Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Cl@ve,PASSAPORT O SENSE ACCÉS A MITJANS ELECTRÒNICS,CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADANIA DE LA UE,Resolució, 15 de maig 2020,ADMISSIÓ ALUMNAT20/21,NIE,ALTRES,SISTEMES DE VERIFICACIÓ,TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:OBTENCIÓ DE LA CLAU D'ADMISSIÓ,Cert. Digital,DNI,LA INSPECCIÓ ASSUMEIX EL PROCÉS D'ADMISSIÓ,LES ÀREES DE INFLUÈNCIA SERAN LES VIGENTS PER AL CURS 19/20,CRITERISIPUNTUACIONS,ES REALITZARÀ, EXCLUSIVAMENT, DE MANERA TELEMÀTICA,PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:DEL 8 AL 16 DE JUNY,PÀGINA WEB DE CONSELLERIA.Ha de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal.,CONTACTAR AMB EL CENTRE,962617325,46007669@gva.es,SOL·LICITUD: DESPRÉS DE L'OBTENCIÓ DE LA CLAU D'ADMISSIÓ,ACCÉS EN LA WEB DE CONSELLERIA,APARTATS:,Identificació de la persona sol·licitant.Identificació de l’alumne o alumna.Identificació dels membres de la unitat familiar.No convivència dels progenitors -- MARCAR LA CASELLA.Autorització consulta renda AEAT.,Circumstàncies al·legades.Nivell educatiu sol·licitat.Declaració responsable de la veracitat de les cirumstàncies al·legades.Centres sol·licitats PER ORDRE.Correu electrònic.,La declaració responsable substitueix l'aportació de la documentació acreditativa. ES SOL·LICITARÀ POSTERIORMENT. LA FALSETAT EN LES DADES DECLARADES DONARÀ LLOC A L'ANULACIÓ DE LA SOL·LICITUD.NOMÉS SERVIRÀ EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT O REBUT (AIGUA, LLUM, etc).NOMÉS es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna, la qual podrà ser emplenada en més d'una ocasió. SE TINDRÀ EN COMPTE L'ULTIMA MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD.,,CEIP CRONISTA CHABRETSAGUNT,