Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Quadre de malalties professionals reconegudes:

Malalties professionals

Com a conseqüència de la infradeclaració de les malalties i amb l'objectiu de desenvolupar de noves, en el 2006 s'aprova per Real Decret el quadre de malalties professionals i s'estableixen criteris de notificació i registere.En el periodede 1990-2014 es van notificar un total de 388.829 malalties professionals

+ info

Agents físics

Malalties de la pell

Agents químics

Agents biològics

Malalties respiratòries

Agents cancerígens

Agents químics

Les malalties notificades d'aquest grup representen el 2,6% del total.

Es pot donar que l'exposició causiirritació ocular i de la pell, danys sistema nerviós, càncer, alteracions genètiques...

Es considera que hi ha risc químic quan el treballador sigui per inhalació o per contacte amb la pell, pot patir danys deguts a l'exposició d'agents químics.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Evolució de les tases de malalties professionals causades per agents químics. Espanya, 1994-2014Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social,'Estudi epidemiològic de malalties professionals a Espanya' (1994-2014)

Agents biològics

Representen el 3,1% de les malalties professionals però des de 2007 la detecció de casos, amb alguna oscil·lació, va en augment.

S'ha definit als agents biològics com éssers vius microscòpics que poden causar danys als humans com per exemple: virus, bactris, protozous, fongs i les substàncies que aquests poden segregar.

En el període de 1990-2014 es van notificar 12.208 casos.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Evolució de les tases de malalties professionals causades per agents biològics. Espanya, 1994-2014Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social,'Estudi epidemiològic de malalties professionals a Espanya' (1994-2014)

Agents físics

Les malalties laborals causades per agents físics representen el 81,6% del total i per tant la causa més freqüent.

Els agents físics que es tenen en compte en la prevenció de riscos laborals son els provinents de vibracions, sorolls, energia tèrmica i radicacions ionitzants, entre d'altres.

En el període de 1990-2014 es van notificar 317.457 casos.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Evolució de les tases de malalties professionals causades per agents físics. Espanya, 1994-2014Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social,'Estudi epidemiològic de malalties professionals a Espanya' (1994-2014)

Malalties de la pell

Es tracta del segon grup de malalties professionals que es dona amb més freqüència.

Entre les patologies que es contemplen estan les de eczemes alèrgics o per contaacte irritatiu, càncer cutani i malalties infeccioses i parasitàries.

En el període de 1990-2014 es van notificar 34643 casos, un 7,9% del total.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Evolució de la incidència anual de malalties professionals de la pell. Espanya, 1994-2014Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social,'Estudi epidemiològic de malalties professionals a Espanya' (1994-2014)

Malalties respiratòries

La tasa d'incidència d'aquest grup de malalties va en augment i representat un 3,1% del total.

La malaltia més recurrent és l'asma ocupacional que representa un 25% del total de casos d'asma que es donen en l'etapa adulta. Però també destaquen les inhalacions agudes, el càncer pulmonar o les neumonitis per hipersensibilitat.

En el període de 1990-2014 es van notificar 12.059 casos.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Evolució de la incidència anual de malalties professionals causades per la inhalació de substàncies, 1994-2014Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social,'Estudi epidemiològic de malalties professionals a Espanya' (1994-2014)

Agents cancerígens

Es manifesten principalement en els homes i en el període 1990-2014 només s'han contabilitzat 468 procesos cancerígens.

Durant el període 2007-2014 més de la meitat dels casos detectats van ser causats per l'amiant.

La llarga latència d'una malaltia com el cáncer és el principal problema a l'hora de constatar un orgíen laboral.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Evolució de la incidència anual de malalties professionals causades per agents cancerígens, 1994-2014Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social,'Estudi epidemiològic de malalties professionals a Espanya' (1994-2014)

Des de l'aprovació del PIVISTEA s'han detectat 56.373 treballadorsque han manipulat o que manipulen fibres d'amiant. La CC. AA amb més casos registrant fins a la data de l'últim estudi (2016) és Galícia amb 8.060; Catalunya, per la seva part, en té 5.222 i han mort 619 treballadors.