Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Aquest recurs vol ser una guia per l’abans, el durant i el després

d'una activitat d'estiu.

Milers d'infants, adolescents i joves viuen cada estiu una experiència educativa i irrepetible a colònies, casals, campaments i rutes.


Per això, com a monitors i monitores, és important que fem una bona preparació de les activitats per poder-ne gaudir amb total tranquil·litat.

+ recursos estiu

GESTIÓ ECONÒMICA

AVALUACIÓ

BALANÇ ECONÒMIC

COMUNICACIÓ FINAL

PREPARACIÓ DE L'ACTIVITAT

L'EQUIP I ELS PARTICIPANTS

REUNIONS DE MONITORS/ES

PLANIFICACIÓ DE
TASQUES

OBJECTIUS I NORMATIVA

RECOLLIDA DE MATERIAL

Per on comencem?

Durant l'activitat

Després de l'activitat

TIPOLOGIA D'ACTIVITAT

BONES PRÀCTIQUES

EQUIP DE MONITORS/ES

DIRECCIÓ I GESTIÓ

obert a partir de 15/07

no disponible

obert a partir de 01/07

no disponible

Quins tipus d'activitat podem fer?

Per on comencem?

Tipologia d'activitat

Decidim el tipus d'activitat que realitzarem

El primer pas realitzar una activitat d'estiu és decidir quin tipus d'activitat volem fer. L'elecció pot dependre de molts factors: del grup d'infants i/o joves participants, de la necessitat de les famílies, de l'experiència i trajectòria de l'equip de monitors i monitores...
És important conèixer les particularitats de cadascuna d'elles per tal d'ajustar-ne la preparació, saber quina normativa haurem de complir i en conseqüència quina documentació haurem de preparar.

Menú

Decidim l'activitat que realitzarem

Colònia

Activitat amb pernoctació en la qual l'estada es porta a terme en una instal·lació fixa.

Campament

Activitat amb pernoctació duta a terme a l'aire lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars.

Ruta

Activitat en marxa itinerant, a peu o en bicicleta, en la qual, en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent.

següent

Per on comencem?

Camp de Treball

Activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en la transformació social.

Casal de vacances

Qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l'any, i en la que no hi ha pernoctació.

Per on comencem?

Decidim l'activitat que realitzarem

Menú

Objectius i Normativa

Tipus d'objectius

Com es formulen?

Com han de ser?

Illes Balears - Mallorca i Menorca

Catalunya

Objectius de l'activitat

Per garantir la qualitat pedagògica de les activitats cal que redactem objectius. És important que preparem totes les activitats tenint present què volem treballar amb els grup infants i/o adolescents.

Normativa

Per garantir la qualitat i la seguretat durant les activitats d'estiu és important que coneguem la normativa a seguir en cadascuna d'elles.

Per on comencem?

Menú

Objectius de l'activitat

Com han de ser?

Com a educadors i educadores no hauríem de realitzar accions sense cap finalitat. Els objectius sorgeixen de les necessitats que detectem en els grups d'infants i/o joves amb els que treballem. Aquests han d'adequar-se al grup i a les circumstàncies d'aquest per tal que els participants puguin assolir el seu desenvolupament integral com a persones.
És important, per garantir la unitat a l'hora de treballar i fer-ho d'una forma coherent , que els objectius es consensuïn entre totes les persones que formen l'equip educatiu i, en la mesura del possible, hi intervinguin altres agents com són les famílies, la parròquia o entitat de la que formem part, el grup d'infants i/o joves...

Per on comencem?

objectius

Com es formulen?

objectius

Hi ha diferents criteris que cal complir a l'hora de formular els objectius:

Han de ser adequats al moment de desenvolupament físic i psicològic del grup. Per això és important revisar-los periòdicament i poder-ne fer els ajustos necessaris.

Han de començar per un verb infinitiu.

Han de ser breus, avaluables, realistes i assolibles.

Han de ser accions o actituds que volem per als infants i/o joves.

Han de ser coherents amb l'Ideari i el Projecte Educatiu del Centre.

Per on comencem?

Objectius de l'activitat

Tipus d'objectius

Generals

Emmarquen aspectes generals de l'activitat i s'elaboren a partir de l'Ideari del nostre Centre o Club d'Esplai. Són amplis, engloben tot allò que volem treballar . Estan pensats per ser assolits a mig o llarg termini de manera que cal desgranar-los en objectius específics per poder-los treballar dia a dia ja que són difícils d'avaluar.

Específics

Fan referència a aspectes concrets i específics d'una activitat o moment determinat. S'assoleixen de manera més immediata i ens apropen a l'assoliment dels objectius generals. És important establir indicadors d'avaluació senzills per poder determinar si aquests han estat assolits.

Per on comencem?

Objectius de l'activitat

objectius

Normativa

Catalunya

Normativa per l'ús de terrenys d'acampada

Normativa general per totes les activitats

Criteris sobre els requisits que han de complir els terrenys d'acampada

Ratios de monitors i monitores

Normes d'ús dels terrenys d'acampada

Decret de Lleure 267/2016

Per on comencem?

objectius

Normativa

Balears - Mallorca i Menorca

Normativa general per totes les activitats

Altres documents d'interès

Per on comencem?

Llei de joventut consolidada 10/2006

Decret 28/2021 BOIB

Versió consolidad Decret 23/2018

objectius

Normativa

Altres territoris

Normativa que regula les activiats

Per on comencem?

objectius

Planificació de l'activitat

Pel bon funcionament de l'activitat és important poder preveure tot allò que pot passar per tal de tenir sota control qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Documentació

Disposar de la documentació de l'activitat ens permet tenir la seguretat que hem fet una bona preparació de l'activitat.

Preparació de l'activitat

Com planifiquem l'activitat?

Què necessitem tenir?

Per on comencem?

Menú

Com planifiquem l'activitat

Abans de començar a planificar és important recuperar l'avaluació de l'activitat de l'any anterior i per recordar quins van ser els nostres punts forts, què va funcionar, quines van ser les propostes de millora, quins imprevistos vam tenir...
Una vegada hem decidit la tipologia d'activitat, hem definit els objectius i coneixem la normativa cal que donem resposta a les següents preguntes...

On la farem?

Saber on anirem segons les condicions que decidim.

A l'estiu hi ha moltes activitats arreu del territori, per això és aconsellable reservar les cases de colònies i els terrenys d'acampada amb 1 o 2 anys vista.

Gaudiu d'aventatges en cases de colònies per ser part del MCECC.

Aquí pots trobar terrenys d'acampada

Què hi farem?

Durant els dies de l'activitat cal preparar un horari base i unes activitats que s'adaptin al ritme dels dies.

Hem de procurar fer activitats diferents, convinant activitats més actives amb altres més suaus o tranquiles.

A continuació us facilitem varis recursos que us poden servir per preparar el vostre dossier d'activitats:

Model de fitxa d'activitat

Recull d'activitats realitzades pels monitors/es del cursos residencials (PRA)

Model de dossier d'activitat d'estiu (editable)

Quan ho farem?

Hem de tenir clares les dates de l’activitat que realitzarem, des de l’inici fins al final.

És aconsellable comunicar a les famílies les dates de l'activitat d'estiu a principi de curs o el més aviat possible.

Com hi anirem?

Cal decidir com arribem fins al lloc.

En cas que necessiteu transport: quin serà? amb quina empresa el contractarem?

Cal tenir un contracte i un acord signat sobre les dates i la quantita de places necessàries.

Gaudeix aquí d'aventatges i servei de contractació d'autocars

Qui hi anirem?

Cal pensar quins infants i joves participaran de l'activitat, com estructurarem els grups i com ha de ser l'equip de monitors/es.


Podeu consultar el resum del decret de lleure i l'esquema de ràtios en aquest enllaç

Per on comencem?

Preparació de l'activitat

preparació

Documentació

Què necessitem tenir?

A l'hora de preparar una activitat cal diferenciar entre la documentació obligatòria i la documentació recomanable. La documentació obligatòria és tota aquella que ens indica la normativa que hem de tenir (i que dependrà de la tipologia d'activitat que realitzem). La documentació recomanable correspon a tots aquells documents que, tot i no ser obligatoris, ens donen la seguretat que hem fet una bona preparació.

Llistat de comprovació. Tot a punt?

Per on comencem?

Documentació obligatòria

preparació

Documentació obligatòria

Documentació

Activitat

preparació

Notificació

Cal notificar qualsevol activitat amb 2 o més dies de pernocta o 4 o més dies d'activitat consecutius.


Cal fer la notificació amb un mínim de 7 dies d'antel·lació.


Trobareu l'espai per fer la notificació en aquest enllaç

Assegurança


Tots els participants i dirigents de l'activitat han d'estar inclosos en l'assegurança (tot l'equip humà).


Per fer l'assegurança necessitareu omplir una taula com la següent:Menys de 6 anys

De 6 a 11 anys

De 12 a 14 anys

De 15 a 17 anys

18 o més anys

Nois


NoiesTambé cal que tinguis preparat un llistat amb els telèfons i correus de tots els participants.


Trobareu l'espai per tramitar l'assegurança que oferim en aquest enllaç.

Algunes fundacions diocesanes també ofereixen aquest servei: Fundació Esplai Girona i Fundació Santa Maria de Siurana (Tarragona)

Contracte condicons

Fitxes participants

Podeu utilitzar els models de fitxa d'inscripció i fitxa mèdica del Gesplai.


També cal tenir les dades dels monitors/es, inclòs el número del títol (en cas de tenir-ne)


Podeu consultar les ràtios de dirigents/participants en aquest enllaç

Permís terreny i foc (cuina)

El permís d'ús del terreny us l'ha de facilitar el propietari o l'empresa intermediària.


El permís de foc cal tramitar-lo amb els agents rurals de la comarca on realitzeu l'activitat.


Aquest permís serà exclusiu per a encendre foc de butà.

Pla
evacuació

Trobaràs els apartats que ha de tenir el pla d'emergència i evacuació en el model de dossier que et pots descarregar en aquest enllaç.

Comunicació ajuntament

Cal comunicar la realització de l’activitat a l’Ajuntament pertinent amb la suficient antelació.


En cada municipi es poden donar maneres diferents de realitzar aquest tràmit:

 • En el municipi de Borredà cal gestionar un permís per poder realitzar l’activitat a través del Consell Comarcal del Berguedà.
 • En el municipi La Guingueta d’Àneu cal anar presencialment a l’Ajuntament a signar una normativa.

Colònia

Campament

Ruta

Camp de Treball

Casal de vacances

Per on comencem?

Feu click en els diferents documents i tràmits per saber què són i com tramitar-los.

Dependrà d'on es realitzi i de si seran neessaris espais municipals.

L'equip i els participants

Per on comencem?

Ja ho tenim quasi tot a punt, ha arribat el moment de saber quines seran les persones que viuran tot això que estem organitzant.

Equip de Monitors/es

Grups: infants i joves

Famílies

Menú

L'equip i els participants

Per on comencem?

L'equip de monitors/es

Ja hem vist la importància de les ràtios. Hem de tenir clar quin equip ens acompanyarà i si tenim títols suficients, segons el nombre de participants.

Qui pot ser monitor/a?

Títol de monitor/a o director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.


Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.


Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.


Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
La figura dels premonitors/es pot formar part també de les activitats d'estiu. Pots consultar un recurs complert sobre premonitoratgeen aquest enllaç.
ATENCIÓ! És imprescindible que tingueu el certificat negatiu de delictes sexuals de totes les persones majors d’edat que participin en l’activitat.

Qui pot ser director/a?

Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.


Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.


Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.


Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva.


Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.


Com ens organitzem?

Cal pensar en la divisió d'algunes responsabilitats dins l’equip. És important llistar les tasques d'aquestes comissions o càrregs perquè tothom en sigui conscient.

A continuació podeu veure alguns exemples:


INFERMERIA

 • Gestió dels llistats d’al·lèrgies i intoleràncies.
 • Formar a l’equip en primers auxilis.
 • Preparació de les farmacioles per excursions .
 • Preparació de tot el material sanitari.
 • Vetllar per les bones pràctiques sanitàries.


TRESORERIA

 • Fer un pressupost de l’activitat. Pots consultar com fer un pressupost a la "Guia de gestió bàsica d'un Centre o Club d'Esplai" que trobaràs en aquest enllaç.(pàg. 11)
 • Gestió de beques. Pots consultar més informació sobre beques en aquest enllaç.
 • Controlar els pagaments de les famílies.
 • Portar un control de les despeses.


SECRETARIA

 • Gestió i manteniment de les dades al Gesplai
 • Gestió de les inscripcions.
 • Preparació de les llistes dels participants.
 • Control d’altes i baixes dels participants.


CENTRE d'INTERÉS

 • Mantenir la motivació dels infants i joves durant tots els dies que dura l’activitat és essencial. El recurs educatiu per excel·lència que potencia aquesta motivació és: EL CENTRE D’INTERÈS.
 • El tema escollit s’ha de pensar segons el grup i els objectius que ens plantegem: possible interacció, aprenentatge, tema proper a ells i elles, descobriment, participació...
 • Relació de les activitats amb l’eix d'animació.
 • Vetllar per una bona ambientació.

l'Estris 239 (juny del 2021) aporta tot de reflexions i recursos per preparar el CI de les activitats d'estiu.


DIFUSIÓ I XARXES

 • Plantejar i executar la comunicació de tota la informació de l’activitat.
  • Durant l'activitat, farem difusió a les xarxes socials del Centre o Club d'Esplai?
  • Quines vies de comunicació utilitzem amb les famílies abans, durant i després de l'activitat? Hi haurà una, dues o tres persones de contacte referents que centralitzaran la comunicació?
  • Fins a quin punt els monitors/es han de dedicar part del seu temps a gestionar les xarxes socials durant l'activitat d'estiu? I, si ho fan, què han de tenir en compte? De quina manera ho han de fer?


Si us heu fet aquesta pregunta, potser us pot ser útil aquest article de l'Estris.cat sobre “Com utilitzar les xarxes socials a l’Esplai”


També us pot interessar aquest document sobre la "Cobertura mediàtica de la infància i l’adolescència amb enfocament de drets"


Consulta aquí la infografia oficial.

Equip

L'equip i els participants

Per on comencem?

Grups: Infants i Joves

Quan ja tenim totes les inscripcions tancades i amb el llistat definitiu dels participants que hi haurà, és quan hem de pensar sobre quins seran els grups que tindrem.
Són els mateixos que durant el curs escolar? És possible tenir noves inscripcions. Per això hem de treballar per fer un bon repartiment.
Així mateix, també es recomanable tenir predefinits els criteris que guiaran aquest repartiment.

Equip

Som un Esplai INCLUSIU?

Totes les activitats les pot realitzar tothom?


Col·laborem amb agents o entitats socials?


Tenim diferents vies d’informació, documents en diferents idiomes...
Recurs participació agents socials i entitats culturals.


Recurs sobre els rols de gènere a l'Esplai (inclou fitxes d'activitat).

L'equip i els participants

Per on comencem?

Famílies

Reunió de famílies: prèvia a l'inici d'inscripcions a l'activitat, ens ha de servir per explicar el format de l'activitat, el tipus d'activitats que farem, l'horari base, l'espai...
Comunicació: quins són els canals que utilitzem abans, durant i després de l'activitat. Si hi ha més d’una, saber bé quina informació enviem per cada una i perquè serveixen.
Motivacions prèvies del CI: poden ser útils per incloure les famílies en l'experiència que viuran els infants i joves durant l'estiu.

Fem les famílies partíceps de les activitats d'estiu!

Consulta aquí un recurs sobre la participació de les famílies a l'Esplai.

Equip

Totes les activitats les pot realitzar tothom?


Col·laborem amb agents o entitats socials?


Tenim diferents vies d’informació, documents en diferents idiomes...
Recurs participació agents socials i entitats culturals.


Recurs sobre els rols de gènere a l'Esplai (inclou fitxes d'activitat).

Gestió econòmica

Per on comencem?

Cal dur a terme una bona gestió econòmica, que ens ajudarà a assegurar la continuïtat de les nostres activitats. Cal comptar amb:

Pedagogia i política econòmica

Eines de comptabilitat

Pressupost general de l'activitat

Menú

Algunes recomanacions:


Revisem ingressos i despeses del curs anterior.


Assegurem-nos de tenir una partida per imprevistos.


El pressupost MAI pot donar un resultat negatiu. Si és així, cal que busquem noves fonts de finançament o bé reduir les despeses.


Haurem de prendre algunes decisions concretes: Quina quantitat del conveni destinem a l’estiu? A què destinem els ingressos de les campanyes d’estiu?...


Pots consultar com fer un pressupost a la "Guia de gestió bàsica d'un Centre o Club d'Esplai" que trobaràs en aquest enllaç.(pàg. 11)


Aprenem, breument, a fer un pressupost. Un pressupost té dues partides generals. Les despeses, que són aquells diners que gastem per dur a terme l’activitat, i els ingressos, que són aquells que aconseguim per diferents mètodes.


PRESSUPOST ACTIVITAT

INGRESSOS

Quotes participants (tot allò del total de les matrícules, sense comptar beques)

Beques

Subvencions (ajuts d’entitats públiques)

Propis (allò recaptat durant l’any o el curs passat)

DESPESES

Allotjament

Desplaçament

Queviures

Material no fungible

Material fungible

Secretaria

Infermeria

Imprevistos

.

TOTAL

És important preveure com actuarem en casos de conflicte econòmic i, sobretot, perquè ho farem d'aquesta manera.


Què passa si una família no pot pagar?


El cost de X activitat és molt alt?


Què és imprescindible per assegurar una activitat sana i de qualitat?
Com ha de ser la gestió econòmica de l’activitat?Cal tenir factura i justificant de pagament de totes les despeses, tot endreçat i portar un registre de totes les despeses i ingressos.


Per poder portar una bona comptabilitat recomanem utilitzar l’apartat ‘Gestió Econòmica’ del Gesplai. Aquesta eina us permetrà:

 • Dur a terme un bon registre de la comptabilitat
 • Fer diversos pressupostos (de prova i definitius)
 • Tenir registrada en un sol espai la gestió econòmica de l’esplai al llarg dels anys.

Planificació de tasques

És important fer-nos la feina fàcil i poder tenir visible i accesible la graella d'activitats, l'organització de l'equip de monitors/es, les taules de medicació, les consideracions alimentàries, les llistes de material de cada activitat,...

Serveis / Tasques de monitors

Quadre d'activitats

Durant l'activitat

Qudre d'activitats / espais per grups

Menú

Algunes recomanacions:


Revisem ingressos i despeses del curs anterior.


Assegurem-nos de tenir una partida per imprevistos.


El pressupost MAI pot donar un resultat negatiu. Si és així, cal que busquem noves fonts de finançament o bé reduir les despeses.


Haurem de prendre algunes decisions concretes: Quina quantitat del conveni destinem a l’estiu? A què destinem els ingressos de les campanyes d’estiu?...


Pots consultar com fer un pressupost a la "Guia de gestió bàsica d'un Centre o Club d'Esplai" que trobaràs en aquest enllaç.(pàg. 11)


Aprenem, breument, a fer un pressupost. Un pressupost té dues partides generals. Les despeses, que són aquells diners que gastem per dur a terme l’activitat, i els ingressos, que són aquells que aconseguim per diferents mètodes.


PRESSUPOST ACTIVITAT

INGRESSOS

Quotes participants (tot allò del total de les matrícules, sense comptar beques)

Beques

Subvencions (ajuts d’entitats públiques)

Propis (allò recaptat durant l’any o el curs passat)

DESPESES

Allotjament

Desplaçament

Queviures

Material no fungible

Material fungible

Secretaria

Infermeria

Imprevistos

.

TOTAL


Com ha de ser la gestió econòmica de l’activitat?Cal tenir factura i justificant de pagament de totes les despeses, tot endreçat i portar un registre de totes les despeses i ingressos.


Per poder portar una bona comptabilitat recomanem utilitzar l’apartat ‘Gestió Econòmica’ del Gesplai. Aquesta eina us permetrà:

 • Dur a terme un bon registre de la comptabilitat
 • Fer diversos pressupostos (de prova i definitius)
 • Tenir registrada en un sol espai la gestió econòmica de l’esplai al llarg dels anys.

És important preveure com actuarem en casos de conflicte econòmic i, sobretot, perquè ho farem d'aquesta manera.


Què passa si una família no pot pagar?


El cost de X activitat és molt alt?


Què és imprescindible per assegurar una activitat sana i de qualitat?Reunions de monitors/es

Durant l'activitat

Menú

Bones pràctiques

Durant l'activitat

Menú

Equip de monitors/es

Durant l'activitat

Menú

Direcció i gestió

Durant l'activitat

Menú

Avaluació

Menú

Després de l'activitat

Balanç econòmic

COMUNICACIÓ FINAL

Menú

Després de l'activitat

RECOLLIDA DE MATERIAL

Recollida de Material

Menú

Després de l'activitat

Comunicació Final

Menú

Després de l'activitat