Want to make creations as awesome as this one?

Klasa 8

More creations to inspire you

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

Transcript

Wpływ człowiekana różnorodnośćbiologiczną,Temat:,---> różnorodność ekosystemowa---> różnorodność gatunkowa---> różnorodność genetyczna,Rodzaje różnorodności biologicznej:,Naukowcy alarmują , że z rokuna rok rośnie liczba gatunków zagrożonych wyginięciem.Co 25 minut, znika z powierzchni Ziemi jeden gatunek. Niestety najabrdziej przyczynia siędo tego działalność człowieka.,Przyczyna eliminowania organizmów,Rybołóstwo,Łowiectwo,Kłusownictwo,Kolekcjonerstwo,Na pogorszenie stanu powietrza wpływają naturalne procesy, takie jak wybuchy wulkanów, oraz działaność człowieka, głównie nadmierna emisja zanieczyszczeń. Przyczynia się to do powstania takich zjawisk jak:---> dziura ozonowa,---> smog,---> kwaśne deszcze,---> globalne ocieplenie.,Zanieczyszczenie powietrza,Wzrost liczby ludności oraz intensywny rozwój rolnictwa i przemysłu doprowadziłdo zanieczyszczenia większości wód powierzchniowych naszej planety.Główne źródła zanieczyszczeń to:---> zanieczyszczenia termiczne---> ścieki i nawozy sztuczne---> metale ciężkie---> ropa naftowa,Zanieczyszczenia wód,Gleba na skutek niewłaściwego użytkowania ulega degradacji. Oznacza to, że jej właściwości fizyczne, biologicznei chemiczne się pogorszają. Staje się jałowa, czyli pozbawiona związków organicznych, zbita, odwodniona i zanieczyszczona. Główne przyczyny degradacji gleb to:---> nadmierne nawożenie,---> osuszanie terenów podmokłych,---> stosowanie monokultur,---> używanie cięzkich maszyn rolniczych,wypalanie traw.,Degradacja gleb,Przekształcenie środowiska powoduje zanik siedlisk wielu organizmów. Przyczynia siędo wyginięcia wielu żyjących na tych obszarach gatunków roślin i zwierząt. Powodem niszczenia siedlisk może być:---> przeznaczanie łąk czy terenów podmokłych pod zabudowę,---> wycinanie lasów, aby posyskać drewno, albo zwiększyć powierzchnię upraw,---> monokultura leśna, czyli tworzenie obszarów, na których występuje tylko jeden gatunek,---> używanie środkó chemicznych, w celu usuwania szkodników upraw.,Niszczenie siedlisk,zobacz,Negatywnym przykładem wprowadzania nowych gatunkówdo ekosystemu są króliki w Australii. Takie negatywne skutkimożna obserwować także w Polsce. Gatunkami obcymi w naszym kraju są między innymi:barszcz Sosnowskiego i karp.,Wprowadzanie obcych gatunkówdo ekosystemu,Działalność człowieka doprowadziłądo wyginięcia wielu gatunków zwierząti roślin. W Polsce za wymarłe uznano2 gatunki kręgowców, 12 gatunków bezkręgowcówi około 40 gatunków roślin.,Ginące gatunki,zobacz,Człowiek przyczynia się do spadku różnorodności biologicznej przez zabijanie organizmów, zanieczyszczanie środowiska- powietrza, wód i gleby, niszczenie siedlisk oraz wprowadzanie obcych gatunkówdo ekosystemu.<-------------- ZOBACZ,Zapamiętaj!,,A na zakończenie, posłuchaj ---->,Dziękuję za uwagę:)