Want to make creations as awesome as this one?

TranscriptPAS DE L’ESCOLA A
L’INSTITUT:
REPTES I OPORTUNITATS

01. Prendre contacte amb la realitat de l’institut. Explicar característiques pròpies de com es treballa/estudia a l'institut.

02. Alliberar pors / temors pel canvi d’etapa educativa.

04. Informar sobre aspectes que poden interferir en els processos d’aprenentatge.

03.Demanar la col·laboració activa de les famílies en el procés d’aprenentatge dels alumnes.

OBJECTIUS DE LA PRESENTACIÓ

.01

.02

L’IES ALGARB: introducció

L'IES Algarb és un centre d'educació pública situat als afores de la localitat de Sant Jordi de Ses Salines.
Va començar el seu funcionament a l'any 1993 i per tant ja són moltes les generacions que han passat per les seves instal·lacions.
Actualment té matriculats 967 alumnes (aproximadament 550 de Secundària i Batxillerat i altres 400 de Formació Professional).
La plantilla de professorat està al voltant dels 100 cada any.
El centre està obert cada dia de 8:15h a 21:20h.
Som un centre tranquil i compromés amb diferents projectes (Promoció de la salut, Erasmus, Mediambient,...).

Ens vols conèixer un poc més? Visita la nostra pàgina web o fes clik aquí


.03

l'INSTITUT: diferències

HORARI LECTIU:
- Augmenten les hores lectives (passen de 25 hores setmanals a 30h a secundària).
- Les classes són de 8:15h a 14:15h cada dia.

CONSEQÜÈNCIES:
-Jornada escolar més llarga que accentua la sensació de cansament a partir de mig matí.
-Les famílies es poden veure obligades a modificar hàbits familiars (hores d’aixecar-se, d’esmorzar, de dinar, d’anar a dormir...).

TUTORS I TUTORES:
-Menys hores d’atenció al grup per part del tutor/a que a l’escola ja que només el tenen en 1 assignatura en lloc de vàries.

CONSEQÜÈNCIES:

.04

-Els pares/mares, solen tenir la sensació de perdre un referent ja que el/la tutor/a, que és la persona que fa de pare o mare al centre educatiu, no està tots els dies amb ells. Això provoca Incertesa i inquietud.

Aleshores, com es pot accedir a la informació de les diferents assignatures?
Encara que el/la tutor/a no està tantes hores amb ells com a l'escola no vol dir que no estigui pendent d'ells.
- Cada tutor/a té un horari setmanal d'atenció a les famílies o se li pot enviar un email.
- El/la tutor/a s'encarrega de preguntar al professorat d'altres assignatures però per fer això necessita un poc de temps.

-Per als alumnes, no tenir al tutor/a tots els dies a l'aula provoca sensació o bé “d’alliberament” o bé de “desorientació”.
... I ENCARA MÉS:
ESTRUCTURA / ORGANITZACIÓ DE L’IES

.05


-Tenen 10 assignatures = 10 professors (1 diferent x cada assignatura)

-Tenen 1 aula de referència, tot i què no és exclusivament la seva aula. Amb freqüència han de canviar d'aula i altres alumnes entren a la seva (per això es recomana no deixar res dins l'aula quan marxin). Existeix la possibilitat de llogar una taquilla per deixar les coses (s'encarrega l'APIMA).

-2 Hores de lliure disposició: Per al proper curs el centre ha decidit dedicar 1h a castellà i 1h a català.

.06

ESTRUCTURA / ORGANITZACIÓ DE L’IES.


- Canvi metodològic a 1r d’ESO: utilització dels CHROMEBOOKS. Les famílies no han de comprar llibres de text en format paper (excepte llibres de lectura obligatòria). Això no vol dir que no hagin de portar llibretes i bolígraf ni tampoc que tot s'hagi de fer amb l'ordinador.


- Sessions de 55 minuts per assignatura. Això provoca que pugui haver activitats que quedin a mitges i que s’hagin d’acabar a casa, ja què no es pot allargar la sessió de classe.

- Confecció dels grups. Arriben alumnes de tres escoles adscrites de primària, més incorporacions d’alumnes nous d'altres centres i per això es fan grups mixtes on hi ha alumnes de diferents centres, diferents nivells d'aprenentatge, sexe, etc. intentant que tos estiguin el més equilibrats possible.

ESTRUCTURA / ORGANITZACIÓ DE L’IES.

.07

- Pla de convivència escolar: En general és un centre tranquil on no hi ha massa conflictivitat. l'IES Algarb és un centre on s'empren pràctiques restauratives i mediació escolar com a mesures de resolució alternativa dels conflictes.

- Protocol per a la detecció d’alumnes amb altes capacitats i amb dificultats d'aprenentatge.

- PROMICLES: Programa per a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera (es posa en contacte als alumnes amb alumnes d'altres països estrangers per tal que es comuniquin en llengua anglesa des de 1r ESO).

- Organització per departaments (matemàtiques, català, anglès, educació física...). Cada departament decideix QUÈ ha de fer un alumne per aprovar la seva àrea o assignatura d'acord amb el que estableix el currículum (us recomanem consultar els criteris de qualificació de cada assignatura).

... I JA PER ACABAR:

.08

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.


-Equip directiu: coordina les actuacions i està en contacte amb serveis externs com serveis socials, policia-tutor, centre de salut, guàrdia civil, etc.

-Departament d’orientació: s'encarrega d'atendre a tot l'alumnat que té algun tipus de necessitat educativa i coordinar-se amb serveis externs com USMIJ (salut mental infantojuvenil), centre de menors, etc.
Aquest departament compta amb orientador, PTs, AL i professorat de suport als àmbits lingüístic i científic.

-Programes específics: al centre tenim en marxa diferents accions per atendre en les millors condicions possibles a l'alumnat que necessita algun tipus d'ajuda com Compensatòria, DIVERSIFICACIÓ, PRAQ, PALIC,...

-Departaments didàctics: el professorat de cada departament, en coordinació amb el d'orientació, prepara el material i les adaptacions necessàries per atendre a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge.

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

.09

-S'encarrega dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Equip de suport (professores de Pedagogia Terapèutica, d’Audició i Llenguatge i d’Àmbit Pràctic).

-Programes depenents del departament: grups de compesatòria a 1r i 2n d’ESO. grup de DIVERSIFICACIÓ a 3r, grup de PRAQ a 4t ESO, grup d'Alta exigència a 4t d'ESO i Grups d’FP Bàsica a partir de 2n d’ESO.


- Criteris per entrar dins els diferents programes d’atenció a la diversitat són decidits pel professorat del centre (en funció de la informació de les escoles, de les avaluacions inicials, de les necessitats de cada alumne...).I COM PODEN AJUDAR LES FAMÍLIES DES DE CASA?

PAPER DE LES FAMÍLIES:

.10

-Els pares i mares juguen un paper fonamental en promoure l'aprenentatge i el desenvolupament saludable dels infants:

- És important afavorir les condicions que permetin l’adquisició progressiva d’uns hàbits alimentaris saludables. És fonamental tant respectar els horaris com tenir cura de la qualitat i varietat d’aliments.

-Els bons hàbits de son són crucials per a la salut física i mental dels infants.
Els principals són fixar i respectar un horari, seguir una seqüència de rutines abans d’anar a dormir (gairebé un ritual), crear un ambient de descans adequat, practicar activitat física i distanciar el sopar de l’hora de dormir.- Ús de la tecnologia: moderar o reduir les hores, i administrar l’ús de la tecnologia perquè aquest sigui positiu. Crear una rutina sana en aquest aspecte implica també saber utilitzar-la adequadament, coneixent els seus beneficis i perills.

-Hàbits d'estudi: per estudiar i fer les tasques escolars és necessària una bona planificació i organització del temps de treball. Afavorir unes condicions ambientals favorables (emocionals i físiques).Els pares han d’inculcar als fills actituds i motivacions (motivació personal, l’hàbit de treball, la voluntat, l’autodisciplina ) de forma positiva.

Alimentació

.11
-Els alumnes amb bons hàbits alimentaris (esmorzant a casa i a l’institut) tenen un millor rendiment acadèmic (fins a 2 punts de mitja) per sobre dels que manifesten tenir hàbits deficients.

-La capacitat d’atenció i concentració estan directament relacionades amb una forma d’activitat cerebral anomenada MEMÒRIA DE TREBALL. Es tracta d’una memòria que permet mantenir vàries dades en el pensament per executar una tasca.

Pubertat i adolescència.

- Segona etapa de creixement més important al llarg de la vida.

- Poden donar-se problemes importants de salut associats a la mala alimentació.
També hi ha problemes acadèmics que se’n deriven d’una deficient alimentació, de tenir uns mals hàbits alimenticis.

.12

ALIMENTACIÓ: tema importantíssim.

lorem ipsum

... ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE: EL SON
ACTIVITAT INDISPENSABLE

EL SON.
-Per què és important?

- Els canvis a nivell fisiològic consumeixen molta energia, per aquest motiu els adolescents sempre van cansats. En aquest cas el son és un element reparador (ajuda a regenerar l’organisme).

.13

- El son ajuda a fixar els aprenentatges, tot el que s’ha aprés al llarg del dia. És indispensable per afrontar un examen.

EL SON

Higiene del son:

-Entre setmana anar a dormir sempre a la mateixa hora (més o menys).

-Entre setmana dormir entre 8 i 10 hores.

-Els díes d’institut aixecar-se sempre amb temps.

.14

QÜESTIONARI D’HÀBITS D’ESTUDI

TRES
PERFILS D’ALUMNES

(amb relació als seus hàbits d’estudi)

.15

(Informació obtinguda de l'enquesta feta a l'alumnat del centre)

HÀBITS D’ESTUDI

ELS QUE TENEN BONS HÀBITS D’ESTUDI

(s’organitzen les tardes, tenen un lloc fix per estudiar, no tenen elements distractors, els pares els ofereixen ajuda o suport...).

.16

-ELS ALUMNES AMB BONS HÀBITS D’ESTUDI SOLEN APROVAR AMB NOTES MITJANES SUPERIORS A 7, I APROVEN TOTES LES ASSIGNATURES.

AQUEST GRUP D’ALUMNES SUPOSA, APROXIMA-DAMENT, EL 32.67 %

HÀBITS D’ESTUDI

ELS ALUMNES “TÀCTICS” (intenten aprovar fent el menys possible)


(tot i tenir capacitats, estudien i treballen de manera inadequada: no es preparen amb temps els exàmens, no tenen un hàbit diari de treball, són “sprinters”).

.17

-ELS ALUMNES “TÀCTICS” SOLEN APROVAR AMB NOTES MITJANES INFERIORS A 6.5, I NO APROVEN TOTES LES ASSIGNATURES.

AQUEST GRUP D’ALUMNES SUPOSA, APROXIMA-DAMENT, EL 23.43 %

HÀBITS D’ESTUDI

.18

ELS QUE TENEN MALS HÀBITS D’ESTUDI
(no s’organitzen les tasques d’estudi, tenen elements distractors, no tenen un lloc fix on estudiar, deixen passar el temps sense fer les tasques que han de fer per aprovar...).

AQUEST GRUP D’ALUMNES SUPOSA, APROXIMA-DAMENT, EL 43.89 %

- DINS D’AQUEST GRUP (ALUMNES AMB MALS HÀBITS D’ESTUDI) HI HA ALUMNES QUE PODEN ACABAR PROMOCIONANT (suspenen menys de tres assignatures), amb NOTES MITJANES INFERIORS A 6

I LA RESTA D’ALUMNES D’AQUEST GRUP HA DE REPETIR, JA QUÈ SUSPENEN 3 o MÉS ASSIGNATURES (53.39%)

.19

LES PANTALLES: TV, ordinadors, tablets...

-Element distractor important, que impedeix concentrar-se de manera activa a l’hora de posar-se a estudiar, o fer les feines diàries.

-De quina manera poden interferir? El lloc on habitualment treballen els nostres fills té TV, ordinador o altres elements que puguin alterar la concentració?

Què es pot fer?
-És molt convenient regular l’ús d’aquests tipus de dispositius, ja què interfereixen molt en les activitats acadèmiques.... MÉS ELEMENTS A CONSIDERAR

.20

MÒBILS.

-L’ús generalitzat dels mòbils interfereix activament en altres activitats que els nostres fills han de fer (institut, relació amb altres iguals, activitats esportives...).

-A més a més pot ser una font de problemes (per l’ús inadequat del WhatsApp, Instagram i d’altres xarxes socials).

...ALTRES PANTALLES QUE GENEREN ADDICIÓ.

RECOMANACIONS:

-Regular l’ús dels mòbils. Signar contracte d’ús. Fer que els vostres fills NO PORTIN mòbil a l’institut. En cas de necessitat poden telefonar des del centre a les seves famílies o viceversa.
* Està prohibit emprar-lo dins el centre per l'alumnat d'ESO!
* El centre no es farà càrrec en cas de pèrdua, robatori o desperfecte!PER ACABAR... RECORDA!

.21

COSES A TENIR EN COMPTE:

-SABER Com utilitzar l’institut.
-Tenir cura de: Alimentació, Son I Hàbits d’estudi.
- Regular l’ús de dispositius tecnològics, especialment els mòbils.
- Ajudar a planificar les tardes.

.22

.23


.24

UNA BONA EDUCACIÓ REQUEREIX L'ESFORÇ DE TOTS


Gràcies per la vostra atenció

ariera@iesalgarb.es

Per qualsevol consulta relacionada amb l'ESO o batxillerat pots posar-te en contacte amb l'orientador Adrià Riera Torres a través del correu ariera@iesalgarb.es

Alguna pregunta?

Departament d'orientació IES Algarb