Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

Transcript

Ogien,Boży ,,,A teraz czas na gorącą modlitwę. ,Słowami piosenki zaproś Ducha Świętego do swojego życia, aby nieustannie Ci towarzyszył: ,Duch Święty,jest trzecią Osobą Trójcy Świętej równą Ojcu i Synowi. On czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi.Inne Jego określenia to: Pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Chrystusa, Pana, Boga, Moc z wysoka.,Księga Ezechiela 36, 26-27,I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. ,Zapowiedź daru Ducha Świętego w Starym Testamencie,Chrystus znaczy napełniony Duchem Świętym.,Zapowiedź miała zrealizować się przez Jezusa, który był zapowiedzianym Mesjaszem - Chrystusem. Jezus począł się z Ducha Świętego. Duch zstąpił na Niego w czasie chrztu w Jordanie, a sam Jezus odniósł do siebie słowa z księgi proroka Izajaszamówiące o Mesjaszu: ,Duch Pana Boga nade Mną, bo Pan Mnie namaścił. Posłał Mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim (...),Księga Izajasza 61, 1a,Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.,Jan 14, 16-17,Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki — Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. ,Łk 11, 13,Jezus zapowiadał dar Ducha dla każdego, kto uwierzy i będzie prosił:,Dar Ducha dla każdego,Obietnica Jezusa wypełniła się w dniu,,Dz 2, 1-13,Zesłania Ducha Świętego,Dzieje Apostolskie 2, 39,Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz.,Obietnica nadal się wypełnia:,Apostołowie napełnieni Duchem Świętym poszli na cały świat, aby głosić Ewagelię. Przekazywali jednocześnie dar Ducha swoim następcom i całym wspólnotom chrześcijańskim. Ta misja apostolska trwa do dzisiaj zwłaszcza przez posługę biskupów i kapłanów, którzy głoszą Słowo Boże i sprawują sakramenty,przez które otrzymujemy Ducha Świętego. Realizują się w ten sposób słowa św. Piotra wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy:,Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej. ,Chrzest zmywa grzech pierworodny, który odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Zmywa również grzechy popełnione do momentu przyjęcia sakramentu. Wraz z chrztem rozpoczyna się nowe, nadprzyrodzone życie z Chrystusem. Od tej chwili Duch Święty obdarowuje nas wiarą, nadzieją i miłością oraz darami Ducha Świętego. W Nim możemy wołać do Boga: "Abba Ojcze" i wyznawać z wiarą: "Jezus jest Panem".,Bierzmowanie,Chrzest,Obietnica udzielenia Ducha Świętego wierzącym realizuje się w sposób szczególny przez dwa sakramenty: ,,Co warto jeszcze wiedzieć o Duchu Świętym?,Włożnie rąk,Woda,,Gołębica,Ogień,Obłok,Namaszczenie olejem,SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO,Dowiedz się więcej o symbolach Ducha Świętego klikając w ich nazwy.,Dary Ducha Świętego,Poznaj dary Ducha Świętego klikając w żółte aureole.,Świadectwo działania Ducha Świętego,A teraz Zadanie na całe życie,TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCIPragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez 5 minut zatrzymaj twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmysły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami:,"O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię.Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie.Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać.Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz,pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz,daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen".,Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości.,kard. Desiré-Felicien-François-Joseph Mercier,Dziekujemy za uwage,,,,,Zapraszamy na kolejną katechezę.