Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

0

1

2

3

4

5

Types of film

Rodzaje filmów

WARM - UP:


WHAT'S ON TV TONIGHT?

Jako rozgrzewkę wykonaj następujące ćwiczenie:


Look at the TV guide. Then write in your notebook a short dialogue (based on the example below).

Spójrz na program telewizyjny. Potem napisz w zeszycie krótki dialog. (na podstawie przykładu poniżej)

NEW VOCABULARY:


Write the types of film in your notebook and translate them into Polish. Then watch this short video presentation.

Napisz w zeszycie rodzaje filmów i przetłumacz je na język polski. Następnie obejrzyj krótką videoprezentację.


 • animated film - ..............................
 • war film - .......................................
 • martial arts - ...................................
 • science fiction - ...............................
 • action-adventure - ...........................
 • romantic comedy - .........................
 • musical - .................................
 • fantasy - ...................................
 • cartoon - ...............................
 • comedy - .................................
 • western - .................................
 • historical - .................................
 • thriller - ..........................
 • horror - ..................................EXERCISE 1.


Write the corresponding film genre under the posters:

Napisz odpowiedni rodzaj filmu pod zdjęciem:


www.liveworksheets.com

QUIZ:


Guess the film genre!

Zgadnij rodzaj filmu.


https://en.islcollective.com/video-lessons/fb694d946853aea79503493c8047c412?fbclid=IwAR3hl2KdWVQiosMD7QNxYl6w17rO-msPci7hJ_doNVWfp-P-hLm4EOTicYEEXERCISE 2:


Match the types of film with their definitions. Write the answers in your notebook.

Połącz rodzaje filmu z ich definicjami. Zapisz odpowiedzi w zeszycie:


1. martial artsA. a funny film
2. fantasyB. a film with lots of singing
3. musicalC. a film with cowboys
4. comedyD. a film with imaginary characters
5. westernE. a film with lots of fighting


1. - .......

2. - .......

3. - ......

4. - ......

5. - ......

TASK 3


Now it's time to practise reading and listening comprehension.

Teraz czas na ćwiczenie rozumienia tekstu oraz rozumienia ze słuchu.


Jeżeli ktoś chce uzyskać OCENĘ DODATKOWĄ, to po skończeniu tej karty pracy (FINISH--> Email my answers to my teacher), wysyła do mnie na @: aniade13@wp.pl.


https://www.liveworksheets.com