Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

CURSO 2021/22FONDO SOLIDARIOAXUDAS LIBROS EMATERIAL ESCOLAR

Axudas para adquirir libros de texto: alumnado 1º e 2ºFondo solidario de libros de texto: alumnado de3º e 4ºLibros dixitais (E- DIXGAL) : incluído todo alumnado de 5º e 6º,Axudas para adquirir material escolar: TODOalumnado.

ORDE 6/5/21DOG (20 de maio)

ENTREGA SOLICITUDES

Presentación presencialno centro, igual que nos cursos anteriores, no centro facilitamos a solicitude ou ben poden descargala na aplicación fondolibros.Realizar a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros,e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola aplicación).Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Neste suposto o centro recibirá un aviso no seu correo electrónico que lle informará de que ten solicitudes presentadas por esta vía.

DEVOLUCIÓN LIBROS

Deben devolver os libros do fondo o alumnado de3º-4º e 6ºDevolución dos libros ao fondo solidarioata 18/6/21.A falta de devolución será causa de exclusión neste programa .

DOCUMENTACIÓN

Anexo I(asina o/a solicitante) eAnexo II(asinan todos membros excepto a persoa solicitante e deben marcar o consentimento expreso para comprobar a declaración da renda do ano 2019)copia do libro de familiaonde consten todos os membroscomputables, a data de31/12/19(se non teñen libro: sentencia xudicial, volante de convivencia, ou certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar).

HORARIO SECRETARÍA

Debido á nomativa COVID-19 non se realizará ningunha entrega durante o horario de entrada, saída e recreos .Horario secretaria:MAÑÁ:De 9:15 a 10:45 h. a partir desta hora comezan o horario de recreo e non se pode acceder ao centro.De 12:15 a 13:40 h. a partir desta hora comeza a saída escalonada do alumnadoLUNS TARDE:De 15:45 a 17:15 h. a partir desta hora temos a saída escalonada do alumnado.De 17:30 a 18:30 h. unha vez que saíron todo o alumnado.

RENDA FAMILIAR

CÁLCULO DA RENDA PER CÁPITA.Dividir renda da unidade familiar (sumamembros con ingresos)/membros computables.Exercicio fiscal 2019. Suma recadros 435 e 460(base impoñible xeral+aforro)Cando non presentase declaración, sumaranse os ingresos netos obtidos.Computarán por dousos membros que acrediten unha discapacidade ≥ 33 % ou acrediten unha pensión por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez.Non terá a consideración de membro computable a persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos deseparación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

PRAZO

PRAZO PRESENTACIÓN:Do21/5/21 ata 22/6/21

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR (TODOS)

Poden solicitala todos alumnos do centro. Son50 €renda per cápita familiar ≤ 6.000 € ou discapacidade ≥ 65%

AXUDAS LIBROS (1º-2º)

Axuda de 140/210 € para libros de texto (segundo renta)Axuda de 50 € para material (renta ata 6000 €)

FONDO LIBROS (3º-4º)

FONDO SOLIDARIOAsignación libros por orde inversa á renda ata esgotar existencias.O centro garante:6libros:Renda ≤6.000 €(tamen tutela da Xunta ou discapacidade ≥ 65 %)4 libros: Renda entre 6.000 € e 10.000 €

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

cep salustiano rey eiras

EDIXGAL(5º - 6º)

PARTICIPACIÓN NO PROXECTO E-DIXGALTodos alumnos teñen acceso ao libros dixitais e ordenador que se lle prestará no centro.Poden solicitar a axuda para material escolar (50€ rendas <6.000€)

CUANTÍA AXUDAS

AXUDAS PARA ADQUIRIRLIBROS DE TEXTO.cursoRenda familiar≤ 6.000 €>6.000 € e≤ 10.000 €≤ 6.000 €libros de textomaterial1º e 2º210 €140 €50 €3º e 4ºFondo: 6 librosFondo: 4 libros5º e 6ºtodos teñen libros electrónicosAlumnado con discapacidade ≥ 65 % 275€ con independencia da renda