Want to make creations as awesome as this one?

A Zafféry Károly Szalézii Középiskola Nemzeti Összetartozás napjára készített feladatlapja

More creations to inspire you

A WORLD OF SPORTS

Breakout

NERVOUS SYSTEM ESCAPE ROOM

Breakout

SUCCESS AND HAPPINESS (ESL)

Breakout

CEVICHE ESCAPE GAME

Breakout

ANIMALS AND PLANTS

Breakout

THE MUGGLE AT HOGWARTS

Breakout

SPACE INVADERS GAME

Breakout

Transcript

START,+ info,,,Subtitle here,+ info,Loremipsum,+ info,Loremips,fo,,SZABADULÓSZOBA A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM EMLÉKÉRE,Készítette: Szőke Erika,,A magyar delegáció a békefeltételek átvétele után a francia külügyminisztérium lépcsőjén (1920. január 13.) Fotó: Bibliothèque nationale de France,1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet a világháború lezárását követően egy másfél éves konferencia készített elő. A győztes antanthatalmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a Párizs környéki kastélyokban. A legyőzöttek képviselői is részt vettek a tárgyalásokon, de tényleges ráhatásuk nem volt az események menetére, csupán az 1919. júliusától születő szerződéseket írták alá.,ELCSATOLT ÉS MEGMARADT TERÜLETEK ARÁNYA,Te here,This is a paragraph of text waiting to be awesome content,Ki volt a magyar békedelegáció vezetője?,KÁROLYI MIHÁLY,APPONYI ALBERT,TISZA ISTVÁN,HORTHY MIKLÓS,Te here,This is a paragraph of text waiting to be awesome content,Mekkora területet veszített el Magyarország?,184 ezer négyzetkilométert,190 ezer négyzetkilométert, az ország 2/3 részét,159 ezer négyzetkilométert,93 ezer négyzetkilométert,Te here,Hány millió főt veszített el Magyarország?,5 millió főt,15 millió főt,10,6 millió főt,Te here,Hány millió magyar rekedt az elcsatolt területeken?,5,1 millió fő,3,3 millió fő,8 millió fő,*Próbáld újra,ROSSZVÁLASZ,TITKOS KÓD MEGSZERZÉSE,Kattints a tikos kódként megkapott számra!,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*Próbáld újra,ROSSZVÁLASZ,elűzöttek, menekültek, vagonlakók,1919 őszétől tömegesen indultak el azutódállamok területéről Magyarországraa magukat magyarnak valló és nagyobbrészt kiutasított menekültek.,A magyarkormányzat, érzékelve a helyzet súlyát1920 áprilisától földrajzi helyzettől függetlenülaz összes menekült megsegítésével az OrszágosMenekültügyi Hivatalt bízták meg. A következő négy évben a hivatal legfontosabb feladata a menekültek regisztrálása,ideiglenes elhelyezése és anyagitámogatása, munkához és lakáshoz juttatása,munkaerőpiaci átképzése, valamintjogi segítése volt. A hivatal nemcsaka legreménytelenebb helyzetben lévő vagonlakóknak,hanem más, egzisztenciáliskrízisben lévő menekülteknek is megpróbáltsegítséget nyújtani anyagi és természetbeni(ruházat, tüzelőanyag, ingyenesétkezés) juttatásokkal vagy munkaközvetítéssel,jogsegéllyel.,vörös térkép,101 évvel ezelőtt, 1919. február 21-én jelent meg először nyomtatásban Teleki Pál Vörös térképe, amihez nagy reményeket fűztek a béketárgyaláson hazánkat képviselő politikusaink.ított menekültek.,1920. január 16-án Apponyi Albert híres védőbeszédét követően, a Teleki Pál vezette szakértői csapat által megalkotott térképet mutatta be a békekonferencián. Ez volt az első olyan dokumentum, amelyet az antant képviselői, a trianoni béke előkészítő bizottsága is megszemlélt. A francia Carte rouge néven híressé vált térkép az 1910-es népszámlálás adatai alapján készült. Teleki a magyar népességet vörös színnel jelölte, amit a figyelemfelkeltés legfőbb eszközének szánt.,,,Ki készítette el a Vörös térképet, mellyel a magyar álláspont tudományos hátterét igyekeztek igazolni?,Te here,EMMANUEL DE MARTONNE,APPONYI ALBERT,TELEKI PÁL,menekültek,1A kapcsolt link egy adatbázishoz visz el, amely Dékány István: Trianoni árvák című könyvéhez készült. Az adatbázisban települések és név szerinti keresést tesz lehetővé. A válaszhoz a hova rovatban kell kikeresned Nyergesújfalu települést!Kattints a linkre, majd térj vissza az oldalra és válaszold meg a kérdést.,,,Honnan érkezett Gyihor Péter állomásfelvigyázó Nyergesújfalura 1920. november 8-án?,Te here,KÜRTÖS,ARAD,TEMESVÁR,Hány oldalas fogalmazást kellett József Attilának írnia a vagonlakókról 1920-ban?,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*Próbáld újra,ROSSZVÁLASZ,területi és demográfiai következmények,A térépre kattintva megfigyelheted a békeszerződés területi és demográfiai következményeit. Figyeld meg a térkép szélein a bekeretezett adatokat! Vedd észre, hogy az elcsatolt területek magyar lakosságának aránya a következő években csökken!A következő oldalakon a ezeknek az adatokra vonatkozó kérdéseket találsz!,,,Mekkora teületet csatoltak Romániához?,Te here,20 551 négyzet km,4 020 négyzet km,103 093 négyzet km,,,Kárpátalján a magyar lakosok száma 1930-ra,Te here,Majdnem felére csökkent,5%-lett kevesebb,nem változott,,,A felvidéki magyar lakosok száma,Te here,Majdnem felére csökkent,20%-al lett kevesebb,közel 300 000 fővel csökkent,*Próbáld újra,ROSSZVÁLASZ,magyarok a határon túl,A világháború után az elcsatolt országrészekben élő magyarok megkérdezésük nélkül, akaratuk ellenére kerültek a szomszéd államok fennhatósága alá. Magukat továbbra is a magyar nemzeti közösség részének tekintették, de e kényszerhelyzetben meg kellett szervezniük a maguk kisebbségi közösségeit.,A soknemzetiségű utódállamok kormányai úgy vélték, hogy a háború utáni felfokozott nacionalista hangulatban a nemzeti kisebbségek veszélyt jelentenek országaik stabilitására, ezért számos intézkedéssel szűkítették a nemzetiségek, köztük a magyarság mozgásterét.A közéletben korlátozták a nyelvhasználatot, megnehezítették a magyar újságok, kulturális intézmények és egyesületek tevékenységét. A magyar iskolaháló­zatot vissza­­fejlesztették: az egykori magyar egyetemeken és a közép­­iskolák többségében, valamint az elemi iskolák egy ré­szében a magyar helyett az államnyelven folyt a tanítás.,magyarok a határon túl,A Kárpát-medencében a 2011. évi népszámlálások alkalmával a teljes lakosság száma hozzávetőleg 25 millió 700 ezer volt, és mintegy 10 millió 400 ezren (40,5 százalék) vallották magukat magyar nemzetiségűnek.,Magyarország – 8.314 ezer Románia – 1.225 ezer Szlovákia – 459 ezer Szerbia – 251 ezer Ukrajna – kb. 141 ezer Horvátország – kb. 14 ezer Ausztria – kb. 10 ezer Szlovénia – kb. 4 ezer,2011-es népszámlálási adatok (KSH),,nyelvében él a nemzet,A magyar önazonosság megőrzéséhez nélkülözhetetlen az anyanyelv használata és átörökítése. Ennek fő intézményei a családok, az iskolák és az egyházak . A magyar kisebbségek számára a magyar nyelvű iskolahálózat megritkítása jelentette a legnagyobb nehézséget. A hatalomváltás után a korábban magyar nyelven oktató iskolák nagy része államnyelven folytatta működését. Az elemi iskolai hálózat a magyar többségű területeken nagyjából kielégítette az igényeket, a szórványban élő magyar családok azonban csak ritkán járathatták gyermekeiket anyanyelvi iskolába.A kisebbségi élet keretei között a szórakozás és a művelődés intézményei a korábbinál jóval nagyobb jelentőségre tettek szert. Mindez elsősorban a nemzettársak iránt érzett szolidaritás megnyilvánulása volt. Ugyanakkor az elcsatolt területek visszaszerzését célzó magyar revíziós külpolitikának is szüksége volt arra, hogy a határon túli magyar közösségekben ébren tartsa az anyanemzethez való tartozás gondolatát.,magyarok a határon túl,A szórványmagyarság: a magyarság azon része, mely idegen nyelvi környezetben él és már nincs összefüggő területi kapcsolata a tömbmagyarsággal. - Nincs anyanyelvi iskolája, sajtója, gyakran istentisztelete, s mivel a közigazgatási határain belül lélekszámuk az idegen többséghez viszonyítva 20 %-nál kisebb, az utódállamok törvényei a gyakori közigazgatási átszervezésekkel a peremvidékek magyarjait szórvánnyá téve, a többségbe való beolvadás elősegítésével nemzetiségi jogaikat eredményesen szűkítik.Az 1919-21: a trianoni országcsonkítás, 1945: a Közép-Európa szovjet megszállása miatti menekülések, az erőszakos ki- és áttelepítések, az idegen betelepítések a Csallóköz és a Székelyföld kivételével a tömbmagyarságot szórványmagyarsággá tette.,Szórványmagyarság,Kattints a tikos kódként megkapott számra!,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Te here,Hány ezer magyar él Kárpátalján?,14,32,141,Mit gondolsz hol nem élnek szórványban a magyarok?,SZÉKELYFÖLDÖN,DRÁVASZÖGBEN,BURGENLADBAN,TITKOS KÓD MEGSZERZÉSE,Kattints a tikos kódként megkapott számra!,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*Próbáld újra,ROSSZVÁLASZ,nem, nem, soha....területvédő propaganda,Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződést magyar részről diktátumnak tekintették, az aláírást pedig kényszermegoldásnak tartották. A Horthy-korszak kormányai mindvégig a békeszerződés revíziójára (felülvizsgálatára) törekedtek. A legfontosabb cél a területi revízió, vagyis a Magyarország számára kedvezőbb határok megállapítása volt. Ezenkívül el akarták töröltetni a hadsereget korlátozó rendelkezéseket, és szót emeltek a magyar kisebbségek jogainak bővítéséért.,nem, nem, soha....területvédő propaganda,1918-ban több olyan szervezet jött létre, amely a történeti Magyarország területi egységének megőrzése érdekében kampányolt. A trianoni béke megkötése után a magyar államnak fel kellett oszlatnia ezeket. A megszüntetett szervezetek azonban hamar újjáalakultak.A mindennapokban is a revízió szükségességét hangoztató jelmondatok és jelképek vették körbe a kor emberét. Ott szerepeltek a boltok kirakataiban, hirdetésekben, használati tárgyakon. A propaganda anyag jórészt grafikai alkotásokból állt, melyeket képeslapokra, plakátokra nyomtattak, újságcikkeket illusztráltak vele. A gyerekeknek revizionista társasjátékok készültek. Számos irodalmi és zenei alkotás is napvilágot látott.,nem, nem, soha....területvédő propaganda,1920-ban A Védő Ligák Szövetsége pályázatot hirdetett rövid imára vagy fohászra és jelmondatra, amelynek elrablott országrészeink visszaszerzésére irányuló gondolatot kellett kifejeznie. A pályázatra 126 fő jelentkezett, számos páyamű érkezett be. Az ima nyertese Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna lett. A Jelmondat nyertese B. Szabó Mihály esztergomi születésű nyugalmazott főispán. (Esztergom vármegyefőjegyzője) A jelmondata: Csonka Magyarország – nem ország, Egész Magyarország – mennyország.Az Erdély elvesztésére emlékeztető Székely himnusz ugyancsak ebben az időben született: szövegét Csanády György írta 1921-ben, s hamarosan meg is zenésítették.,nem, nem, soha....területvédő propaganda,Az elvesztett országrészeket visszakövetelő irredenta mozgalom kultikus központja a fővárosi Szabadság téren alakult ki. A téren 1921-ben avatták fel a négy égtáj veszteségeit megjelenítő szobrokat. A tér közepén pedig 1928. augusztus 20-án felállították az Ereklyés Országzászlót, mely félárbocra volt eresztve a nemzeti gyász jeleként. A zászlórúd esküvésre emelt kézben végződött, mely a területvesztésbe bele nem törődő „Nem! Nem! Soha!” revíziós ígéretet jelképezte. A teret Nagy-Magyarországot mintázó virágszőnyeg is díszítette,nem, nem, soha....területvédő propaganda,A "Justice for Hungary" (Igazságot Magyarországnak) amerikai magyarok áldozatkészségéből épült repülőgép volt, amellyel Endresz György pilóta és Magyar Sándor navigátor 1931. július 15-16-án az Atlanti-óceánt rekordidő alatt repülték át (5170 km) 25 óra 40 perc alatt, ami a pusztán technikai és emberi bravúron túlmenően, hazafias célokat is szolgált. Ezzel kívánták felhívni a világ figyelmét Trianon igazságtalanságára.A kihívást Rothermere grófja, Harold Sidney Harmsworth támogatta. A lord támogatása azért volt látványos, mert ő adta ki a népszerű The Daily Mail című újságot.,Te here,Ki írta?,CSANÁDY GYÖRGY,JÓZSEF ATTILA,Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna,"Maroknyi székely porlik, mint a szikla Népek harcától zajló tengeren. Fejünk az ár ezerszer elborítja, Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!",Te here,1920-ban kiírt pályázat nyertes jelmondatát B. Szabó Mihály írta. Hol született az alkotó?,KOLOZSVÁRON,ESZTERGOMBAN,SOPRONBAN,Csonka Magyarország – nem ország, Egész Magyarország – mennyország.”,Te here,Ki támogatta a "Justis for Hungary" feliratú repülőgép útját?,ENDRESZ GYÖRGY,MAGYAR SÁNDOR,Harold Sidney Harmsworth,Te here,Hol volt az irredenta mozgalom kultikus helyszíne Budapesten?,SZABADSÁG TÉREN,KOSSUTH TÉREN,HŐSÖK TERÉN,*Próbáld újra,ROSSZVÁLASZ,GRATULÁLOK!,"Sajnos nem egy boldog történelmi pillanatra való visszatekintés ez, mégis biztató momentum, hiszen ez a szerelmes dal, ha a sorok mögé nézünk, történelmi összefüggésben nagyon erőteljes jelentést hordoz. Egyfajta biztatást, hogy 'lesznek még szép napjaink' s hogy 'hozzám tartozol, és én hozzád tartozom.' Nehézségek vannak, voltak, lesznek, de hiszem, hogy voltunk, vagyunk, leszünk egymással és egymásért. És bár szomorúság tölti el az embert, sorjáznak a miértek, ha a trianoni döntésre gondolunk, mégis boldog pillanat az, amikor megfogjuk egymás kezét határon innen és túl."Tarpai Viktória