Want to make creations as awesome as this one?

Aquesta exposició mostra com, a partir d'un recurs que es troba a la natura, podem acabar encenent un llum; els avantatges i els inconvenients derivats d'aquest procés; els efectes del nostre consum; què és el canvi climàtic i quines conseqüències té; com es pot veure influenciat per l'estalvi i l'ús eficient de l'energia en el nostre dia a dia, i com les administracions locals, nacionals i internacionals hi tenen un paper important.

More creations to inspire you

Transcript

Exposició itinerant i interactiva sobre energia i canvi climàtic,La natura,l'origen,Totes les formes d’energia que coneixem provenen de la natura,"L’energia no es crea ni es destrueix, només canvia de forma",Existeix elrecurs perfecte?,DEPENDÈNCIA D’ALTRES PAÏSOS,RECURS DESCENTRALITZAT,RENOVABLE,GENERACIÓ DERESIDUSPERILLOSOS,NO RENOVABLE A ESCALAHUMANA,IMPACTES AMBIENTALS EN L’EXTRACCIÓ O L’ÚS,TRANSPORTABLE,DEPENDÈNCIA DELACLIMATOLOGIA,De l'energiaprimària...,LA TRANSFORMACIÓ,Saps que ésuna turbina?,L'energia que contenenels recursos naturals, comara el carbó, el gas, elvent o un salt d’aigua, esconeix amb el nomd’energia primària.,L'EMMAGATZEMATGE,La generació elèctricapresenta un gran problema:l’electricitat no es potemmagatzemar si no és enquantitats molt petites.,FORÇA DIRECTA DELS SALTS D’AIGUA,FORÇA DIRECTA DEL VENT,FORÇA DEL VAPOR D’AIGUA,Cables elèctrics,Turbina,Generador,Combustió del carbó, gas natural i fueloil i fissió de l’urani,Calor,Aigua,Com s'obté l'electricitat?,...a l'energiafinal,EL RENDIMENT,Saps que ésuna turbina?,Per tenir una bombeta encesa es necessita molta més energia que la que realment consumeix. ,EL TRANSPORT,L’energia es genera a molta distància dels llocson es consumeix, peraixò calen xarxes perdistribuir-la.,Per què és més alt elrendiment de lescentrals tèrmiques de cicle combinat de gasnatural?,Per què?,Saps quines són lespèrdues en el transportd’energia eléctrica aCatalunya?,Passa per sobre cada icona per conèixer quin és el rediment de la producció d’energia:,Eficiènciadia a dia,Saps que ésuna turbina?,Una família que utilitzi lestecnologiesmés eficients disponibles al mercatnecessita 6 vegades menyssubministrament d’electricitat que unaaltra que faci servir les tecnologiesconvencionals.,En els darrers vint anys, el consum d’energia a Catalunya ha augmentat en gairebé un 60%.,20%,20%,80%,energia útil,energia útil,energia perduda,Tecnologies eficients,Tecnologies convencionals,Saps què ésl'energia útil?,Canviael clima,Saps que ésuna turbina?,Des de l’inici de la revolució industrial,a mitjan segle XIX, s’han crematquantitats enormes de carbó i de petroli,que han abocat grans volums dediòxid de carboni, CO , a l'atmosfera.,RAJOS SOLARS,ATMOSFERA Conté gasos amb efecte d'hivernacle,“L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com ja evidencia l'augment de la mitjana de les temperatures de l’aire i dels oceans, la fusió generalitzada de la neu i del gel i l'increment del nivell del mar.”,Quart informe d’avaluació, del 2007, del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic,Què és el CO ?,Per què es produeix l’escalfament global de la Terra?,Quins són els sectors a Catalunya que produeixen més emissions de gasos amb efecte d’hivernacle?,Quina és la contribució dels habitatges?,Retinguts pels gasos amb efecte d'hivernacle, contribueixen a l’escalfament global,Reflectits per l’atmosfera,Absorbits pels oceans i el sòl,Retornats a l’exterior de l’atmosfera després de rebotar a la superfície terrestre,2,2,Lesconseqüènciesdel canvi,Saps que ésuna turbina?,Les accions que fem perreduir el consum d’energiai utilitzar-la de formaeficient són una bonamanera de lluitar contra elcanvi climàtic i deprevenir-ne els efectes, ino han de comportar unarenúncia al benestar ni alsavantatges de la societatmoderna.,Els experts pronostiquen que els efectes del canvi climàtic poden ser molt diversos.El segon informe del Grup d’Expertsen Canvi Climàtic de Catalunyaprediu, entre d’altres, els següents:,MÉS SEQUERA,MÉS PROBABILITAT DE DESASTRES NATURALS,AUGMENT DEL NIVELL DEL MAR,REDUCCIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA,CANVIS EN LA TEMPERATURA,Il·luminació ielectrodomèstics,Saps que ésuna turbina?,CONTAMINACIÓ AMBIENTAL,La producció i l’ús del’energia genera gasosamb efectes nocius peral medi i les persones.,Si apaguem un llum, deixem de contaminar?,Quan escollim una rentadora eficient, podem evitar un vessament de petroli al mar?,TRANSPORT AMB IMPACTE,El transport de l’energiades dels llocs de producciófins als punts de consumgenera impactes sobrel’entorn.,Cada vegada que apaguem un lluminnecessari reduïm l’emissió al’atmosfera d’aquests gasoscontaminants:,Construcció i climatització,Saps que ésuna turbina?,REDUCCIÓ DELS RECURSOS NATURALS,De l’estufa de llenya a lacalefacció centralitzada,del ventilador a l’airecondicionat... En lesdarreres dècades, l’estilde vida ha fet augmentarel consum d’energia.Aquest increment ha portat a la sobreexplotació dels jaciments i el futur augura un esgotament d’aquestes reserves.,Si moderem l’úsde la calefacció,retardeml’esgotament delpetroli?,Quan construïm una casa, podemevitar impactesclimàtics?,Saps què són les illes decalor i com afecten elclima local?,La construcció racional d’unhabitatge, amb mesures sosteniblesde climatització, atenua l’efected’illa de calor, estalvia energia imodera el canvi climàtic.,Mobilitat i consum responsable,Saps que ésuna turbina?,Si comprem responsablement, podem evitar un conflicte polític?,Quan anem a peu,moderem l’augmentdel nivell del mar?,CANVI CLIMÀTIC D’ORIGEN HUMÀ,En els 4.650 milions d’anysde vida de la Terra, s’hanesdevingut importantsvariacions naturals del clima,com ara les glaciacions o, enuna escala menor, la “petitaedat de gel”, dels segles XVIi XVII.,Emissions de CO a Catalunya per sectors:,2,Calcula les teves emissions de CO,2,La lluita contra el canvi climàtic El compromís,Saps que ésuna turbina?,UN PACTE GLOBAL!,Saps quant COemeten els muncipis dela província deBarcelona cada any?,Les ciutats i els pobles sónresponsables directes oindirectes de més de la meitatde les emissions mundials delsgasos amb efecte d’hivernacle.,Saps què és el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses?,Les ciutats i els poblesnecessiten energia pel seufuncionament.Per això, les polítiquesmunicipals poden incidir enl’estalvi i l’eficiènciaenergètics i en la lluitacontra el canvi climàtic.,2