Want to make creations as awesome as this one?

Un experiment de prova

More creations to inspire you

Transcript

L'estratigrafia en arqueologia

Mitjançant l'excavació arqueològica ens proposem identificar un procés històric a partir de les restes materials que ha generat.A l'excavació el treball consisteix en estudiar de forma inversa en el temps el procés d'acumulació d'aquestes restes.La imatge de la dreta ens mostra un seguit de capes de terra relacionades amb la construcció d'un mur i els seus fonaments.Cada número identifica una de les capes de terra, el fonament i el mateix mur, o una acció com la d'excavar la rasa del fonament (8 i 9).El pas següent és situar en un gràfic aquests números de més modern (a la part superior) a més antic (a l'inferior).Per exemple, direm que 2 (que identifica la destrucció del mur 3) és més modern (posterior) que el mur i més antic que 1, que és la capa de terra que cobreix les runes.Passa a la pàgina següent i prova de situar cada número on li correspon, segons sigui anterior o posterior als que hi estan en contacte.

Situa cada número al lloc que li correspon a laMATRIU

Arrossega cada número al lloc que li correspon a la MATRIU de la dreta. Situa el cursor sobre el número per veure la descripció. Tens deu minuts abans no aparegui la solució.

1

2

SOLUCIÓ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Runa de l'edifici un cop enderrocat

Enderroc de l'edifici

Mur

Estrat d'anivellament

Estrat d'anivellament

Rebliment de la rasa de fonamentació

Rebliment de la rasa de fonamentació

Excavació de la rasa de fonamentació

Excavació de la rasa de fonamentació

Fonament

Estrat d'anivellament

Sòl natural