegon cicle d’educació infantil (3-6) que es trobin en la situació que pare i mare treballen cada dia.,PLA D'OBERTURA ESCOLA MONTSANT.Ulldemolins,,,,QUINA ÉS LA FINALITAT D'AQUEST PLA ?,Caràcter voluntari,QUI PODRÀ INCORPORAR-SE ?,* El curs lectiu 2019-2020 finalitza telemàticament.* Aquest pla d’obertura complementa l’acció educativa telemàtica.,Es podran incorporar el dia i hora que es facilitarà des de l'escola, aquells alumnes que compleixin els següents requisits:• Calendari de vacunes al dia.•Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. •Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. •Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. ,* Omplir la declaració responsable per part de la família, i lliurar a l'escola el primer dia d'arribada.* Respectar les indicacions d'horaris, organtizació (entrades i sortides) i normes de seguretat facilitades.*Recomanem que tots els nens i nenes d'EP portin mascareta.* Els acompanyants no podran accedir a l'escola sense cita prèvia amb el tutor/a.* Facilitar els telèfons de contacte d'urgències per siconvécontactar amb la família.* Les entrades i sortides es faràn per la porta de les escales.