Want to make creations as awesome as this one?

Com obtenir la clau d'admissió

Transcript

ADMISSIÓ,1,3,4,2,Aquest curs serà exclusivament per via TELEMÀTICAUs expliquem com. . .,Curs 20-21,Continuar,CLAU D'ADMISSIÓ,1,3,4,2,Para realizar la solicitud es necesario obtener la "CLAVE DE ADMISIÓN",Per realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la,Continuar,Es pot obtindre mitjançant algú dels sistemes de verificació d'identitat que explicarem a continuació...,VERIFICACIÓ D'IDENTITAT / VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD,La "clave de admisión" está compuesta por un IDENTIFICADOR PERSONAL i una CONTRASEÑA,La "clau d'admissió" està composta per un IDENTIFICADOR PERSONAL i una CONTRASENYA.,La "clau d'admissió" és única per a cada sol·licitud ,Se puede obtener mediante alguno de los sistemas de verificación de identidad que explicaremos a continuación...,La "clave de admisión" es única para cada solicitud,Continuar,SI TENS... / SI TIENES...,Altres...,8,Certificat ciutadania Unió Europea,6,7,10,DNI ,Únicamente pasaporte,Certificado ciudadanía Unión Europea,1,DNI ,NIE, targeta d'estranger o permís de residència,4,2,5,Otros...,Únicament passaport,3,9,NIE, tarjeta de extranjero o permiso de residencia,(explicado en castellano),(explicat en valencià),Necessitarà preparar el següent per poder verificar la seva identitat...,Si la persona sol·licitant (pare/mare/tutor legal) compta amb DNI,1,Continuar,Número de DNINúmero de suport (IDESP en els models antics)Data de naixementMarcar la casella que indica que no s'oposa a la seva comprovació pel Ministeri de l'Interior,Tornar,He acabat,Inici,Necessitarà preparar el següent per poder verificar la seva identitat...,Si la persona sol·licitant (pare/mare/tutor legal) compta amb NIE,2,Continuar,Número de NIENúmero de suport (IXESP en els models antics)Data de naixementMarcar la casella que indica que no s'oposa a la seva comprovació pel Ministeri de l'Interior,Tornar,He acabat,Inici,Necessitarà preparar el següent per poder verificar la seva identitat...,Si la persona sol·licitant (pare/mare/tutor legal) compta amb Certificat de ciutadania de la Unió Europea,3,Continuar,Número de NIENúmero del certificat precedit per la lletra CData de naixementMarcar la casella que indica que no s'oposa a la seva comprovació pel Ministeri de l'Interior,Tornar,He acabat,Inici,Haurà d'acudir al centre en el que sol·licita plaça en primera opció,Si la persona sol·licitant (pare/mare/tutor legal) compta amb Passaport únicament,4,Tornar,He acabat,Inici,Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril,En cas de no comptar amb cap dels documents anteriors, haurà d'identificar-se amb:,5,Tornar,He acabat,Inici,Necessitará preparar lo siguiente para poder verificar su identidad...,Si la persona solicitante (padre/madre/tutor legal) cuenta con DNI,6,Continuar,Número de DNINúmero de soporte (IDESP en los modelos antiguos)Fecha de nacimientoMarcar la casilla que indica que no se opone a su comprovación por el Ministerio del Interior,Volver,He acabado,Inicio,Necessitará preparar lo siguiente para poder verificar su identidad...,Si la persona solicitante (padre/madre/tutor legal) cuenta con NIE,7,Continuar,Número de NIENúmero de soporte (IXESP en los modelos antiguos)Fecha de naciemientoMarcar la casilla que indica que no se opone a su comprovación por el Ministerio del Interior,Volver,He acabado,Inicio,Necessitará preparar lo siguiente para poder verificar su identidad...,Si la persona solicitante (padre/madre/tutor legal) cuenta con Certificado de ciudadania de la Unión Europea,8,Continuar,Número de NIENúmero del certificado precedido por la letra CFecha de naciemientoMarcar la casilla que indica que no se opone a su comprovación por el Ministerio del Interior,Volver,He acabado,Inicio,Tendrá que acudir al Centro donde solicita plaza en primera opción,Si la persona solicitante (padre/madre/tutor legal) cuenta conPasaporte únicamente,9,Volver,He acabado,Inicio,Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad previsto en el artículo 5.6 del Decreto ley 2/2020, de 3 de abril,En caso de no contar con ninguno de los documentos anteriores, tendrá que identificarse con:,10,Volver,He acabado,Inicio,3,1,GRÀCIES!,4,Esperem haver ajudat,2,Tornar,Inici