Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ADMISSIÓ ALUMNAT
20/21

Resolució, 15 de maig 2020

SISTEMES DE VERIFICACIÓ

PASSAPORT O SENSE ACCÉS A MITJANS ELECTRÒNICS

DNI

NIE

CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADANIA DE LA UE

ALTRES

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

OBTENCIÓ DE LA CLAU D'ADMISSIÓ

Cert. Digital

Cl@ve

LA INSPECCIÓ ASSUMEIX EL PROCÉS D'ADMISSIÓ

LES ÀREES DE INFLUÈNCIA SERAN LES VIGENTS PER AL CURS 19/20

CRITERIS

I
PUNTUACIONS

ES REALITZARÀ, EXCLUSIVAMENT, DE MANERA TELEMÀTICA

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

DEL 8 AL 16 DE JUNY

 • PÀGINA WEB DE CONSELLERIA.
 • Ha de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal.

CONTACTAR AMB EL CENTRE

962617325

46007669@gva.es

SOL·LICITUD: DESPRÉS DE L'OBTENCIÓ DE LA CLAU D'ADMISSIÓ

ACCÉS EN LA WEB DE CONSELLERIA

APARTATS:

 • Identificació de la persona sol·licitant.
 • Identificació de l’alumne o alumna.
 • Identificació dels membres de la unitat familiar.
 • No convivència dels progenitors -- MARCAR LA CASELLA.
 • Autorització consulta renda AEAT.

 • Circumstàncies al·legades.
 • Nivell educatiu sol·licitat.
 • Declaració responsable de la veracitat de les cirumstàncies al·legades.
 • Centres sol·licitats PER ORDRE.
 • Correu electrònic.

 • La declaració responsable substitueix l'aportació de la documentació acreditativa. ES SOL·LICITARÀ POSTERIORMENT. LA FALSETAT EN LES DADES DECLARADES DONARÀ LLOC A L'ANULACIÓ DE LA SOL·LICITUD.


 • NOMÉS SERVIRÀ EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT O REBUT (AIGUA, LLUM, etc).

 • NOMÉS es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna, la qual podrà ser emplenada en més d'una ocasió. SE TINDRÀ EN COMPTE L'ULTIMA MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD.


CEIP CRONISTA CHABRET
SAGUNT