Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) w szkole

dla nauczycieli i rodziców

Prezentacja podsumowująca szkolenie w ramach WDN2019/2020

2

1

4

Plan prezentacji

Czym jest APD? Symptomy obserwowane u dzieci z APD. Diagnoza dzieci z APD. Terapia dzieci z APD. Formy pomocy uczniowi z APD.

„Nauczyciele, terapeuci obserwują, iż przybywa dzieci z problemami z percepcją słuchową, dzieci, które mimo że ich słuch fizjologiczny jest w normie (nie mają niedosłuchu) funkcjonują jak osoby lekko niedosłyszące, a uczenie się w oparciu o bodźce słuchowe jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem.”

R. Borowiecka, Dziecko w równowadze, Warszawa 2015

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) to trudności w przetwarzaniu i interpretowaniu informacji dźwiękowej jaką przekazało ucho do Ośrodkowego Układu Nerwowego.

O zaburzeniach przetwarzania słuchowego mówimy, gdy słuch fizjologiczny działa prawidłowo (wynik badania słuchu jest w normie).

definicja

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego funkcjonują – mają podobne trudności – jak dzieci z lekkim niedosłuchem.

Objawy te występują mimo prawidłowej inteligencji – dziecko nie jest niepełnosprawne intelektualnie.

!!!

Trudności w lokalizowaniu źródła dźwięku, czyli określaniu kierunku, z którego dochodzi dźwięku. Trudności w rozumieniu mowy w szumie, hałasie. Dziecko może wykazywać cechy nadwrażliwości słuchowej. Trudności z utrzymywaniem uwagi słuchowej oraz męczliwość podczas czynności wymagających słuchania. Dziecko podczas zajęć lekcyjnych może szybko rozpraszać się. Wynika to między innymi z tego, że dziecko musi się bardzo skupiać i zużywać więcej energii na uważne słuchanie. Trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem poleceń, zwłaszcza złożonych. Dotyczy to zarówno pracy na lekcji, jak i funkcjonowania w środowisku domowym. Dziecko potrzebuje dużo więcej czasu na udzielenie odpowiedzi na pytanie – przetworzenie informacji, którą otrzymało. Dziecko dużo lepiej funkcjonuje podczas pracy indywidualnej. Ma trudności z różnicowaniem głosek oraz z analizą i syntezą słuchową. Może mylić podobnie brzmiące słowa orz błędnie je zapisywać.Może mieć trudności w przyswajaniu umiejętności czytania i pisania.Czasami występuje brak rozumienia wypowiedzi. Słabsza pamięć słuchowa. Ma trudności z uczeniem się „na pamięć”.Zwracanie uwagi na nieistotne bodźce dźwiękowe, kosztem tych które są w danej chwili ważne. Podsumowując – wszystkie powyższe trudności mogą wtórnie utrudniać naukę w szkole na poszczególnych przedmiotach.

Charakterystyczne objawy widoczne u dzieci z APD

!

Diagnoza dzieci z APD

Diagnoza APD jest diagnozą wielospecjalistyczną i powinna przebiegać dwuetapowo: 1. Badania wstępne, przesiewowe. 2. Diagnostyka wyższych funkcji słuchowych. Badania diagnostyczne wykonywane są w specjalistycznychośrodkach.

Tutaj można wykonać ankietę, dzięki której możemy określić ryzyko APD u dziecka.

Terapia dzieci z APD – przykładowe treningi słuchowe i metody wspomagające:

Indywidualna stymulacja słuchu Johansena IASMetoda TomatisaMetoda terapią WarnkegoNeuroflow Aktywny Trening SłuchowyIntegracja sensorycznaLogopedyczne i pedagogiczne treningi słuchowe

Formy pomocy uczniowi z APD

Wybrany trening słuchowy. Usprawnianie percepcji słuchowej podczas zajęć logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Włączenie terapii Integracji Sensorycznej oraz terapii ruchowych. W miarę możliwości ograniczanie ilości bodźców dźwiękowych z uwagi na trudności z rozumieniem informacji werbalnych podczas pracy zbiorowej. Zadbanie o właściwe miejsce w klasie uwzględniając potrzeby dziecka. Uczeń powinien siedzieć w jednej z pierwszych ławek, ale nie bezpośrednio przy oknie, blisko nauczyciela, który będzie mógł kontrolować uwagę oraz rozumienie. Czynności wymagające uwagi słuchowej (np. dyktando) w miarę możliwości powinny być realizowane rano bądź, gdy dziecko nie jest zmęczone. Zwrócenie uwagi na ważne informacje poprzez hasło: „Uwaga, to jest ważne”, można dodać również jakiś element wzrokowy. Istotne polecenia należy wymawiać powoli, prostymi zdaniami, tak by było ono zrozumiałe, pomocne jest utrzymanie kontaktu wzorkowego. Zawsze należy się upewnić się czy dziecko rozumie polecenie. Bardziej skomplikowane polecenia można dzielić na mniejsze partie – wykonywać etapami. Wydłużanie czasu pracy. Wsparcie emocjonalne. Wzmacnianie samooceny poprzez pochwałę opisową, docenianie za podjęty wysiłek, a nie za efekty pracy.

SYSTEM FM

System FM – może być pomocnyw funkcjonowaniu dziecka w szkole. Warto jednak najpierw wprowadzić trening słuchowy i poczekać na efekty. Jeśli mimo treningu oraz ćwiczeń w ramach zajęć specjalistycznych dziecko w dalszym ciągu ma trudności w funkcjonowaniu na lekcji można wprowadzić system FM. Często systemem jest objęte jedno ucho (wiodące), aby dziecko podczas zajęć lekcyjnych słyszało również wypowiedzi swoich rówieśników.

Na podstawieksiążki R. Borowieckiej „Dziecko w równowadze”oraz wiedzy zdobytej na szkoleniach:„Diagnoza ipomoc uczniowi z trudnościami w nauce (zaburzenia przetwarzania słuchowego APD)” i„Diagnoza i terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD wg Metody Neuroflow Aktywny TreningSłuchowy”,a także na podstawie własnego doświadczeniaopracowała Marcelina Malara.

DZIĘKUJĘ