Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2. 1. . 4. 3. Oбнављање градива IVразреда. . На данашњем часу настављамо са обнављањем градива које сте научили у четвртом разреду!. Задатке препиши у свеску а затим их уради!. . 1. 4. 3. 2. 1.Писмено помножи.а) 49 • 30b) 2 154 • 18в) 268 •401г) 3 157 • 8 000. . 1. 4. 3. 2. 2.Писмено подели.а) 1 188 : 6 = _______б) 3 612 : 42 = ______в) 18 625 : 125= ______ . 1. 4. 3. 2. 3.Реши једначине и провери решења.а) 55 ∙ x = 34 155 б) 2 075 : y = 5. 1. 4. 3. 2. 4. Реши неједначине и одреди скуп решења.а) 39 • a > 2 184б) 1 600 : x > 8. 1. 4. 3. 2. 5. Израчунај:а) броја 120,б) броја 990. . 1. 4. 3. 2. Хвала на пажњи!Поздрав од учитељица!