Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ADMISSIÓ ALUMNAT20/21

Resolució, 15 de maig 2020

SISTEMES DE VERIFICACIÓ

PASSAPORT O SENSE ACCÉS A MITJANS ELECTRÒNICS

DNI

NIE

CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADANIA DE LA UE

ALTRES

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:OBTENCIÓ DE LA CLAU D'ADMISSIÓ

Cert. Digital

Cl@ve

LA INSPECCIÓ ASSUMEIX EL PROCÉS D'ADMISSIÓ

LES ÀREES DE INFLUÈNCIA SERAN LES VIGENTS PER AL CURS 19/20

CRITERISIPUNTUACIONS

ES REALITZARÀ, EXCLUSIVAMENT, DE MANERA TELEMÀTICA

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:DEL 8 AL 16 DE JUNY

PÀGINA WEB DE CONSELLERIA.Ha de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal.

CONTACTAR AMB EL CENTRE

962617325

46007669@gva.es

SOL·LICITUD: DESPRÉS DE L'OBTENCIÓ DE LA CLAU D'ADMISSIÓ

ACCÉS EN LA WEB DE CONSELLERIA

APARTATS:

Identificació de la persona sol·licitant.Identificació de l’alumne o alumna.Identificació dels membres de la unitat familiar.No convivència dels progenitors -- MARCAR LA CASELLA.Autorització consulta renda AEAT.

Circumstàncies al·legades.Nivell educatiu sol·licitat.Declaració responsable de la veracitat de les cirumstàncies al·legades.Centres sol·licitats PER ORDRE.Correu electrònic.

La declaració responsable substitueix l'aportació de la documentació acreditativa. ES SOL·LICITARÀ POSTERIORMENT. LA FALSETAT EN LES DADES DECLARADES DONARÀ LLOC A L'ANULACIÓ DE LA SOL·LICITUD.NOMÉS SERVIRÀ EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT O REBUT (AIGUA, LLUM, etc).NOMÉS es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna, la qual podrà ser emplenada en més d'una ocasió. SE TINDRÀ EN COMPTE L'ULTIMA MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

CEIP CRONISTA CHABRETSAGUNT