Want to make creations as awesome as this one?

Aquesta exposició mostra com, a partir d'un recurs que es troba a la natura, podem acabar encenent un llum; els avantatges i els inconvenients derivats d'aquest procés; els efectes del nostre consum; què és el canvi climàtic i quines conseqüències té; com es pot veure influenciat per l'estalvi i l'ús eficient de l'energia en el nostre dia a dia, i com les administracions locals, nacionals i internacionals hi tenen un paper important.

Transcript

Exposició itinerant i interactiva sobre energia i canvi climàtic

La natura,
l'origen

Totes les formes d’energia
que coneixem provenen
de la natura

"L’energia no es crea ni es
destrueix, només canvia
de forma"

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

L’energia hidràulica prové de la

força de l’aigua que, per mitjà

del Sol, es mou en un cicle

tancat: s’evapora i torna a

precipitar.

L’energia del vent prové de les

diferències de temperatura que

provoca el Sol en l’atmosfera

terrestre.

L’energia del carbó, del gas

natural i del petroli prové de

l’acumulació d’energia solar en

organismes vius que van quedar

soterrats fa milions d’anys

Existeix el
recurs perfecte?

DEPENDÈNCIA
D’ALTRES PAÏSOS

L’Estat espanyol importa el 99% del petroli de països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

GENERACIÓ DE
RESIDUS PERILLOSOS

Una central nuclear pot generar anualment 30 tones de residus nuclears, que són potencialment perillosos si no es gestionen correctament.

RENOVABLE

Hi ha fonts d'energia inesgotables i altres que, amb una planificació adequada, poden durar molts segles.

RECURS
DESCENTRALITZAT

Podem utilitzar-lo allà on vulguem i no cal transportar-lo i embalar-lo.

DEPENDÈNCIA DE
LA CLIMATOLOGIA

Les velocitats mitjanes anuals del vent a Catalunya es troben entre 1 m/s, a Viella, i 10 m/s, a Portbou. Per a la construcció de parcs eòlics, es tenen en compte els espais on hi ha una velocitat mitjana anual superior a 6 m/s.

TRANSPORTABLE

El gas utilitzat a les calderes dels habitatges de Catalunya prové del gas liquat que arriba en vaixell a la planta de regasificació del port de Barcelona.

IMPACTES AMBIENTALS
EN L’EXTRACCIÓ O L’ÚS

Quan extraiem recursos de la natura es pot fer malbé el terreny, contaminar l’aigua de l’entorn...

NO RENOVABLE A ESCALA HUMANA

El petroli que consumim al món en un any va tardar 1.000.000 d’anys a formar-se.

Petroli

Carbó

Gas
Natural

Urani

Aigua

Biomassa

Vent

Mar i marees

Sol

Calor de
la Terra

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

De l'energia
primària...

LA TRANSFORMACIÓ

Saps que és

una turbina?

L'energia que contenen els recursos naturals, com ara el carbó, el gas, el vent o un salt d’aigua, es coneix amb el nom d’energia primària.

L'EMMAGATZEMATGE

La generació elèctrica presenta un gran problema: l’electricitat no es pot emmagatzemar si no és en quantitats molt petites.

FORÇA
DIRECTA DELS
SALTS D’AIGUA

FORÇA
DIRECTA
DEL VENT

FORÇA
DEL VAPOR
D’AIGUA

Cables elèctrics

Turbina

Generador

Combustió

del carbó,
gas natural i
fueloil i fissió
de l’urani

Calor

Aigua

Com s'obté l'electricitat?

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

Per tant, cal activar, augmentar o disminuir la producció de les centrals elèctriques en funció de la demanda, de si és de dia o de nit, de si fa fred o fa calor... Però aturar o posar en marxa una central és un procés extremament complex i costós.

Aquesta energia es pot utilitzar directament, però sovint resulta més pràctic transformar-la en energia elèctrica.


La transformació es realitza a les centrals tèrmiques, eòliques, hidràuliques, nuclears, etc. Per generar-hi electricitat es necessita una turbina i un generador.

Una turbina és una màquina formada per un eix i unes aspes que giren quan reben un fluid, com ara l’aigua d’una cascada, l’aire empès pel vent o el vapor a pressió de l’aigua escalfada amb carbó o amb la radioactivitat de l’urani.


L’eix de la turbina es comunica directament amb el generador que transforma el moviment de gir en electricitat.


 • Podeu veure una turbina hidroelèctrica al Museu Industrial del Ter, a Manlleu, al Museu Hidroelèctric de Capdella i a la Central Hidroelèctrica de Tavascan.

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

...a l'energia
final

EL RENDIMENT

Saps que és

una turbina?

Per tenir una bombeta
encesa es necessita
molta més energia que la
que realment consumeix.

EL TRANSPORT

L’energia es genera a molta distància dels llocs on es consumeix, per això calen xarxes per distribuir-la.

Per què és més alt el rendiment de les centrals tèrmiques de cicle combinat de gas natural?

Per què?

Saps quines són les pèrdues en el transport d’energia eléctrica a Catalunya?

Passa per sobre cada icona per conèixer quin és el rediment de la producció d’energia:

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

Durant el transport es produeixen pèrdues d’energia a causa, entre d’altres factors, de la resistència dels cables al pas del corrent.

Si una central elèctrica té un rendiment d’un 1%, vol dir que de cada 100 unitats d’energia primària consumida, només una es converteix en energia elèctrica. És a dir, no tota l’energia primària es transforma en electricitat.

Les centrals tèrmiques de cicle combinat de gas natural aprofiten no només la calor de la combustió del gas, sinó també la calor dels gasos que genera aquesta combustió.

A Catalunya, les pèrdues en el transport d’energia elèctrica representen al prop d’un 7,3%.


Així, de 100 unitats d’electricitat que es produeixen, 7,3 es perden en el camí de la central elèctrica a la nostra llar.

35%

rendiment de les centrals

tèrmiques de gas natural

20%

rendiment de les

plaques solars

30%

rendiment de les centrals

nuclears o tèrmiques

de carbó o fueloil

55%

rendiment de les centrals

tèrmiques de cicle

combinat de gas natural

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

Eficiència
dia a dia

Saps que és

una turbina?

Una família que utilitzi les tecnologies més eficients disponibles al mercat necessita 6 vegades menys subministrament d’electricitat que una altra que faci servir les tecnologies convencionals.

En els darrers vint anys,

el consum d’energia a
Catalunya ha augmentat
en gairebé un 60%.

20%

20%

80%

energia útil

energia útil

energia perduda

Tecnologies eficients

Tecnologies convencionals

Saps què és

l'energia útil?

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

Els electrodomèstics, la il·luminació, la mobilitat o la climatització demanen una gran aportació d’energia final en forma d’electricitat o de gas.


Però tan sols una part d’aquesta energia s’aprofita: és l’anomenada energia útil. La resta es perd a causa de la baixa eficiència dels aparells i de les tecnologies.

En les bombetes incandescents,

només un 20% de l’energia es

converteix en energia útil, en llum.

La resta es transforma en calor.

En un cotxe, el 80% de l’energia

es perd en forma de calor i només

el 20% esdevé energia útil que es

transforma en moviment. És a dir,

de cada 10 euros de combustible,

només 2 generen moviment

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

Canvia
el clima

Saps que és

una turbina?

Des de l’inici de la revolució industrial, a mitjan segle XIX, s’han cremat quantitats enormes de carbó i de petroli, que han abocat grans volums de diòxid de carboni, CO , a l'atmosfera.

RAJOS
SOLARS

ATMOSFERA

Conté gasos
amb efecte
d'hivernacle

“L’escalfament del sistema

climàtic és inequívoc, com
ja evidencia l'augment de la
mitjana de les temperatures
de l’aire i dels oceans, la
fusió generalitzada de la
neu i del gel i l'increment
del nivell del mar.”

Quart informe d’avaluació, del 2007,
del Grup Intergovernamental
d’Experts sobre el Canvi Climàtic

Què és el CO ?

Per què es produeix

l’escalfament global de la
Terra?

Quins són els sectors a

Catalunya que produeixen més
emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle?

Quina és la contribució dels

habitatges?

Retinguts pels gasos

amb efecte d'hivernacle,
contribueixen a
l’escalfament global

Reflectits per

l’atmosfera

Absorbits pels

oceans i el sòl

Retornats a l’exterior de

l’atmosfera després de rebotar
a la superfície terrestre

2

2

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

El CO2 funciona d'una forma semblant a un hivernacle: deixa passar els rajos solars però en canvi impedeix que la calor que desprèn la superfície de la Terra marxi a l’exterior de l’atmosfera.


Per això el CO2 i altres gasos reben el nom de gasos amb efecte d'hivernacle.

La Terra té un efecte d’hivernacle natural, sense el qual la temperatura del planeta seria molt més freda. Però l’augment en la concentració de CO2 reforça aquest efecte d’hivernacle i provoca un escalfament global que, segons els científics, contribueix, amb

una probabilitat del 90%, al canvi climàtic.

A Catalunya, la generació d’energia, el transport, la indústria i la construcció són els sectors que més emissions de gasos amb efecte d'hivernacle produeixen.

Segons el Pla de l’energia de Catalunya (2006-2015), els habitatges consumeixen el 13% de l’energia final del país i contribueixen en un 7% a les emissions totals de CO2.

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

Les conseqüències
del canvi

Saps que és

una turbina?

Les accions que fem per reduir el consum d’energia i utilitzar-la de forma eficient són una bona manera de lluitar contra el canvi climàtic i de prevenir-ne els efectes, i no han de comportar una renúncia al benestar ni als avantatges de la societat moderna.

Els experts pronostiquen que

els efectes del canvi climàtic
poden ser molt diversos.

El segon informe del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya prediu, entre d’altres, els següents:

MÉS SEQUERA

L’Estat espanyol importa el 99% del petroli de països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

MÉS PROBABILITAT DE DESASTRES NATURALS

L’Estat espanyol importa el 99% del petroli de països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

AUGMENT DEL NIVELL DEL MAR

L’Estat espanyol importa el 99% del petroli de països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

REDUCCIÓ DE LA
PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

L’Estat espanyol importa el 99% del petroli de països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

CANVIS EN LA
TEMPERATURA

L’Estat espanyol importa el 99% del petroli de països com Rússia, l’Aràbia Saudita i Mèxic i pràcticament tot el gas natural que consumeix, d'Algèria, Egipte i Nigèria.

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

Les prediccions climàtiques

assenyalen que disminuirà el

cabal dels rius i que la

precipitació pot disminuir fins a

un 10%, especialment a la

primavera i la tardor.

Es calcula que podria pujar

fins a 2°C.

Als deltes i els aiguamolls

l’augment del nivell del mar

podria incrementar-ne l’erosió.

Si la precipitació disminueix, es

reduirà la producció en cultius

com ara l’olivera, l’ametller o

l’avellaner.

L’augment de la temperatura i de

la sequedat afavorirà els incendis

i la posterior erosió del sòl a

causa de les rierades.

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

Il·luminació i
electrodomèstics

Saps que és

una turbina?

CONTAMINACIÓ
AMBIENTAL

La producció i l’ús de l’energia genera gasos amb efectes nocius per al medi i les persones.

Si apaguem un

llum, deixem de
contaminar?

Quan escollim una

rentadora eficient,
podem evitar un
vessament de
petroli al mar?

TRANSPORT AMB
IMPACTE

El transport de l’energia des dels llocs de producció fins als punts de consum genera impactes sobre l’entorn.

Cada vegada que apaguem un llum innecessari reduïm l’emissió a l’atmosfera d’aquests gasos contaminants:

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

La il·luminació suposa el 16%

del consum energètic a les

nostres llars.

El 15% del consum energètic a

la llar es dedica als

electrodomèstics i les cuines.

Les línies d’alta tensió que porten l’electricitat des de les centrals fins a casa produeixen sorolls, interferències i camps electromagnètics, i són un perill per a les aus rapinyaires, que de vegades hi pateixen electrocucions.


El petroli i derivats en molts casos es transporten mitjançant cisternes en vaixells o camions. En el cas del transport marítim, els accidents per vessaments petroliers continuen tenint un fort impacte sobre l’entorn.

CO
(monòxid de carboni)

Tòxic per a les persones

NOx
(òxids de nitrogen)

Irritació dels bronquis i

pluja àcida

SO2
(diòxid de sofre)

Pluja àcida

Partícules i fum
Mala visibilitat i afectació a

les vies respiratòries

Amb l’ús d’electrodomèstics eficients, amb etiquetes A+, A++ o A+++, reduïm el consum d’energia i, per tant, els impactes que suposa transportar-la.

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

Construcció i
climatització

Saps que és

una turbina?

REDUCCIÓ DELS
RECURSOS NATURALS

De l’estufa de llenya a la calefacció centralitzada, del ventilador a l’aire condicionat... En les darreres dècades, l’estil de vida ha fet augmentar el consum d’energia.

Aquest increment ha portat a la sobreexplotació dels jaciments i el futur augura un esgotament d’aquestes reserves.

Si moderem l’ús de la calefacció, retardem

l’esgotament delpetroli?

Quan construïm una casa, podem evitar impactes climàtics?

Saps què són les illes de calor i com afecten el clima local?

La construcció racional d’un habitatge, amb mesures sostenibles de climatització, atenua l’efecte d’illa de calor, estalvia energia i modera el canvi climàtic.

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

El 47% de l’energia es

consumeix en climatització.


Entre el 10% i el 40% del

consum energètic es pot reduir

amb mesures sense cost o amb

un cost molt baix.

ILLES DE CALOR A
LES ZONES URBANES

Les cases i les indústries emeten calor a causa de l’energia que s’hi consumeix. L’asfalt, el ciment i els maons de les ciutats absorbeixen la calor del sol durant el dia i l’alliberen durant la nit.


Tot això crea una illa de calor a les zones urbanes que afecta el clima local.

En menys de 40 anys podríem exhaurir les reserves mundials de petroli. A més, com que ja hem consumit el petroli fàcil i barat de produir, cada vegada serà més difícil i car extraure’n més per satisfer les nostres necessitats.

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

Mobilitat i
consum responsable

Saps que és

una turbina?

Si comprem responsablement, podem evitar un conflicte polític?

Quan anem a peu, moderem l’augment del nivell del mar?

CANVI CLIMÀTIC
D’ORIGEN HUMÀ

En els 4.650 milions d’anys de vida de la Terra, s’han esdevingut importants variacions naturals del clima, com ara les glaciacions o, en una escala menor, la “petita edat de gel”, dels segles XVI i XVII.

Emissions de CO a Catalunya per sectors:

2

Calcula les teves emissions de CO

2

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

La dependència energètica entre països pot provocar conflictes polítics.


A més, el canvi climàtic pot afavorir les migracions de malalties, com ara la malària, i pot provocar sequeres que afectin la producció agrícola i, per tant, l’economia de tota una regió.


La compra responsable i ètica i un ús eficient de l’energia poden moderar aquests impactes.

Si anem a peu o utilitzem sistemes de transport alternatius al cotxe, com ara la bicicleta o el transport públic, ajudarem a prevenir els impactes del canvi climàtic, com per exemple l’augment del nivell dels oceans.

.


Però, actualment, el consum energètic basat en la combustió de recursos fòssils com el carbó, el petroli o el gas natural ha incrementat les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera, sobretot de CO2, i ha accelerat alguns processos que afecten el clima.

38%

Transport

24%

Producció d’energia

24%

Industria

7%

Ús domèstic

4%

Agricultura i

ramaderia

3%

Serveis

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!

La lluita contra
el canvi climàtic
El compromís

Saps que és

una turbina?

UN PACTE GLOBAL!

Saps quant CO emeten els muncipis de la província de Barcelona cada any?

Les ciutats i els pobles són responsables directes o indirectes de més de la meitat de les emissions mundials dels gasos amb efecte d’hivernacle.

Saps què és el Pacte

d’Alcaldes i Alcaldesses?

Les ciutats i els pobles necessiten energia pel seu funcionament. Per això, les polítiques municipals poden incidir en l’estalvi i l’eficiència energètics i en la lluita contra el canvi climàtic.

2

De vegades podem utilitzar directament els recursos energètics que ens ofereix la natura:

 • el vent, per moure veles i molins
 • les radiacions del Sol, per escalfar l’aigua
 • la força de l’aigua, per moure molins o per desplaçar-nos aprofitant el corrent


Però, en la majoria dels casos, cal processar els recursos per tal d’obtenir energia útil:

 • el petroli es transforma en moviment gràcies al motor d’un vehicle
 • l’energia mecànica del vent o dels salts d’aigua i l’energia tèrmica de la combustió del carbó i de la fissió de l’urani es transformen en electricitat

Els 311 municipis de la província de Barcelona emeten anualment a l’atmosfera prop de

25 milions de tones de CO2.

El Pacte d’alcaldes i alcaldesses és una iniciativa europea que neix l’any 2008 amb l’objectiu de reduir en més del 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.


L’any 2015 el Pacte esdevé més ambiciós i es compromet a:

 • Reduir els gasos amb efecte d’hivernacle més enllà del 40% per l’any 2030.
 • Adaptar-se als impactes ja existents del canvi climàtic.

Durant la Cimera de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic de París, l’any 2015, es va anunciar una ampliació geogràfica del Pacte. A partir de l’any 2017 el Pacte esdevé global.


+ de 7.000

ajuntaments de tot el món

Descarrega't els jocs de l'exposició

per saber què has après!