Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇAR

DE PARAULES

MISTERI DE LA SEPARACIÓ

EL

PREGUNTA 01de 05

TERANYINA

TE-RAN-YI-NA

TE-RA-NYI-NA

TERA-NYI-NA

PREGUNTA 01de 05

ARÀCNIDAMENT BÉ!

SEGÜENTPARAULA

PREGUNTA 02de 05

MISTERIÓS

MIS-TE-RI-ÓS

MIS-TE-RIÓS

MI-STE-RIÓS

PREGUNTA 02de 05

MISTERI RESOLT!

SEGÜENTPARAULA

PREGUNTA 03de 05

TRANSSILVÀNIA

TRANS-SIL-VÀ-NI-A

TRAN-SSIL-VÀ-NI-A

TRANS-SIL-VÀ-NIA

PREGUNTA 03de 05

VAMPÍRICAMENT BÉ!

SEGÜENTSPARAULES

PREGUNTA 04de 05

LA PANDEROLA ÉS UNABESTIOLA INDESITJABLE

BES-TIO-LAIN-DE-SIT-JA-BLE

BES-TI-O-LAIN-DE-SI-TJA-BLE

BES-TI-O-LAIN-DE-SIT-JA-BLE

PREGUNTA 04de 05

FASTIGOSAMENT BÉ!

SEGÜENTSPARAULES

PREGUNTA 05 de 05

ELS VAMPIRS NO ES REFLECTEIXEN A L'ESPILL, PER A ALIMENTAR-SE XUCLEN SANG, NO PODEN MENJAR NI BEURE AIGUA

BE-U-REAI-GUA

BEU-REAI-GU-A

BEU-REAI-GUA

COMPLETAT

ESPECIALISTA DE MISTERIS

TORNAR?

NYAS, COCA!