Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KOMPETENCJE KLUCZOWE W NAUCZANIU ZDALNYM


Wychowanie przedszkolneDorota Kozioł- Żurawska

doradca metodyczny wychowania przedszkolnego


POMÓŻMY DZIECIOM, BY KAŻDY Z NICH STAŁ SIĘ TYM. KIM STAĆ SIĘ MOŻE.
J. KORCZAK


CO TO SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE?

KOMPETENCJE KLUCZOWE


DZIECKO A KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE - PRZYKŁADY


ZADANIECO TO SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE?

Genial.ly. 169 likes · 83 talking about this. Genial.ly


Tweets by genially_es

Genially Web hasn't shared anything on this page with you.


Genial.ly es un gestor de contenidos interactivos con el cuál usuarios sin conocimientos en programación pueden crear sus propios "recursos interactivos" (presentaciones, guías, dossiers, paneles/posters, etc.) donde podrán ir agregando y configurando su contenido de forma dinámica y medir su impacto.


Sign in now to see your channels and recommendations!1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

2. porozumiewanie się w językach obcych;

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne;

4. kompetencje informatyczne;

5. umiejętność uczenia się;

6. kompetencje społeczne i obywatelskie;

7. inicjatywność i przedsiębiorczość;

8. świadomość i ekspresja kulturalna.


KOMPETENCJE KLUCZOWEDZIECKO A KOMPETENCJE KLUCZOWE

CELE KSZTAŁCENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały, co jest dobre, a co złe.
3. Kształtowanie w dzieciach odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do znoszenia różnych niepowodzeń i porażek
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci i zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
7. Budzenie dziecięcej wiedzy i świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprze muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej. 10. Zapewnienie dzieciom szans na lepszą edukację, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także uczenie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne dla edukacji szkolnej

CHARAKTERYSTYKA WIEKU PRZEDSZKOLNEGO

Rozwijają się zmysły, wyobraźnia i intelekt
Pojawia się konieczność funkcjonowania w grupie rówieśniczej
Kształtowanie się samodzielności
Nabywanie kontrolowania emocji
Przygotowanie do szkoły
Pojawiają się nowe kategorie poznawcze tj. myślenie słowne i początki myślenia intuicyjnego
Nabywanie umiejętności radzenia sobie w typowych sytuacjach
Problem opuszczenia domu rodzinnego
Dynamiczny rozwój mowy

PODSTAWY KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego
stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.
Wraz z procesami rozwojowymi dziecka tworzą się podstawy poszczególnych
kompetencji kluczowych np.:
Rozwój mowy i poszerzanie czynnego słownika pozwala na rozwijanie porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich
Zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresje kulturalną
Ciekawość i zadawanie pytań, są podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych
i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych oraz umiejętności uczenia się.


Porozumiewanie się w języku ojczystym


Porozumiewanie się w językach obcych


Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne


Kompetencje informatyczne


Umiejętność uczenia się


Kompetencje społeczne i obywatelskie


Inicjatywność i przedsiębiorczość


Świadomość i ekspresja kulturalnaPorozumiewanie się w języku ojczystym

Jest to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych I kulturowych.

Codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez:

Słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i zaproszonych gości
Wypowiedzi spontaniczne i kierowane
Ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka wierszy, ról
Odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, teatr kukiełkowy, pacynki)
Występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych
Uczestnictwo w konkursach
Wypowiadanie się dziecka na własny temat
Prowadzenie codziennych różnorodnych zabaw logopedycznych (artykulacyjnych, oddechowych)
Ćwiczenia grafomotoryki ręki jako przygotowanie do pisania (np. plastelina, ciastolina, gazety, masa solna)
Wprowadzanie liter, naukę czytania prostych wyrazów i zdań,
Kreślenie szlaczków literopodobnych na różnorodnym podłożu, kreślenie liter po śladzie i samodzielnie
Kontakt z żywym słowem – nauczyciel, aktorzy
Biblioteczki w każdej sali – codzienny kontakt z literaturą
Lekcje biblioteczne w przedszkolu i w bibliotece.

Porozumiewanie sie w języku obcym

Opiera się na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w sytuacjach codziennych, w zabawie. Istotnym elementem jest wprowadzenie dziecka odmienne od znanych i typowych sytuacji społecznych, wskazywanie na bogactwo kulturowe, społeczne i języków innych narodów. Przyjmuje się, że dziecko kończące przedszkole rozumie i reaguje na bardzo proste polecenia w języku obcym, a przygotowanie do posługiwania się językiem obcym odbywa się przez zabawę.

W ramach realizacji zadań z tego obszaru dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego.
Podczas zajęć przedszkolaki poznają i utrwalają podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim (np. podają swoje imię, wiek, określają nastrój, liczą, nazywają kolory, części ciała, ubrania, podają nazwy zwierząt, części garderoby), śpiewają i tańczą do piosenek po angielsku.
Zajęcia to – gry i zabawy ruchowe ( grupowe, w parach), piosenki, historyjki obrazkowe, scenki dramowe z wykorzystaniem TIK

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Jest to umiejętność wykorzystywania myślenia matematycznego i logicznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.
Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów objaśniających świat przyrody, czyli eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie, powtarzanie procedur i instrukcji oraz weryfikowania wiedzy i odnoszenie jej do codziennych sytuacji, które dziecko zna.

Kompetencje matematyczne:

Codzienne zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron: lewa/prawa,
Realizacja ćwiczeń z programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka” (m.in. przeliczanie, porównywanie liczebności, stosowanie liczebników porządkowych, orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni oraz na kartce, pomiary długości, klasyfikowanie, przekształcanie, rytm, następstwo czasu),
Ćwiczenia, zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne.
Kompetencje naukowo-techniczne:
Codzienne działania m.in. obserwacje zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych,
Prowadzenie kalendarza pogody,
Prowadzenie czasowych „ogródków” w salach,
Zajęcia na ścieżce sensorycznej,
Zabawy mikroskopem, lupą itp.,
Zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi (kąciki majsterkowicza),
Zabawy eksperymentalno-doświadczalne (poznawanie podstawowych praw fizycznych, chemicznych), plastyczne, przestrzenne.

Kompetencje informatyczne

Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych. Podstawa programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wykorzystywanie narzędzi TIK (np. magnetofon, rzutnik, laptop, komputer, aparat cyfrowy, dyktafon, kamera, urządzenia sterowane dotykiem m.in. tablety) w różnych sytuacjach i przy różnych zadaniach,
wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji
i filmów edukacyjnych, spektaklów teatralnych,zabawy w kodowanie i dekodowanie.
Zajęcia profilaktyczne – dziecko bezpieczne w sieci.

UMIEJĘTNOŚC UCZENIA SIĘ

Przedszkole to pierwsze metodyczne doświadczenie dziecka związane z uczeniem się – uczeniem się konsekwentnym, możliwie świadomym i ukierunkowanym na osiągniecie konkretnych celów.
Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by przygotować dziecko do różnych form nauki – pracy grupowej i indywidualnej oraz do różnorodności stylów uczenia się, tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań

Kompetencja ta jest kształtowana poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Podczas wszelkich zajęć dzieci kształtują umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z własnych działań prowadzonych w przedszkolu, uczą się konkretnych zachowań i reakcji.
Dzieci wdrażane są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych) oraz do współpracy i współdziałania w zespole, grupie, ale też pracy indywidualnej.
Stosowanie wzmocnień pozytywnych
Praca w grupach mieszanych wiekowo – uczenie się od siebie, praca zespołowa.

Kompetencje społeczne i obywatelskie
Na etapie przedszkolnym to zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy
z innymi w grupie przedszkolnej.
Istotne jest, aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób w różnych społeczeństwach i środowiskach, dostrzegało różnorodność zachowań, a stopniowo też postaw.
Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i przedszkola, zachęcenie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra
i pracy w dziecięcym wolontariacie na miarę możliwości.

Realizacja tych treści odbywa się nieustannie, podczas wszystkich sytuacji
z jakimi stykamy się w przedszkolnej rzeczywistości, a ich celem jest wykształcenie u dzieci postaw społecznie pożądanych:
budzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy, kraju,
stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji, umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych,
służą temu tworzone w grupach kodeksy zachowania, nauka patriotyzmu (przez obchody m.in. Dnia Niepodległości, Dnia Flagi),
udział w akcjach charytatywnych,
spacery, wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznej (sklep, zakład fryzjerski, biblioteka, apteka),
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak) i z rodzicami, którzy prezentują swoje zawody.
Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, ekologicznych itp..

Inicjatywność i przedsiębiorczość
Należy to rozumieć jako zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Kompetencja ta obejmuje stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania.
Inicjatywność i przedsiębiorczość są rozwijane wielopłaszczyznowo, i co ważne, ich elementy są obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko w przedszkolu.

Każdorazowo stwarzane są okazje pozwalające dzieciom samodzielnie doświadczać, eksperymentować, eksplorować (np. robienie kanapek, sałatek, szaszłyków, pieczenie, malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie, układanie klocków, zabawy w piaskownicy),
codzienne zabawy na placu zabaw, w kącikach zainteresowań,
zabawy doświadczalne i eksperymentalne,
granie w gry zespołowe typu, np. „chińczyk”, warcaby.
współpraca podczas stawiania im zadań do wykonania w parach, grupach czy zespołach, co pozwala im działać i poczuć odpowiedzialność za ostateczny efekt swoich działań,
warsztaty plastyczne, sportowe, kulinarne,
wycieczki (piesze i autokarowe)

Świadomość i ekspresja kulturalna

Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości i pomagają w nawiązaniu relacji.
Przedszkole daje dziecku możliwość nie tylko poznawania i odtwarzania rzeczywistości związanej z kulturą, sztuką, ale również eksperymentowania z rytmem, głosem, ruchem, grafiką.

Codzienne malowanie (w tym nietypowymi technikami, np. malowanie gąbkami), rysowanie, śpiewanie, taniec,
wystawy prac dzieci (sala, korytarze, szatnia, strona internetowa),
udział w różnych uroczystościach – jako mali aktorzy
udział w konkursach (muzyczne, plastyczne, recytatorskie), przeglądach, występach,
udział w koncertach, przedstawieniach teatralnych i teatrzykach w przedszkolu, koncertach.
Wykorzystanie przez nauczyciela metod aktywizujących m.in. technik freinetowskich, ekspresji twórczej Labana, metoda C. Orffa, Pedagogika zabawy, drama (elementy), metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, Metoda Dobrego Startu.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Dorota Kozioł- Żurawska
doradcametodycznykatowice@gmail.com
505080954

ZADANIE DO WYKONANIA - potwierdzenie udziału w warsztacie