Want to make creations as awesome as this one?

rekrutacyjny narzędziownik 2020/21

Transcript

wnioski

świadectwa

WAŻNE ADRESY

pomyślo transporcie

pamiętaj!

ogłoszenie list

OSTATECZNE WYNIKI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

15.06. - 10.07.

klasy ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych i prób fizycznych15-22.06., do 15.00

do 10.07.

strona MEN

STRONA NABORU

31.07 – do 4.08.do 15.00

jeśli zamierzasz sam dowieźć dokumenty

13-18.08.2020r.do 15,00

PILNUJ TERMINÓW

terminy

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowychnarok szkolny 2020/2021Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.ETAP - wybór oddziałów i szkółod 15 czerwca do 10 lipca(do godz. 15.00)Kandydat zgłasza się do systemuhttp://slaskie.edu.com.pl iwybiera co najmniej trzy szkoły,do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć.Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół tych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę.Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatni z listy jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.Druga szkoła, to szkoła racjonalna.Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza itd.Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów!Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!I ETAP - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyborudo dnia 10 lipca(do godz. 15.00)Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.Na stronie internetowej znajduje się już informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.ETAP - składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowychdo dnia 22 czerwca(do godz. 15.00)Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazałoddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego,dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 22 czerwca izobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznejwe wskazanym przez szkołę terminie (od 23 czerwca do 7 lipca)ETAP -Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwaod 26 czerwca do 10 lipca(do godz. 15.00)Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyborukopię świadectwa ukończenia szkoły.ETAP -Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 31 lipca do 4 sierpnia(do godz. 15.00)Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyborukopię zaświadczenia owynikach egzaminu ósmoklasisty.W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 sierpniaETAP - potwierdzanie woli podjęcia naukiod 13 do 18 sierpnia(do godz. 15.00)Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzezdostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistydo tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 19 sierpnianastąpiogłoszenie listy uczniów przyjętych doszkoły, także na stronach internetowych szkół.W tym roku nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca!OfertaVULCAN - Aplikacja do Naborów dla Szkół i...Edu

praktyki

orzeczenia lekarskie

opinia PPP

12.08.2020r.

zaświadczenia o osiągnięciach

19.08.2020r.

POWODZENIA!

zaświadczeniaz egzaminu

potwierdzenie woli przyjęcia

komunikat KO

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowychnarok szkolny 2020/2021Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.ETAP - wybór oddziałów i szkółod 15 czerwca do 10 lipca(do godz. 15.00)Kandydat zgłasza się do systemuhttp://slaskie.edu.com.pl iwybiera co najmniej trzy szkoły,do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć.Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół tych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę.Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatni z listy jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.Druga szkoła, to szkoła racjonalna.Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza itd.Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów!Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!I ETAP - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyborudo dnia 10 lipca(do godz. 15.00)Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.Na stronie internetowej znajduje się już informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.ETAP - składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowychdo dnia 22 czerwca(do godz. 15.00)Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazałoddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego,dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 22 czerwca izobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznejwe wskazanym przez szkołę terminie (od 23 czerwca do 7 lipca)ETAP -Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwaod 26 czerwca do 10 lipca(do godz. 15.00)Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyborukopię świadectwa ukończenia szkoły.ETAP -Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 31 lipca do 4 sierpnia(do godz. 15.00)Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyborukopię zaświadczenia owynikach egzaminu ósmoklasisty.W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 sierpniaETAP - potwierdzanie woli podjęcia naukiod 13 do 18 sierpnia(do godz. 15.00)Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzezdostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistydo tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 19 sierpnianastąpiogłoszenie listy uczniów przyjętych doszkoły, także na stronach internetowych szkół.W tym roku nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca!

dotyczy kandydatów do szkół branżowychWydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

dotyczy kandydatów do szkół branżowych

WOŚP, konkursy - z listy kuratora, wolontariat, itp.26.06 - 4.008.2020, do 15.00

Dotyczy kandydatów do szkół branżowych, którzy nie ukończyli 15 lat.Pracodawca może nie podpisać z nimi umowy: pracownikiem młodocianym w rozumieniu prawa jest osoba, która ukończyła 15. rok życia.Art. 191. KPZasady zatrudniania młodocianych§1.Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:1)ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;2)przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.§2.Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.§ 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.§ 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Mama nie zawsze może mieć możliwość podrzucenia do szkoły Waszego tandemu; Ciebie i Twojej Ostatniej Chwili ;) , a i po drodze mogą zajść nieprzewidziane okoliczności.

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wnioskówo przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załącznikimogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przestrzegaj co do minuty - patrz harmonogram Twojej przyszłej szkołyNa podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza sięTerminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klaswstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłychNA ROK SZKOLNY2020/2021Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym1231Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnychpredyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportoweod 15 czerwca 2020 r.do 10 lipca 2020 r.do godz. 15.002Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.od 26 czerwca 2020 r.do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.003Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym4.Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5-7.do 12 czerwca 2020 r.5Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;II termin[1] do 30 lipca 2020 r.6Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;II termin1 do 30 lipca 2020 r.7Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;II termin1 do 30 lipca 2020 r.8Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowychI termin do 9 lipca 2020 r.;II termin do 31 lipca 2020 r.;9Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,I termin do 9 lipca 2020 r.;II termin do 31 lipca 2020 r.;10Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).I termin do 9 lipca 2020 r.;II termin do 31 lipca 2020 r.;11Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandydujeod 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym12Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 4 sierpnia 2020 r.13Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniachdo 11 sierpnia 2020 r.14Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 sierpnia 2020 r.15Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. 16Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym17Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.0018Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowejkuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole19 sierpnia 2020 r.19Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 20 sierpnia 2020 r.20Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 22 sierpnia 2020 r.21Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia22Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia23Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyDodatkowe informacje:1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono odprzeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;II termin[1] do 30 lipca 2020 r.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;II termin1 do 30 lipca 2020 r.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;II termin1 do 30 lipca 2020 r.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowychI termin do 9 lipca 2020 r.;II termin do 31 lipca 2020 r.;Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,I termin do 9 lipca 2020 r.;II termin do 31 lipca 2020 r.;Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).I termin do 9 lipca 2020 r.;II termin do 31 lipca 2020 r.;[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do25 września 2020 r.

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty,nie później niż do25 września 2020 r.Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty,nie później niż do25 września 2020 r.Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.