Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

Transcript

KSIĘGAINNA NIŻ WSZYSTKIE,Katecheza 14,Wiesz, że Bóg mówi do nas przez Słowo zawarte w Piśmie Świętym. O tej niezwykłej księdze będzie dzisiejsze spotkanie.,Modlitwa,Pomyśl, co ofiarujesz Panu Bogu w tej modlitwie. Wspólnie zaśpiewamy krótką pieśń na rozpoczęcie katechezy.,Etapy powstawania Biblii,Spisanie ksiąg natchnionych,Wydarzenie zbawcze Boga,Przekazywanie ustne zbawczych wydarzeń,Przypomnienie,,Co to jest Biblia? Instrukcja obsługi,cz. 4,ZADANIE,cz. 2,cz. 1,Sigla Biblijne,Siglum (z. łac. singlae litterae - pojedyncze litery; l. mn. sigla) - symbol literowy lub literowo - cyfrowy będący oznaczeniem fragmentu Biblii.,3,,J,16,Rozdział 3,Wiersz 16,Ewangelia wg św. Jana,(J 3,16),Podział ksiąg,Biblioteka,Nowy Testament,Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, Ne, Rt, Tb, Jdt, Est, 1-2 Mch (razem 21),Iz, Jr, Ba, Lm, Ez, Dn,Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml (razem 18),Mt, Mk, Łk, J, Dz (razem 5),Księgi dydaktyczne,Księgi historyczne,Grupa \ Część,STARY TESTAMENT,Księgi prorockie,Listy św. Pawła (13): Rz, 1-2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2 Tes, 1-2 Tm, Tt, Flm.HbrListy Apostolskie (7) Jk, 1-2 P, 1-3 J, Jud (razem 21),Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr (razem 7),Apokalipsa św. Jana,Info,IV Niedziela,V Niedziela,Zmartwychwstanie (Łk 24,6),VI Niedziela,I Niedziela,(Wybrane cytaty z Ewangelii na niedziele w okresie Wielkanocnym A.D. 2020 ),Miłość (J 14, 15),Brama (J 10, 1),III Niedziela,Pisma ( Łk 24, 27),Pokój ( J 20, 21),II Niedziela,Co mówi do nas Pan Jezus w czasie Wielkanocnym?,Życie ( J 14, 6),VII Niedziela,Wniebowstąpienie(Mt 28, 19-20),Zmartwychwstanie,"W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".( Łk 24, 1-6).,"A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam»".(J 20, 21) ,Pokój,"On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego". (Łk 24, 25- 27),Pisma,INFO,"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem."(J 10, 1 ),Brama, Życie," Ja jestem drogą i prawdą i życiem".(J 14, 6),Miłość,"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania".(J 14, 15),"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»".(Mt 28, 19-20),Wniebowstąpienie,Świadectwa,W połowie Biblii jest Psalm 118,Najkrótszy jest Psalm 117 – ma dwa wersety. Najdłuższy to Psalm 119,Biblia została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów,Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie,Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersetówi ponad milion słów.Najczęściej występuje w Biblii słowo “Pan”,Ciekawostki o Biblii,Najmniejszą księgą jest 2 List św. Jana. Największą Księga Psalmów, ma 150 rozdziałów,W bibliotece uniwersyteckiej w Getyndze (Niemcy) jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych,Info,Dzięki Ci Boże za światłość tej nauki! Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać przez Chrystusa Pana naszego. Amen.,Modlitwa,Dziękujemy,Zapraszamy na następną katechezę,diecezja sandomierska