Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ogien

Boży

,

Słowami piosenki zaproś Ducha Świętego do swojego życia, aby nieustannie Ci towarzyszył:

A teraz czas na gorącą modlitwę.

Duch Święty

jest trzecią Osobą Trójcy Świętej równą Ojcu i Synowi. On czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi.Inne Jego określenia to: Pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Chrystusa, Pana, Boga, Moc z wysoka.

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.

Księga Ezechiela 36, 26-27

Zapowiedź daru Ducha Świętego w Starym Testamencie

Chrystus znaczy napełniony Duchem Świętym.

Zapowiedź miała zrealizować się przez Jezusa, który był zapowiedzianym Mesjaszem - Chrystusem. Jezus począł się z Ducha Świętego. Duch zstąpił na Niego w czasie chrztu w Jordanie, a sam Jezus odniósł do siebie słowa z księgi proroka Izajaszamówiące o Mesjaszu:

Duch Pana Boga nade Mną, bo Pan Mnie namaścił. Posłał Mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim (...)

Księga Izajasza 61, 1a

Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki — Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Jan 14, 16-17

Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

Łk 11, 13

Jezus zapowiadał dar Ducha dla każdego, kto uwierzy i będzie prosił:

Dar Ducha dla każdego

Dz 2, 1-13

Obietnica Jezusa wypełniła się w dniu

Zesłania Ducha Świętego

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego.

Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz.

Dzieje Apostolskie 2, 39

Obietnica nadal się wypełnia:

Apostołowie napełnieni Duchem Świętym poszli na cały świat, aby głosić Ewagelię. Przekazywali jednocześnie dar Ducha swoim następcom i całym wspólnotom chrześcijańskim. Ta misja apostolska trwa do dzisiaj zwłaszcza przez posługę biskupów i kapłanów, którzy głoszą Słowo Boże i sprawują sakramenty,przez które otrzymujemy Ducha Świętego. Realizują się w ten sposób słowa św. Piotra wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy:

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.

Chrzest zmywa grzech pierworodny, który odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Zmywa również grzechy popełnione do momentu przyjęcia sakramentu. Wraz z chrztem rozpoczyna się nowe, nadprzyrodzone życie z Chrystusem. Od tej chwili Duch Święty obdarowuje nas wiarą, nadzieją i miłością oraz darami Ducha Świętego. W Nim możemy wołać do Boga: "Abba Ojcze" i wyznawać z wiarą: "Jezus jest Panem".

Bierzmowanie

Chrzest

Obietnica udzielenia Ducha Świętego wierzącym realizuje się w sposób szczególny przez dwa sakramenty:

Co warto jeszcze wiedzieć o Duchu Świętym?

Gołębica

Ogień

Obłok

Włożnie rąk

Woda

Namaszczenie olejem

Namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania.

SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO

Dowiedz się więcej o symbolach Ducha Świętego klikając w ich nazwy.

Nałożenie rąk, które jest znakiem przekazania Ducha Świętego począwszy od czasów apostolskich.

Woda żywa, która wypływa z boku Chrystusa i nasyca ochrzczonych.

Gołębica, która zstępuje na Chrystusa w czasie chrztu w Jordanie.

Ogień, który przekształca wszystko czego dotyka.

Obłok raz ciemny, raz świetlisty, w którym objawia się chwała Boża.

Dary Ducha Świętego

Poznaj dary Ducha Świętego klikając w żółte aureole.

Dar rady- w konkretnych sytuacjach pomaga podjąć bez wątpliwości i błędu subiektywizmu właściwą decyzję. Podpowiada najlepszy sposób postępowania. Uzgadnia ludzkie plany z tym, czego Bóg oczekuje.

Dar umiejętności (wiedzy)- z jednej strony ukazuje, piękno i logikę, a z drugiej niedoskonałość i ograniczenia stworzeń oraz względność dóbr materialnych. Kieruje ludzkie tęsknoty ku Bożej doskonałości. Tłumaczy zamysły Bożej Opatrzności obecnej w różnych wydarzeniach.

Dar mądrości- prowadzi do głębszego poznania Chrystusa. Jednoczy myśli i działania z wolą Bożą. Dzięki niemu możliwe jest miłowanie tego, co kocha Bóg. Człowiek wtedy "znajduje upodobanie w tym, co Boskie." Dar ten pozwala zaakceptować świat, a zwłaszcza miłować bliźnich ze względu na Boga oraz ich ostateczny cel (zbawienie).

Dar męstwa- udziela wytrwałości i odwagi potrzebnych do życia zgodnego z wolą Bożą. Dodaje sił w trudnościach. Mimo przeciwności umożliwia publiczne wyznanie i obronę wiary. Dzięki niemu możliwa jest ewangelizacja, wytrwanie w powołaniu i otrzymanej misji do końca życia.

Dar bojaźni Bożej - uświadamia wielkość i miłość Boga. Buduje postawę zawierzenia, dziękczynienia i uwielbienia. Kształtuje duchowość dziecięctwa Bożego, aby wytrwać w modlitwie.

Dar rozumu- ułatwia zrozumienie Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Pozwala dostrzec sens Bożych przykazań i wymagań społeczno-moralnych. Cele i wartości, które pozwala pojąć dar rozumu, dzięki darowi umiejętności stają się przedmiotem pragnień. Ale zaczynamy je naprawdę miłować dopiero dzięki mądrości.

Dar pobożności- pozwala dostrzec Ojca w Bogu. Pobudza do odpowiedzi na Jego miłość konkretnymi aktami kultu i czynami chrześcijańskiego miłosierdzia. Nie pozwala na stawianie spraw doczesnych ponad ani na równi z Bożą chwałą. Nieustannie odnawia więź z Jezusem, sprawiając, że posłuszeństwo Jego nauce wynika z zaufania, a nie z nakazu.

Świadectwo działania Ducha Świętego

A teraz Zadanie na całe życie

TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCIPragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez 5 minut zatrzymaj twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmysły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami:

"O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię.Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie.Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać.Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz,pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz,daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen".

Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości.

kard. Desiré-Felicien-François-Joseph Mercier

Dziekujemy za uwage

,

,

Zapraszamy na kolejną katechezę.